Procediment de matrícula al juliol per als cursos 2019-2020 d'antics alumnes de l'Institut de Llengües

Els alumnes dels cursos d'anglès de l'Escola d'Idiomes de la UdL del curs 2018-2019 es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen) de manera preferent del 8 al 15 de juliol de 2019 a través d'un formulari en línia operatiu durant el termini establert. Aquest formulari s'obrirà per als col·lectius següents:

 • Estudiantat UdL, Alumni UdL, altres membres de la comunitat universitària (PDI emèrits i jubilats, PAS jubilats, membres d’instituts participats, excepte PDI en actiu) i persones externes a la UdL: formulari tancat
 • Personal docent i investigador i becaris predoctorals de la UdL i de centres adscrits i PDI visitant: formulari tancat
 • Personal d'administració i serveis UdL: a través del portal de l'empleat del Servei de Personal

 

Si no es realitza la matrícula en aquest termini, es podrà fer al setembre en els períodes que s’establiran properament.

  Procediment de matrícula al setembre per als cursos 2019-2020

 • Estudiantat UdL, Alumni UdL, altres membres de la comunitat universitària (PDI emèrits i jubilats, PAS jubilats, membres d’instituts participats, excepte PDI en actiu) i persones externes a la UdL: matrícula en línia a través d’un formulari operatiu durant el termini establert.
 • Personal docent i investigador i becaris predoctorals de la UdL i de centres adscrits i PDI visitant: matrícula en línia a través d’un formulari operatiu durant el termini establert.
 • Personal d'administració i serveis UdL: matrícula a través del portal de l'empleat del Servei de Personal

  Terminis de matrícula al setembre segons els col·lectius

-Matrícula d'antics alumnes del curs 2018-2019

Els alumnes dels cursos de llengües de l'Escola d'Idiomes de la UdL del curs acadèmic 2018-2019 es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen) de manera preferent els dies per determinar al setembre de 2019 a través d'un formulari en línia operatiu durant el termini establert.

 -Matrícula d'alumnat nou      

 • Alumnat nou UdL (estudiantat, PAS, PDI, Alumni): dies per determinar al setembre de 2019 a través d’un formulari en línia operatiu durant el termini establert (en el cas del PAS a través del portal de l'empleat del Servei de Personal).
 • Alumnat nou (tots els col·lectius inclosos els externs a la UdL): dies per determinar al setembre de 2019 a través d’un formulari en línia operatiu durant el termini establert.

Si resten places vacants, la matrícula continuarà oberta fins a quinze dies després de l'inici de cada curs. S'informarà al web de l’IL sobre els cursos amb places vacants. Quan un grup estarà ple s'informarà al web.

 

La realització dels cursos està supeditada al nombre d’inscrits. L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a quinze inscrits per a cursos de llengua general o deu en el cas de cursos de conversa o específics. La confirmació de la realització o l’anul·lació dels cursos es publicarà a la web de l’Institut de Llengües una setmana abans del seu inici. Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

  Documentació

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Document d'identitat.
 • Còpia del certificat del nivell anterior (si no s'ha fet cap prova de nivell ni cap curs a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües).
 • Acreditació de la vinculació amb la UdL, si escau.
 • Estudiants i PDI de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): matrícula del curs 2019-2020 i acreditació de la condició de PDI.
 • Estudiants de centres propis de la UdL: no cal presentar cap documentació acreditativa perquè l’Institut de Llengües ja disposa d’aquestes dades. No obstant això, es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
 • PDI en actiu de la UdL: no cal presentar cap documentació acreditativa, però abans de formalitzar la matrícula es comprovarà la vinculació actual. Es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
 •  PAS de la UdL: ha de seguir les indicacions del Servei de Personal.
 •  Membres Alumni UdL: carnet d'Alumni UdL en vigor.
 • Alumnat amb diversitat funcional: ha d'adjuntar els justificants que ho acreditinLa matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament i/o presentar la documentació requerida. En cas de no presentar aquesta documentació i/o no fer efectiu el pagament en el termini de dos dies hàbils a partir de la data de la inscripció, la matrícula queda automàticament anul·lada. En cas de renúncia, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula i canvis de grup.