Convocatòries de recerca

Contractes Predoctorals

Personal predoctoral en formació UdL, Jade Plus i F.B. La Caixa 2018

Ajuts UdL, Jade Plus i Fundació Bancària La Caixa per a Personal predoctoral en formació 2018

Nova incorporació

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
1r termini: del 22 de febrer al 21 de març de 2018
2n termini: del 16 de juliol al 14 de setembre de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Sol·licitud: pdf    
Resolució 1r termini: pdf e_tauler  
Resolució 2n termini:      
Acceptació: pdf    
Incorporació: pdf    

 Renovacions

Instruccions: pdf
Sol·licitud: pdf    
Resolució 1: pdf e_tauler  
Resolució 2:      
Informe director/a pdf    
Informe beneficiari/a pdf    

 Altres tràmits

Sol·licitud de docència superior a 4 crèdits pdf  
Sol·licitud de docència fins a 4 crèdits     S'ha de sol·licitar al departament
Permís d'absència superior a 10 dies pdf  
Permís d'absència fins a 10 dies     S'ha de sol·licitar al departament (art. 11 
     

 

Ajuts FI 2017 per contractar personal investigador novell per a l'any 2018. AGAUR

              
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2018)

Nova incorporació

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: pdf
Convocatoria: pdf    
Criteris de priorització: pdf    
Resolució: pdf    
Guia del beneficiari: pdf  IMPORTANT!!  
Resolució substitució: pdf    
Acceptació: Instruccions Acceptació termini fins el 26 de febrer de 2018

Instruccions per a la presentació de sol·licituds:

1. Sol·licitud telemàtica a l’AGAUR

2. Sol·licitud a la UdL

 • Documents generats per l’aplicació de l’AGAUR:
  • Sol·licitud
  • Document annex

IMPORTANT!!

 • A l’hora de fer el currículum és molt recomanable llegir els criteris de priorització per tal de saber el que es valorarà.
 • Els títols acadèmics i certificats acadèmics expedits fora de la UdL hauran de presentar-se compulsats.
 • Es recomana aportar els justificants acreditatius del cv per tal d’agilitzar la priorització.
 

Instruccions per l'acceptació:

Instruccions

Termini d'acceptació: fins el 26 de febrer de 2018

Documentació que heu d'aportar:

1. Document d'acceptació

Termini per la signatura del responsable legal de la institució és fins el 21 de febrer de 2018.
Recordeu que la institució de vinculació de l'ajut i la institució responsable del programa de doctorat és la Universitat de Lleida.
Teniu en compte que l'últim requadre no s'ha d'emplenar atès que només és per Centres de Recerca i Fund. Hospitalàries.

2. Altra documentació:

- Còpia del DNI, NIE...(Document en vigor que us identifiqui)
- Còpia compulsada de l’acreditació dels estudis cursats que us han donat accés al programa de doctorat.
- Fitxa de participant del SOC omplerta (l’AGAUR us enviarà per correu electrònic un link a la fitxa que heu d’omplir imprimir i signar).
- Còpia de la matrícula de la tutela al curs acadèmic 2017-2018.

3. Presentació al registre:

En paper: al registre de l'Agaur o en qualsevol dels supòsits que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si opteu per l'oficina de correus la documentació s'ha de posar dins un sobre obert i aportar una còpia del primer full de l'acceptació perquè us posin un segell amb el registre.

Electrònicament: s'haurà de tramitar mitjançant la Oficina virtual de tràmits (OVT) sempre que TOTES les signatures siguin electròniques.

