Durant l'estada

 Descarregar Pdf
  • OLS:  Curs d'idioma en línia  (opcional; només si s'ha obtingut llicència després del test inicial)FULL D'ARRIBADA  (=Arrival Form)

Quan hagueu començat l'estada Erasmus, demaneu al responsable Erasmus de la universitat de destinació que us signi el Full d'arribada (=Arrival Form) i després envieu-lo, si us plau, a l'Oficina de Relacions Internacionals per email:  ori@int.udl.cat


Si la universitat de destinació té un model propi de certificat d'arribada o incorporació, és igualment vàlid.

És necessari per a tramitar el primer pagament de la beca Erasmus UE  (75% de l'ajut, calculat en base a un màxim de 5 mesos i un import de 200-250-300 €/mes, segons país de destí. Vegeu taula d'imports). Vegeu també clàusules del Conveni de Subvenció.RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedida la beca Erasmus.es del MECD:
Recordeu de penjar el full d'arribada (és vàlid el mateix de la UdL) a l'aplicatiu de les beques del MECD. Seguiu instruccions proporcionades pel Ministeri.

- Si teniu concedit un ajut MOBINT de la Generalitat:
Recordeu d'emplenar i enviar a l'AGAUR el full d'incorporació (model propi de l'AGAUR disponible a la seva pàgina web). Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.
CANVI D'ASSIGNATURES  (si cal)

Com que no sempre és fàcil conèixer amb antel·lació les possibilitats acadèmiques a la universitat de destinació (assignatures, programes, crèdits, quadrimestres, horaris, etc.) i hi ha universitats de destinació que no confirmen el Learning Agreement abans de l'inici de l'estada, l'estudiant pot sol·licitar excepcionalment canvis d'assignatures quan s'ha incorporat a destinació. 


Tipus de canvis:

- substitutir una assignatura per una altra
- afegir més assignatures
- o eliminar assignatures

Terminis:

Com a criteri general del programa Erasmus, la petició de canvis s'haurà de realitzar en un termini màxim de 4-7 setmanes des de l'inici de l'estada a destinació.
Durant el segon semestre no es podran modificar les assignatures que a la UdL s'hagin cursat durant el primer quadrimestre, perquè aquestes actes ja estaran tancades.

Passos:

  1. Reviseu matrícula del curs de l'estada.  Les assignatures que es vulguin convalidar han d'estar totes matriculades a la UdL.
  2. Només es poden sol·licitar canvis una sola vegada durant l'estada; empleneu els papers quan ho tingueu tot clar.  Vegeu termininis a l'apartat següent.
  3. Envieu document de Canvis de learning agreement model UE + Canvi de learning agreement model UdL  , per email, al vostre coordinador/a acadèmic de la UdL. Cal tenir el seu vistiplau.
  4. Un cop els canvis estan aprovats i signats tant per l'estudiant com pel coordinador/a, cal enviar el document, per email, a l'Oficina de Relacions Internacionals:  ori@int.udl.cat
  5. I entregar-ne una còpia al coordinador Erasmus de la universitat de destinació.
Matrícula:
Els canvis sempre han de sol.licitar-se tenint en compte les assignatures matriculades. Es podrà canviar una assignatura Erasmus a assignatura ordinària, o viceversa.
Però si els canvis de convalidació també impliquen un canvi de matrícula, l'estudiant ha de sol.licitar-los a la Secretaria del seu centre, tenint en compte el període de modificació de matrícula fixat per cada Secretaria.
 


ALLARGAMENT D'ESTADA (si cal)

Un estudiant que ja es trobi cursant els seus estudis en una universitat estrangera pot sol·licitar ampliar el seu període d'estudis, per motius acadèmics.


Termini:    Cal sol·licitar l'allargament 1 mes abans que finalitzi el termini previst inicialment, com a molt tard.  Haurà de tenir el vistiplau del coordinador acadèmic a la UdL i de la universitat de destinació.

Cal enviar el document a l'Oficina de Relacions Internacionals: ori@int.udl.cat.

Si és necessari, caldrà signar una "Esmena al Conveni de Subvenció"  (parleu amb Relacions Internacionals de la UdL).

El període màxim d'estada és de 12 mesos dins el mateix curs acadèmic.  Per tant, no es podrà sol·licitar una pròrroga d'estada més enllà de setembre ni per a dos cursos acadèmics diferents.

Un allargament d'estada no suposa, en principi, suplement de beca per als mesos addicionals. A partir del curs 2014/15, la beca Erasmus s'atorga per a un màxim de 5 mesos en total.AL FINAL DE L'ESTADA, DEMANEU A DESTINACIÓ...

Abans de tornar a Lleida, demaneu al responsable Erasmus de destinació:

  • Que us empleni el Certificat d'assistència. Aquest document l'ha de donar l'estudiant als responsables Erasmus de la universitat d'acollida. Molt important:  Indiqueu-li que la data de la seva signatura ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 

Vigileu que, amb les dates del certificat, l'estada tingui una durada de 3 mesos com a mínim. Podeu comprovar el núm. de mesos amb aquesta taula, introduint la data d'inici i la data de fi.

  • Les NOTES obtingudes o TRANSCRIPT OF RECORDS (més l'escala de puntuació que utilitzen allà). És necessari que hi hagi una puntuació, per tal de poder reconèixer aquesta nota en tornar a Lleida.
  • Només per als estudiants de rotatoris/pràctiques de MEDICINA i INFERMERIA:  Si hi ha algun cas en què la universitat de destinació no inclou les pràctiques al Transcript of Records o només avalua amb "apte" / "no apte",  demaneu al professor que us empleni un full d'avaluació de pràctiques/rotatoris 


 RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit un ajut MOBINT de la Generalitat:
Recordeu d'emplenar i enviar a l'AGAUR el full de justificació (model propi de l'AGAUR disponible a la seva pàgina web). Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.

   Darrera modificació: