Final d'estada

 Descarregar Pdf
  • CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA  (document original, signat per la universitat de destinació).  La data de signatura de la universitat de destí ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 

             Entregar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals abans de l'1 de setembre (o avançar-lo escanejat per email).

  •  QÜESTIONARI EU en línia (=UE Survey).  Després d'haver entregat el Certificat d'Assistència a l'ORI, l'estudiant rebrà l'avís per correu electrònic i se li indicarà l'enllaç per emplenar-lo. L'avís provindrà de l'adreça de la Unió Europea: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu  (comproveu spam, l'adreça és fiable). Títol de l'assumpte: "Erasmus+ individual participant report request"
  • OLS:  Test 2 final d'idioma
  • Original de les NOTES obtingudes a destí  (= Transcript of records)


Fins que l'estudiant no hagi complert amb aquests tràmits al final de l'estada, no es podrà procedir al reconeixement dels crèdits dins el seu expedient ni
al segon pagament (balanç) de la beca Erasmus.

Són necessaris per a poder justificar l'estada dins d'Erasmus i per a tramitar el segon pagament de la beca Erasmus UE (balanç del 25% de l'ajut, si escau), en base a les dates d'inici i fi d'estada reflectides al certificat d'assistència, fins a un màxim de 5 mesos i a raó de 200-250-300 € per cada període de 30 dies, segons país de destí.  Vegeu taula d'imports. Vegeu també clàusules del Conveni de Subvenció.  En cas d'haver rebut un ajut superior al que correspondria, el balanç significarà la devolució de l'import restant.


RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit ajut MOBINT de la Generalitat: 
Recordeu de fer arribar a l'AGAUR el full de justificació de l'estada (model propi de l'AGAUR, disponible al seu web) signat per la universitat de destinació.  Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.NOTES i CONVALIDACIÓ
:


La formalització d'aquest document es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que la convalidació no és immediata, sinó que triga un temps, ja que han de donar-hi el vistiplau el coordinador d'àrea i/o de centre, així com la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.

Finalment, la convalidació es trametrà a la Secretaria de centre, i aquesta l'introduirà a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjan setembre.


Projectes finals de carrera d'ETSEA:

Caldrà presentar una còpia del projecte realitzat, juntament amb les notes, a Relacions Exteriors d'ETSEA.


Assignatures suspeses a destí:

Els estudiants Erasmus no tenen dues convocatòries d'examen a Lleida, pel que fa a les assignatures matriculades com a Erasmus. Per tant,  no hi ha la possibilitat d'examinar-se al setembre a Lleida d'una assignatura suspesa durant l'estada Erasmus.  Si l'estudiant suspèn una assignatura a la universitat de destinació, es podrà recuperar allà. En cas contrari, es calificarà l'assignatura de la UdL com a suspens i caldrà tornar a matricular l'assignatura el curs següent a la UdL.

Equivalència de notes:

En base a l'escala d'avaluació de la universitat de destí, els crèdits reconeguts a la UdL rebran la qualificació corresponent, a criteri del coordinador de centre. El coordinador farà constar les notes i els crèdits reconeguts a la UdL en l'Acta conveni mobilitat.

L'Acta conveni mobilitat ha d'incloure la mateixa informació que el Learning Agreement, més les qualificacions obtingudes a destinació i la seva nota equivalent a Lleida.

   Darrera modificació: