Informació de l'acollida

 

acogidaling

Informació per a membres de la comunitat universitària
procedents de fora de l’àrea de parla catalana

La UdL posa a l’abast dels membres de la comunitat universitària procedents de fora de l’àrea de parla catalana tota mena de recursos per acollir-los lingüísticament i culturalment.

 

Informació útil abans d’arribar a la UdL

Les llengües a Catalunya  

El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. (Extret de l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya)

El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari. El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin. (Extret de l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya)

 
Les llengües a la UdL

El català és la llengua pròpia i institucional de la UdL i, per tant, la d’ús normal en les seues activitats, sens perjudici dels drets que es deriven del que estableixen l’Estatut d’a utonomia de Catalunya i la legislació vigent. (Extret dels Estatuts de la UdL )

 

Informació sobre el català

  • Intercat. Recursos per aprendre llengua i cultura catalanes

 intercat

  • Institut Ramon Llull. Llocs on poden aprendre català fora de Catalunya 

llull

 

Recursos per quan ja són a la UdL

 

Cursos de català

 

Els alumnes d’aquests cursos tenen la possibilitat d’examinar-se per obtindre el CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LLENGUA CATALANA (A2).

 

Voluntariat Lingüístic

El Voluntariat Lingüístic el formen estudiants, professors i treballadors de la UdL que volen ajudar a integrar els nouvinguts a la Universitat i a la ciutat: els estudis, la diversió, l’entorn cultural, la llengua...

berenarset2015

Activitats de benvinguda per a estudiants de programes de mobilitat

 La UdL organitza les activitats de benvinguda al principi de cada quadrimestre per als estudiants d’intercanvi de fora de l’àrea de parla catalana perquè s’integrin més fàcilment a la realitat de la UdL i de Lleida. Entre les activitats programades hi ha visites guiades a la ciutat, una recepció del rector, informació sobre els cursos de català i castellà, trobada amb els voluntaris lingüístics…

gardeny

Borsa d’Intercanvi Lingüístic (BIL)

 Per a qui vulgui trobar-se amb algú per conversar una estona en català alhora que practiquen una altra llengua.

13102817_1095667800455715_5736281919425146508_n

Cursos d’altres llengües

Diferents nivells

 

Diferents nivells

Grups de conversa

Cursos específics