Acreditació lingüística del PDI

 Descarregar pdf

Dotació d’ajuts per a l’acreditació lingüística del personal docent i investigador de la Universitat de Lleida per al curs 2019-20.

Acord número 112/2019 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2019, pel qual s'aprova la Dotació d’ajuts per a l’acreditació lingüística del personal docent i investigador de la Universitat de Lleida per al curs 2019-20.

 

 1. Preàmbul

La Universitat de Lleida, en el seu Pla operatiu per al Multilingüisme (2013-2018), estableix com un dels seus objectius la formació i l’acreditació lingüístiques de tots els col·lectius universitaris, tant en les llengües oficials com en les terceres llengües. També disposa que cal augmentar, de forma sistemàtica, els exàmens lliures per tal de facilitar l’acreditació lingüística dels diferents col·lectius i també dels externs.

Des de la creació de l’Institut de Llengües, s’ha impulsat una oferta formativa en llengües per donar resposta a aquest objectiu i en els últims anys s’ha començat a treballar amb institucions certificadores de coneixements de llengües per tal d’oferir uns exàmens de qualitat i amb reconeixement oficial.

Actualment, hi ha dos vies per accedir a aquests exàmens: realitzant un curs (i fent l’examen a final de curs) o bé de forma lliure, sense haver fet un curs. Per a la primera via, la Universitat de Lleida posa a l’abast del seu personal docent i investigador l’accés a la formació i l’acreditació de forma gratuïta, d’acord amb els requisits establerts per la Normativa acadèmica de l’Escola d’Idiomes de l’Institut de Llengües i el Vicerectorat de Personal Acadèmic. Ara bé, en el cas dels exàmens per lliure, la gestió dels quals no depèn exclusivament de l’Institut de Llengües, es fa evident que hi ha un cost per als examinands, el qual la Universitat està disposada a abonar mitjançant aquest acord.

 1. Objecte i descripció

Aquest Acord té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, al personal docent i investigador de la UdL que s’acrediti en qualsevol de les llengües que ofereix l’Institut de Llengües, a través dels exàmens lliures de les institucions amb les quals té conveni, o l’Escola Oficial d’Idiomes.

Els exàmens lliures de l’Institut de Llengües són els següents: CLUC (Certificats de Llengües de les Universitats de Catalunya), DELE (espanyol), Institut Confuci (xinès), TOEIC i TOEFL (anglès), DELF (francès), Goethe-Zertifikat (alemany) i CELI (italià).

La persona sol·licitant podrà rebre, com a màxim, l’import íntegre de les taxes d’examen.

 

3. Destinataris

Els destinataris d’aquest acord d’ajuts són el personal docent i investigador dels centres propis de la UdL i el dels instituts de recerca i centres participats per la UdL. També hi poden accedir els becaris predoctorals.

4. Requisits

S’estableixen com a requisits per sol·licitar aquests ajuts el fet de ser membre del personal docent i investigador de la UdL (descrit en el punt anterior) i la condició d’haver realitzat i aprovat l’examen de llengua. També són objecte d’ajut  els exàmens multinivell, en què no s’aprova ni se suspèn, sinó que s’obté un resultat determinat.

Queden exclosos dels ajuts els PDI que no es presenten a l’examen o no l’aproven i, per tant, no podran sol·licitar ajuts en cap cas.

Per altres motius, queda exclòs d’aquest acord d’ajuts l’examen de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador, perquè la UdL ja l’ofereix des d’un principi de forma gratuïta.

5. Presentació i termini de la sol·licitud

Les sol·licituds s’hauran de presentar segons l'imprès normalitzat (annex I)  en el registre electrònic previst en la seu electrònica (a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/index.php, en els terminis que marca aquesta resolució, juntament amb la documentació necessària, i han d'anar adreçades a l’Institut de Llengües.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació del present acord en l’e-tauler de la seu electrònica i restarà oberta fins a cinc mesos després d’haver fet l’examen.

6. Documentació a presentar

 1. a) Imprès de la sol·licitud (annex)
 2. b) Certificat d’haver aprovat la prova d’acreditació
 3. c) Rebut de pagament de les taxes d’examen

 

7. Resolució

L’òrgan competent per instruir i resoldre el procediment és el vicerectorat amb competències en política lingüística. L’Institut de Llengües és l’òrgan que ha de valorar les sol·licituds presentades. El/la vicerector/a amb competències en política lingüística, atenent la proposta de l’IL, serà el/la responsable de la resolució de l’ajut.

La resolució serà notificada a l’adreça electrònica facilitada per l’interessat via e-notum.  

Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits exigibles o no va acompanyada de la documentació requerida, el vicerectorat competent ha d’atorgar un termini de deu dies hàbils perquè la persona sol·licitant pugui esmenar el defecte corresponent. Transcorregut aquest termini sense que l’interessat l’hagi esmenat, s’ha d’entendre que desisteix de la seva sol·licitud.

Contra la resolució del/de la vicerector/a, que actua per delegació, els interessats poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,  a comptar de la notificació.

8. Aclariments

És competència de l’Institut de Llengües l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació de les bases.

9. Protecció de dades

Les dades facilitades per les persones sol·licitants s’incorporaran en un fitxer de la Universitat de Lleida amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i resolució dels ajuts convocats, així com els pagaments corresponents.

 

En relació amb les dades facilitades a través de la sol·licitud que la persona interessada presentarà, i de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades ), us facilitem la següent informació:

 

 • Responsable del tractament:

La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat

 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

dpd@udl.cat

Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.

 • Finalitat del tractament:

Atorgament d’ajuts al personal docent i investigador de la UdL.

 • Base Jurídica:

Llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les universitats atorguin ajuts al personal docent i investigador. Les dades són imprescindibles per a tramitat les sol·licituds.

 • Destinataris:

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

 • Drets de les persones:

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat.

 • Termini de conservació de les dades:

Les dades es destruiran un cop fineixi la vinculació amb la UdL de la persona interessada, en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/)

 

 • Reclamació:

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https//seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

 


 

Annex de la sol·licitud

Sol·licitud

 

AJUTS PER A L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PDI (CURS 2019-20)

 

DADES PERSONALS

 

Nom i cognoms:

 

Telèfon de contacte:

 

Adreça electrònica:

 

 

DADES PROFESSIONALS

Tipologia PDI:   Centre propi  Institut de recerca  o centre participat  Becari/ària predoctoral                                                                     

 

Departament:

 

Centre (facultat, escola, institut, etc.):

 

 

DADES SOBRE L’EXAMEN DE LLENGUA

 

Nom de l’examen/certificat (llengua i nivell):

 

Convocatòria:

 

 

La persona sol·licitant

 

 

 

 

 

Lleida,       de                        de 

 

 

INSTITUT DE LLENGÜES

   Darrera modificació: