Erasmus Estudis

 Descarregar Pdf

A la Universitat de Lleida existeix la possibilitat de cursar una part dels estudis en un altra universitat europea, mitjançant el programa Erasmus Estudis.

 

 

   Darrera modificació:

Informació General Erasmus Estudis

 Descarregar Pdf

Has participat, estàs a punt de participar o vols participar en algun programa de mobilitat de la UdL? Tens dubtes sobre quin destí triar, què et trobaràs quan arribis, on et pots allotjar, etc.?  Arran del suggeriment d'alguns estudiants que ja han fet una estada de mobilitat, hem creat el GRUP de FACEBOOK "Estudiants Outgoing UdL", com un punt de trobada on poder compartir dubtes i preocupacions amb altres persones que ja han viscut aquesta experiència. T'animem a unir-te al grup, a participar-hi i a fer córrer la veu! Apunta-t'hi!

Vols estudiar en un altra universitat europea?

En aquesta secció trobaràs informació general sobre el programa Erasmus, per tenir-ne una primera orientació.
 

Ajuts econòmics

En aquest enllaç trobareu informació sobre els ajuts econòmics del curs actual

Ajuts econòmics

   Darrera modificació:

Enllaços d'Interès

 Descarregar Pdf

ERASMUS
http://internacionalizacion.sepie.es/educacion-superior/index.htm

SEPIE
http://internacionalizacion.sepie.es/educacion-superior/index.htm

AGAUR (Generalitat de Catalunya)
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
www.exteriores.gob.es
 
Afers Exteriors (Generalitat de Catalunya)
http://afersexteriors.gencat.cat/ca/representacio_a_l_exterior/
 
ESN (Erasmus Student Network)
 
Student Guidebook: Studying and Training Abroad
https://esn.org/studentguidebook

RECRUITING ERASMUS
   Darrera modificació:

Informació per als estudiants nominats en Erasmus Estudis

Abans de marxar

 Descarregar Pdf

DOCUMENTACIÓ QUE CAL FER:

 • Learning agreement
 • Conveni (s'enviarà arxiu per email)
 • OLS:  Test d'idioma 1 abans de marxarALTRES INFORMACION PER CONSULTAR:

 

   Darrera modificació:

Durant l'estada

 Descarregar Pdf

 FULL D'ARRIBADA  (=Arrival Form)

Quan hagueu començat l'estada Erasmus, demaneu al responsable Erasmus de la universitat de destinació que us signi el Full d'arribada (=Arrival Form) i després envieu-lo, si us plau, a l'Oficina de Relacions Internacionals per email:  ori@int.udl.cat   És necessari per a tramitar el primer pagament de la beca Erasmus UE.

 

Learning agreement model UE firmat per destí  (si estava pendent):

Si el learning agreement inicial model UE no estava signat per destí, cal aconseguir la signatura del coordinador/a de destí, i enviar el document escanejat per email a l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL: ori@int.udl.cat 

 
 
RECORDEU TAMBÉ:

- Si us concedeixen un ajut MOBINT de la Generalitat:
Recordeu d'emplenar i enviar a l'AGAUR el full d'incorporació (model propi de l'AGAUR disponible a la seva pàgina web). Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat quan us enviïn la resolució dels ajuts.
 CANVIS EN EL LEARNING AGREEMENT (si cal)

 

Procediment:

a) Empleneu els 2 models de canvis (UE + UdL).

En el cas de la Facultat de Lletres, el model UdL és opcional i el model UE és obligatori. A la resta de facultats/escoles, ambdós models són obligatoris.

b) Signeu-los i comproveu que el contingut d'ambdós documents es correspongui.

c) Assegureu-vos que totes les assignatures que poseu a l'apartat de la UdL estan matriculades a Lleida; comproveu MATRÍCULA UdL;

d) Envieu-los per email al coordinador/a de mobilitat de la UdL, per al seu visitplau;

e) Un cop signats pel coordinador de la UdL, si el missatge de confirmació del coordinador/a només anava adreçat a l'estudiant, reenvieu-lo a Relacions Internacionals de la UdL: ori@int.udl.cat

f) Feu arribar el model UE (anglès) als responsables de la universitat de destí, per a la seva signatura.

g) Un cop obtinguda la signatura de destí, reenvieu-lo escanejat a: ori@int.udl.cat

 

Termini:  Com a criteri general, el programa Erasmus estableix que la petició de canvis s'haurà de realitzar en un termini màxim de 5 setmanes des de l'inici del període lectiu. A efectes concrets de la UdL, el termini de canvis per a les estades del primer semestre (o curs sencer) és la primera setmana de desembre, i el termini per a les assignatures del segon semestre és la primera setmana d'abril.

 ALLARGAMENT D'ESTADA (si cal)

Un estudiant que ja es trobi realitzant les pràctiques en un centre estranger pot sol·licitar ampliar el seu període Erasmus, per motius acadèmics. Caldrà tenir el vistiplau de la universitat d'origen i de la universitat de destinació. El període màxim d'estada total és de 12 mesos dins el mateix curs acadèmic. Per tant, no es podrà sol·licitar una pròrroga d'estada més enllà de setembre ni per a dos cursos acadèmics diferents. Cal tenir present també que un allargament d'estada no suposa necessàriament un increment de beca per als mesos addicionals.

Termini:  Es pot sol·licitar l'allargament, com a molt tard, 1 mes i mig abans de la data final d'estada prevista inicialment.

Documents per a sol·licitar allargament d'estada:

 • CANVIS LEARNING AGREEMENT: Empleneu els dos models de canvis d'assignatures, per ampliar la llista d'estudis que es cursaran i que es reconeixeran, seguint les instruccions de l'apartat anterior.
 • CASELLA "EXTENSION":  Quan empleneu els canvis de learning agreement (model UE) esmentats anteriorment,  recordeu-vos de marcar la casella "Extension of Erasmus period"  (pàg. 1)
 • ENMIENDA:  Empleneu el full d'esmena al conveni de subvenció. Abans de signar-lo, elimineu els comentaris laterals. "Enmienda"

Quan envieu els canvis signats a l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL, ori@int.udl.cat, adjunteu-hi també el full d'esmena.

 

SI ALLARGUEU EL PERÍODE D'ESTADA, RECORDEU QUE:

 • Si esteu fent un curs d'idioma en línia OLS:  Per allargar la durada del curs, heu de modificar la data final d'estada prevista dins el vostre perfil de la plataforma OLS. Per exemple, podeu indicar 30 juny com a nova data final prevista.  
 • Si necessiteu una assegurança obligatòria, haureu de contractar una ampliació de l'assegurança. 

 AL FINAL DE L'ESTADA, DEMANEU A DESTINACIÓ...

Abans de tornar a Lleida, demaneu al responsable Erasmus de destinació o a la vostra persona de contacte:

 • Que us empleni el Certificat d'assistència.  Aquest document l'ha de facilitar l'estudiant als responsables Erasmus del centre d'acollida. Molt important:  Indiqueu-li que la data de la seva signatura ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 

  Vigileu que, amb les dates del certificat, l'estada tingui una durada de 3 mesos com a mínim (90 dies).

 


 

 

En cas de necessitat:  CONSELLS PRÀCTICS SOBRE SALUT MENTAL I BENESTAR

Projecte sobre Salut mental i benestar durant l'estada de mobilitat

Elaborat per Meritxell Solà i Tomàs (Mestra especialitat d'Educació Física per la Universitat de Barcelona, Graduada en Psicologia per la UdL i estudiant del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària a la UdL)

 

 

   Darrera modificació:

Al final de l'estada

 Descarregar Pdf
 •  CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA  (document original, signat per la universitat de destinació).  La data de signatura de la universitat de destí ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 
 •  Entregar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals abans de l'1 de setembre (o avançar-lo escanejat per email).
 • QÜESTIONARI EU en línia (= UE Survey / Individual Participant Report).  Després d'haver entregat el Certificat d'Assistència a l'ORI, el participant rebrà l'avís per correu electrònic i se li indicarà l'enllaç per emplenar-lo. L'avís provindrà d'una adreça de la Unió Europea amb l'extensió: ...@europa.eu  (comproveu paperera). Observacions: En cas d'haver rebut diversos avisos, cal respondre el qüestionari de l'últim avís rebut (en cas contrari, les respostes no entrarien al sistema).
 • OLS:  Test 2 final d'idioma
 • Original de les NOTES obtingudes a destí  (= Transcript of records)

Fins que l'estudiant no hagi complert amb aquests tràmits al final de l'estada, no es podrà procedir al reconeixement dels crèdits dins el seu expedient ni al segon pagament (balanç) de la beca Erasmus.

