ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ A MÀSTERS OFICIALS

castellano  English

1. ACCÉS I DOCUMENTACIÓ

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.


 

1.1. Vies d’accés als màsters universitaris oficials d’acord amb el Reial decret 1393/2007

 1) Títol universitari oficial espanyol

(llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectura tècnica i graus).

 

 

2) Títol universitari d’accés al màster homologat

  

 

- La gestió correspon al Ministeri.

 

 

3) Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de màster.

 

- La persona interessada haurà de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol, permet accedir en el país expedidor del títol, als estudis de màster.

- La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster hauran de comprovar aquests requisits abans d’admetre l’estudiantat amb titulació no homologada.

- L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ del que està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar el màster, atès que, en el seu cas, per a l’exercici de la professió, es podrà requerir l’homologació del títol d’accés al màster.

 


1.2. DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

La documentació s'ha de presentar a la secretaria del centre abans del termini de matrícula, preferentment a través de la seu electrònica de la Unviersitat de Lleida utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació. Seguiu les instruccions que trobareu en l'enllaç anterior.

 

ESTUDIANTS QUE HAN CURSAT ELS ESTUDIS QUE DONEN ACCÉS AL MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 • Els estudiants estrangers dels països de fora de la Unió Europea hauran de tornar a presentar el passaport en cas que els hagi caducat.
 • En el supòsit que vulgueu matricular-vos en la modalitat a temps parcial ho haureu de sol·licitar en el formulari de preinscripció i ho haureu de justificar abans del moment de matrícula.
 • En cas que es vulgui sol·licitar el reconeixement de crèdits, s'haurà de fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud de preinscripció i caldrà presentar:

  • El pla d’estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent

  • Els documents que acreditin les competències assolides, els continguts formatius realitzats o bé el programa segellat de les assignatures aprovades i es recomana indicar l’enllaç al web oficial on es puguin consultar.

 

ESTUDIANTS QUE HAN CURSAT ELS ESTUDIS QUE DONEN ACCÉS AL MÀSTER EN UNA ALTRA UNIVERSITAT

Documentació que s'ha de presentar a la secretaria del centre:

 • Document d'identitat: els estudiants espanyols no l'han de presentar; els estudiants estrangers de la Unió Europea han de presentar un document on consti el NIE; els estudints estrangers d'altres països han de presentar el passaport en vigor.
 • Còpia autenticada del títol universitari oficial que dóna accés al màster. En el supòsit d’accés per la via 3 (titulació no homologada amb nivell de formació equivalent al títol de grau), cal tenir en compte que en el moment de fer la matrícula s’ha de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent que acrediti que aquest títol permet accedir a estudis de postgrau.
 • El certificat acadèmic oficial en què es detallin les qualificacions obtingudes, i en el cas d’expedients acadèmics expedits a l’estranger hi haurà de constar l’escala numèrica d’aquestes qualificacions i la càrrega horària. Si els estudis s’han cursat a la Universitat de Lleida no caldrà presentar aquest document, ja que la Secretaria del centre adjuntarà a la sol·licitud la còpia autenticada de l’expedient acadèmic corresponent.
 • Documents específics de cada màster, si així s’ha fet constar en la informació del màster.
 • Els estudiants de nou ingrés que es matriculin pel sistema d’automatrícula han de presentar o d’enviar per correu a la Secretaria del centre els documents que s’indiquen a l’article 3.2 de la Normativa Acadèmica d'Estudis Oficials de Màster abans d’automatricular-se.
 • En cas que es vulgui sol·licitar el reconeixement de crèdits, s'haurà de fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud de preinscripció i caldrà presentar a més:
  • El pla d’estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent.
  • Els documents que acreditin les competències assolides, els continguts formatius realitzats o bé el programa segellat de les assignatures aprovades.

 

En ambdòs  supòsits, els estudiants que han cursat els estudis previs a la UdL i els que els han cursat en una altra universitat i vulguin sol·licitar el reconeixement de crèdits, ho hauran de fer constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud de preinscripció i hauran de presentar, a més de la documentació anterior:

 • El pla d’estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent.
 • Els documents que acreditin les competències assolides, els continguts formatius realitzats o bé el programa segellat de les assignatures aprovades (es recomana que s’indiqui l’enllaç al web oficial on es pugui consultar si es considera necessari).

1.3. REQUISITS DELS DOCUMENTS EXPEDITS A L’ESTRANGER

Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest tràmit s’efectua necessàriament en cada un dels organismes següents i per l’ordre que s’indica:

 1. Ministeri d’Educació del país d’origen, per a títols i certificacions d’estudis, i, per a certificats de naixement i nacionalitat, el ministeri corresponent.
 2. Ministeri d'Afers Estrangers del país on s’han expedit els documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència dels documents.

 

Tots els documents que expedeixen les autoritats diplomàtiques o consulars d’un altre país a Espanya han de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers Estrangers espanyol.

