Normativa de matrícula

PLACES
Les places es cobriran per rigorós ordre d’inscripció. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos de la Universitat d’Estiu de la UdL que no tinguin un mínim de quinze persones inscrites. En aquest cas, les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui possible i se’ls oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar l’import pagat.

LLOC I TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Les inscripcions per a la Universitat d’Estiu de la UdL es poden formalitzar personalment, per correu electrònic o per telèfon, a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (campus de Cappont de la UdL, Edifici Polivalent, C/ Jaume II, 71, planta baixa, 25001 Lleida; tel. 973 703 390 i a/e: estiu@estiu.udl.cat). L’horari de matrícula de l’Oficina és, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h. i, dilluns, dimarts i dimecres, de 15.30 a 17.30 h.
És imprescindible que les persones que vulguin formalitzar la matrícula per correu truquin prèviament a l’Oficina de la Universitat d’Estiu per saber si el curs té places disponibles.
La inscripció es considera anul·lada si en el termini de cinc dies no es realitza el pagament dels drets de matrícula.
El termini d’inscripció està obert des del 9 de maig fins el dia abans de l'inici dels cursos.

DOCUMENTACIÓ
Per a la formalització de la matrícula cal presentar la butlleta d’inscripció degudament emplenada.

MATÈRIES TRANSVERSALS
Els estudiants de Grau de la UdL interessats en cursar alguna de les matèries transversals proposades per la Universitat d’Estiu trobaran tota la informació a l’índex de matèries transversals d'aquest web.
La Universitat de Lleida estendrà els certificats d’aquestes matèries als estudiants que, havent-ne pagat els drets d’inscripció, hagin superat l’avaluació corresponent segons el calendari establert pels professors.

DRETS DE MATRÍCULA
L’estudiant que vol assistir a un curs de la Universitat d’Estiu de la UdL ha de pagar l’import de la matrícula d’inscripció que apareix en la informació de cada curs que s’ofereix en aquest programa. No és possible inscriure’s a cursos incompatibles per horari.
Si la matrícula s'efectua entre el 9 i el 31 de maig de 2019, els estudiants de la UdL tenen una reducció del 30%. Si la matrícula s'efectua entre el 3 i el 14 de juny de 2019, els estudiants de la UdL tenen una reducció del 20%.
La resta d’alumnes gaudeixen d'una reducció del 10% si s’efectua la matrícula fins  el 14 de juny de 2019.
Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals reconegudes per la UdL.

FORMA DE PAGAMENT
Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de pagament amb les instruccions necessàries per poder-lo realitzar.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA
Només es podrà anul·lar la matrícula, amb el dret a la devolució de l'import pagat, a petició de la persona interessada i sempre que concorrin circumstàncies de força major, mitjantçant sol.licitud motivada adreçada a l'Oficina de la Universitat d'Estiu, i presentada fins a 10 dies hàbils abans de l'inici del curs. Amb posterioritat a aquest termini, la sol.licitud d'anul.lació no comportarà en cap cas la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

FORMACIÓ PERMANENT PER A PROFESSORAT
D’acord amb l’Ordre de 20 d'agost de 2012, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat, els cursos seran reconeguts com a activitats de formació permanent adreçades a professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i d’ensenyaments de règim especial.