Són necessaris per a poder justificar l'estada dins d'Erasmus i per a tramitar el segon pagament de la beca Erasmus UE (balanç del 25% de l'ajut, si escau), en base a les dates d'inici i fi d'estada reflectides al certificat d'assistència, fins a un màxim de 5 mesos i a raó de 200-250-300 € per cada període de 30 dies, segons país de destí.  Vegeu taula d'imports Vegeu també clàusules del Conveni de Subvenció.  En cas d'haver rebut un ajut superior al que correspondria, el balanç significarà la devolució de l'import restant.


RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit ajut MOBINT de la Generalitat: 
Recordeu de fer arribar a l'AGAUR el full de justificació de l'estada (model propi de l'AGAUR, disponible al seu web) signat per la universitat de destinació.  Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.NOTES i CONVALIDACIÓ
:


La formalització d'aquest document es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que la convalidació no és immediata, sinó que triga un temps, ja que han de donar-hi el vistiplau el coordinador d'àrea i/o de centre, així com la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.

Finalment, la convalidació es trametrà a la Secretaria de centre, i aquesta l'introduirà a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjan setembre.


Projectes finals de carrera d'ETSEA:

Caldrà presentar una còpia del projecte realitzat, juntament amb les notes, a Relacions Exteriors d'ETSEA.


Assignatures suspeses a destí:

Els estudiants Erasmus no tenen dues convocatòries d'examen a Lleida, pel que fa a les assignatures matriculades com a Erasmus. Per tant,  no hi ha la possibilitat d'examinar-se al setembre a Lleida d'una assignatura suspesa durant l'estada Erasmus.  Si l'estudiant suspèn una assignatura a la universitat de destinació, es podrà recuperar allà. En cas contrari, es calificarà l'assignatura de la UdL com a suspens i caldrà tornar a matricular l'assignatura el curs següent a la UdL.

Equivalència de notes:

En base a l'escala d'avaluació de la universitat de destí, els crèdits reconeguts a la UdL rebran la qualificació corresponent, a criteri del coordinador de centre. El coordinador farà constar les notes i els crèdits reconeguts a la UdL en l'Acta conveni mobilitat.

L'Acta conveni mobilitat ha d'incloure la mateixa informació que el Learning Agreement, més les qualificacions obtingudes a destinació i la seva nota equivalent a Lleida.

 
   Darrera modificació:

Ajuts econòmics - Erasmus Estudis

 Descarregar Pdf

Curs 2016/17

 1)  GENERALITAT DE CATALUNYA  (AGAUR) - MOBINT

Beques MOBINT 
Convocatòria DOGC
Presentació

 

2)  GENERALITAT DE CATALUNYA  (AGAUR)  - MOBINT-MIF

Només per a estudiantat de les següents titulacions:
- Doble grau en Educació infantil i Educació primària
- Grau en Educació Primària, modalitat Alternança
- Grau en Educació Primària, modalitat Pla bilingüe

Beques MOBINT-MIF
Convocatòria DOGC

 

3)  AJUTS ERASMUS UE

Import dels ajuts

 

4)  ORI (UdL)
Cursos d'idiomes a la Universitat d'estiu de la UdL per a preparació lingüística Erasmus: 
Llengües a l'estiu

 

 5)  BEQUES EUROPA  (Fundació Ciutat de Valls)

Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp: Convocatòria 2016/17
Més informació:  www.fcvalls.org

 

Curs 2017/18

1)  AJUTS ERASMUS (UE)

 

2)  AJUTS MOBINT (GENERALITAT DE CATALUNYA)

 

3)  AJUTS MOBINT-MIF (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Només per a estudiantat de les següents titulacions:

 • - Doble grau en Educació infantil i Educació primària
 • - Grau en Educació Primària, modalitat Alternança
 • - Grau en Educació Primària, modalitat Pla bilingüe

 4)  AJUTS PER A PREPARACIÓ LINGÜÍSTICA
 • Cursos d'idiomes a la Universitat d'Estiu de la UdL, com a preparació lingüística Erasmus: Llengües a l'estiu
   Darrera modificació:
Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Carrer de Jaume II, 67 bis, 2a planta
E-25001 Lleida (Catalunya)
Incoming mobility: incoming@int.udl.cat
Outgoing mobility: ori@int.udl.cat

Horari d'atenció:
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00
Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30
Del 1 de juny al 15 de setembre: de 9.30 a 14.00, excepte període de tancament UdL

30 Aniversari Erasmus +