Per a la legalització dels documents procedents dels països signataris del Conveni de l'Haia, de 5 d’octubre, els requisits establerts anteriorment es substitueixen per la postil·la fixada en el mateix document per l’autoritat competent de l’estat de què dimani el document.

No s’exigeix la legalització de la documentació dels països que conformen la Unió Europea, sempre que no hi hagi dubtes sobre l’autenticitat i la legitimitat, ni sobre el seu caràcter oficial.

Els documents esmentats han d’anar acompanyats de la traducció oficial a l’espanyol, donat cas que estiguin en un altre idioma. Aquesta traducció podrà ser feta:

- Per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger.

- Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és súbdita la persona sol·licitant o, si s’escau, del de procedència del document.

- Per traductors jurats degudament autoritzats o inscrits a Espanya.

 

En principi, no cal aportar la traducció oficial dels programes de les assignatures, sempre que això no n’impedeixi una valoració adequada.

Si el document original està inscrit en un alfabet diferent del llatí, es recomana que la corresponent traducció reculli la denominació del títol en el seu idioma original però transcrita a l’alfabet llatí, en lloc d’una traducció d’aquella denominació.

Els documents originals poden presentar-se juntament amb una fotocòpia, i seran retornats a les persones interessades un cop realitzada la diligència d’autenticitat.

Si les fotocòpies les ha comparat i legalitzat la representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència del document o davant de notari, no cal presentar simultàniament l’original.

2. PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció només es considerarà efectiva un cop s'hagi abonat la taxa de preinscripció i la secretaria del centre hagi rebut la sol·licitud amb la documentació requerida.

 1. Emplenar la SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ amb les dades personals i acadèmiques.
 2. Fer el pagament de 30,21€ (no reembolsables), en concepte de taxa de preinscripció mitjançant la targeta de crèdit/dèbit.
 3. Enviar la documentació a la secretaria del centre preferentment per la seu electrònica, personalment o per correu postal. Enviar-la al més aviat possible i sempre abans del període de matrícula.

 Consulteu els terminis de preinscripció en el   calendari de nou accés  .


 

Presentació de sol·licituds

La preinscripció s’ha de formalitzar directament a la Universitat de Lleida via web. L’estudiantat ha d’omplir la sol·licitud de preinscripció i abonar la quantitat que estableixi el decret de preus, d’acord amb les instruccions que figuren a l’aplicació.  Un cop rebuda a la Secretaria del centre la sol·licitud amb la documentació i abonada la quantitat indicada, es considerarà efectiva la preinscripció i s’estudiarà. La quantitat abonada no es retornarà en cap cas, excepte que sigui per una causa imputable a la UdL.

Excepcionalment, i sempre que l’oferta de places sigui superior a la demanda, la Comissió d'Estudis del màster podrà proposar al degà o la deganao al director o la directora dels centre acceptar amb caràcter condicional l’estudiantat que no estigui en possessió de tota la documentació requerida, o que aquesta sigui incompleta, o l’estudiantat que, no reunint els requisits d’accés, es prevegi que els tingui en el termini de formalitzar la matrícula.

 

3. ESTAT D'ADMISSIÓ

Una vegada rebuda la preinscripció, la Secretaria del centre corresponent valorarà els documents i publicarà una resolució d'admissió dels candidats per cada màster.

Durant les dates establertes en el  calendari de nou accés podreu verificar la resolució de la vostra preinscripció.

Posteriorment, rebreu un correu electrònic indicant que esteu admès/a al màster i comunicant-vos les dades necessàries per a registrar-vos com a nou usuari en les aplicacions de la Universitat de Lleida.

Les persones "admeses condicionalment" per manca de documentació podran matricular-se si finalment la presenten.


 

Criteris de selecció

La Comissió d’Estudis del màster establirà els criteris de selecció que es considerin adients per a un posterior seguiment del programa d’estudis i vetllarà pel seu compliment.

 

Resolució

L’òrgan responsable publicarà la resolució a l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida i a la pàgina web del màster. La publicació s’ha de fer d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.. En la resolució es faran constar els motius en els supòsits d’exclusió o condicional i els recursos que hi poden interposar les persones interessades.

En cas de no estar d’acord amb la resolució, les persones interessades poden presentar recurs d’alçada davant el rector de la Unviersitat de Lleida.

 

Reserva de plaça

Es pot sol·licitar la reserva de plaça per al curs següent per motius de caràcter excepcional justificant-ho en el termini establert per a la realització de la matrícula.

Les places reservades no es descompten de l’oferta de places de l’any acadèmic següent.

Es reservarà un 5% de les places del màster per a estudiants afectats d’un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

4. MATRÍCULA

Amb caràcter general, la matrícula es fa pel sistema d'automatrícula.

Consulteu el calendari publicat en aquesta pàgina.

 

AUTOMATRÍCULA

 • Si no heu estat estudiant de la UdL o no heu accedit mai al Campus Virtual, heu d'activar el vostre compte d'estudiant: ACTIVACIÓ
 • Si ja us heu registrat o sou estudiants de la UdL, iniciï directamente el procés d'AUTOMATRÍCULA