 

Renovació personal investigador FI 2017 per a l'any 2018

 Termini:  des de 21.09.2017 fins al  5.10.2017 

Models:

Informe de la persona beneficiària

Informe del director de tesi

Convocatòria d'expressions d'interès Iberus Talent

Convocatòria d’Expressions d’Interès per a la selecció de las línies d’investigació que se inclouran en la primera convocatòria per a la contractació d’investigadors predoctorals del projecte IberusTalent

 

logo

Concursos a càrrec de projectes

Concurs UdL 14/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Ús de vegetació en els sistemes constructius per a l’estalvi energètic (Z00000 030211)
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:  6 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 13/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Innovació responsable aplicada a la recerca avançada en energia (Z00000 030211)
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:  6 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 12/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Aplicació de tècniques de control intel·ligent en sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (Z00000 030211)
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:  6 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució:

pdf

e_tauler

 Concurs UdL 8/2018

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Regeneració de plantes d'arròs que expressin gens de bacteris que poden ajudar a fixar nitrogen atmosfèric als cereals (BNF Cereals_Phase II)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:     23 de març de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 7/2018

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Regeneració de plantes d'arròs que expressin gens de bacteris que poden
ajudar a fixar nitrogen atmosfèric als cereals (BNF Cereals _ Phase II)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:     23 de març de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista provisional:   e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 6/2018

Contracte: Investigador en formació
Projecte: PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories
Contractació: 24 mesos a temps complet
Termini de presentació:    13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 4/2018

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Aplicació d’un robot assistencial a la llar (ARALLAR).  Finançat pel Programa UdL Impuls
Contractació: 24 mesos a temps complet
Termini de presentació: 13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 

Contractes Postdoctorals

Concursos a càrrec de projectes

Concurs UdL 18/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus (0701)
Contractació 3,5 mesos a temps complet
Termini de presentació:  27 d'agost de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: Model  
Llista provisional:   e_tauler
Llista definitiva:   e_tauler
Resolució:   e_tauler

Concurs UdL 17/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Búsqueda de nuevas indicacions terapéuticas en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales para el compuesto PPAR gamma agonista MIN–102. (RTC-2017-5867-1)
Contractació 4 mesos a temps complet
Termini de presentació:  27 d'agost de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: Model  
Llista provisional:   e_tauler
Llista definitiva:   e_tauler
Resolució:   e_tauler

Concurs UdL 16/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: RIS3CAT – Utilities 4,0: Comunitat de transformació digital i living services. Projecte solucions de seguretat i ciberseguretat en utilities per a protecció d’infraestructures crítiques , ref. COMRDI16-1-0060-06 (N18024)
Contractació 4 mesos a temps complet
Termini de presentació:  17 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva:

pdf

 e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

Concurs UdL 15/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Caracterització de patrons adaptatius i estudis dendroecològics en pins mediterranis mitjançant xarxes d’assajos de procedències i masses naturals (Z00000 0302JP)
Contractació 7 mesos a temps complet
Termini de presentació:  6 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 11/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Biolplast. POCTEFA EFA 253/16 (G18002 i C15048)
Contractació 31 mesos a temps complet
Termini de presentació:  24 de maig de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista definitiva: pdf e_tauler
Rectificació llista definitiva pdf e_tauler
Resolució:    

 Concurs UdL 10/2018

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: BNF Cereals_Phase II (C16026)
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació: 10 d'abril de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 9/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Implementación del sistema Expert d'Ajuda a la Decisió IPM Wide (C17063)    
Contractació 6 mesos a temps complet
Termini de presentació: 23 de març de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 5/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: OUTBIOTICS. POCTEFA EFA 183/16                                                                 
Contractació 15 mesos a temps complet, amb possibilitat de renovació
Termini de presentació: 2 de març de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 3/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: LIFE LONG LEARNING TRANSVERSALIS, ref. POCTEFA EFA 183/16                                 
Contractació: 6 mesos a temps complet
Termini de presentació: 13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 2/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Mortalidad arbórea tras incendios: procesos subyacentes y consecuencias para la recuperación y gestión de los bosques mediterráneos (AGL2015-69151-R)
Contractació: 9 mesos a temps complet
Termini de presentació:             13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 1/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories. Grant Agreement: 774078 – PHARMA – FACTORY (G17006)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:             13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 

Estades de recerca

Estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. UdL_VR

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb finançament oficial i PDI
Termini: del 22 de febrer al 8 de juny de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Sol·licitud: pdf    
Resolució pdf e_tauler  
Acceptació pdf    

 

Estades a la UdL d’investigadors visitants. UdL_VR

Beneficiaris: Grups i Equips de recerca
Termini: del 22 de febrer al 8 de juny de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Sol·licitud: pdf    
Resolució pdf e_tauler  

 

Becas Iberoamérica. Santander Investigación - Curs 2018 - 2019

Ajut de mobilitat per promoure vincles de recerca amb Iberoamèrica

Beneficiaris: PDI, Investigadors i Alumnes de doctorat
Característiques: Estades mínimes de 2 mesos.  Import: 5.000 €
Termini: del 1 de desembre de 2017 al 31de maig de 2018 a les 24.00 hores
Inscripció: Formulari    
Convocatoria UdL: pdf e_tauler  
Sol·licitud: pdf    
Llista provisional: pdf    
Llista definitiva pdf    
Resolució pdf    

Altres Convocatòries

Organització de congressos i jornades científiques. UdL_VR

Beneficiari:

PDI

Termini: del 22 de febrer al 10 de maig de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Sol·licitud: pdf    
Resolució pdf e_tauler  

 

Borses de viatges per assistir a congressos. UdL_VR

Beneficiari:

Personal investigador en formació amb contracte o beca

PDI

Termini: del 22 de febrer al 8 de juny de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Sol·licitud: pdf    
Resolució pdf e_tauler  

 

Ajuts pont per a projectes de recerca. UdL_VR

Ajuts pont per a projectes de recerca

Beneficiari: Investigadors principals de projectes denegats del PN, INIA o FIS
Termini: del 22 de febrer a 21 de març de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Sol·licitud: pdf    
Resolució pdf e_tauler  

Preparació o execució de propostes de projectes internacionals de recerca. UdL_VR

Beneficiari: Personal investigadors de la UdL responsablesde projectes internacionals
1r termini: del 22 de febrer al 8 de juny de 2018
2n termini: del 9 de juny al 14 de setembre de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Sol·licitud: Reunions previes  Suport preparació  Suport execució
Resolució pdf e_tauler  

Publicació de treballs d’investigació en format llibre. UdL_VR

Beneficiari:

PDI

Termini: del 22 de febrer al 10 de maig de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Sol·licitud: pdf    
Resolució pdf e_tauler  

 

Programa de Promoció de la Recerca. UdL_VR

Modalitats: Sènior, Júnior i Àrees o departaments deficitaris

Beneficiaris PDI (segons modalitat)
Termini: des del 22 de febrer al 14 de març de 2018
Convocatoria: pdf e_tauler  
Esmena convocatòria: pdf e_tauler  
Departaments deficitaris:

pdf

Sol·licitud: Sènior Júnior

Àrees deficitàries

Pla d'activitats d'àrees deficitàries

Resolució: pdf e_tauler  
Acceptació: Sènior Júnior Àrees deficitaries
Informe seguiment/final: pdf    

write

Altres tràmits

 

Procediment per adquirir la condició d'assimilat/homologat a becari graduat o d'investigació de la UdL

Beneficiaris:

Becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d'investigació que estiguin cursant els estudis de doctorat poden sol·licitar l'adquisició de la condició de becari graduat o d'investigació.

Termini:

El responsable del projecte o conveni pot sol·licitar en qualsevol moment a la Comissió de Recerca que el becari o becaria passi a la condició de becari graduat o d'investigació.

Sol·licitud:

 • Sol·licitud
 • La resta de documentació, credencial de becari, convocatòria i acta de resolució, no cal aportar-la d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Requisits:

 • Durada mínima 1 any, amb la possibilitat de renovació per anys successius.
 • La quantitat anual ha de ser equivalent a la que percep el personal predoctoral en formació de la UdL.
 • Estar matriculat d'estudis de doctorat.

 

Sol·licitud d'autorització per participar en un projecte de recerca extern (PDI funcionari i laboral a temps complet)

Català: PDF (formulari)

Castellà: PDF (formulario)

Ajuts per a reparació i manteniment d'equipament científic

Sol·licitud