Erasmus Pràctiques

 Descarregar pdf

A la Universitat de Lleida, la gestió de les pràctiques nacionals i internacionals correspon a cada facultat/escola, que és qui fixa la normativa per participar-hi.

La informació que trobareu a continuació fa referència als ajuts Erasmus que poden demanar els estudiants que fan pràctiques en determinats països europeus.

El compliment de tots els requisits que es detallen no eximeix, en cap cas, del compliment dels requisits que hagi fixat cada centre.

   Darrera modificació:

Informació general Erasmus Pràctiques

 Descarregar pdf

Introducció

El programa d’Erasmus-Pràctiques és una acció dins el programa Erasmus+

En anglès, s’utilitza el nom d’Erasmus Traineeship o Erasmus Placement. A les pràctiques també se’ls anomena internships. 
I per referir-nos a un estudiant en pràctiques, utilitzem el terme trainee.

Té com a objectiu principal la mobilitat de l’estudiantat per realitzar estades de pràctiques en empreses europees.

La condició del placement és que suposi per a l’estudiant una adquisició d’experiència laboral i que estigui vinculat al pla d’estudis de la seva titulació.

En tots els casos, és necessari que la institució d’origen reconegui acadèmicament el període de pràctiques a l’estranger. Per això, les pràctiques en empresa van sempre associades al reconeixement acadèmic d’una sèrie de crèdits, en la majora de casos equivalents a l’assignatura de pràctiques, però pot variar segons la titulació i segons les necessitats del propi estudiant. El reconeixement acadèmic ha de tenir el vistiplau del coordinador de mobilitat.

 

Països de destí: Àmbit geogràfic

Els placements poden realitzar-se en empreses, centres de formació, centres de recerca, institucions universitàries i altres organitzacions dels països europeus participants en el programa Erasmus, és a dir, tots els estats membres de la UE, els 3 països integrants de l’Espai Econònic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein), Turquia, Croàcia, Macedònia del Nord i Sèrbia. 

Requisits generals de participació

Els requisits per realitzar pràctiques internacionals, els estableix cada facultat/escola, en funció de les necessitats específiques de cada centre.  L'estudiant ha d'adreçar-se al coordinador de mobilitat corresponent.

Els requisits per poder optar a la beca Erasmus són els següents:

 • Tenir la nacionalitat d’un dels països adherits al Programa Erasmus o tenir-hi la residència permanent. 
 • Cal estar matriculat a la UdL en un programa d’estudis que condueixi a l’obtenció d’un títol oficial. 
 • Tenir un nivell satisfactori de coneixement de l’idioma de treball a destinació.   
 • No haver exhaurit els 12 mesos Erasmus per cada nivell d'estudis. Aquest és el període màxim del qual cada estudiant pot disponsar dins el programa Erasmus, sumant totes les seves estades. És a dir, es pot repetir, però la suma de tots els períodes Erasmus (Estudis i Pràctiques) no pot ser, en cap cas, superior a 12 mesos.   Els estudiants del grau de Medicina són una excepció; poden realitzar fins a 24 mesos de mobilitat.

Tipus d'empreses elegibles

S’entén com a empresa elegible tota organització que realitzi una activitat econòmica en el sector públic o privat, independentment de la seva grandària, el seu estatus jurídic o el sector econòmic en què exerceixi la seva activitat, inclosa l’economia social.

Per tant, la definició d’empresa no s’aplica només a companyies o empreses en el sentit tradicional del terme, sinó també a institucions d’ensenyament, centres d’investigació, autònoms, empreses familiars i associacions dedicades regularment a una activitat econòmica.  El factor determinant no és la seva forma legal, sinó la seva activitat econòmica.

Queden excloses, com a destinacions, les institucions de la UE, els organismes que gestionen programes de la Comissió Europea i les representacions diplomàtiques nacionals de l'estudiant  (ambaixades, consolats, etc.).

Durada de les pràctiques i període de realització

Les pràctiques Erasmus es poden dur a terme durant un període mínim de 2 mesos i un màxim de 12 mesos (consecutius), sempre que el període sigui dins del mateix curs acadèmic. Han de finalitzar, com a molt tard, a finals d'agost.

Les hores de dedicació diàries o setmanals dependran del nombre de crèdits a convalidar dins cada titulació (segons els criteris de cada facultat) i de les necessitats de l'empresa de destinació.

L’horari que l’estudiant ha de complir s’establirà en el “Training Programme” (=Acord de Formació), amb l’acord de l’estudiant, del responsable a l’empresa de destí i del coordinador a la universitat d’origen.

Tipus de Places

A diferència de la mobilitat Erasmus tradicional, és a dir, amb finalitats d’estudis, aquesta acció Erasmus no es basa en places d’intercanvi prefixatdes en el marc d’un acord bilateral entre dues universitats. Encara que el centre de destí sigui una institució d’ensenyament superior, no cal tenir un conveni interinstitucional signat, perquè la missió de l’estada serà adquirir experiència laboral i, per tant, en aquest cas, la universitat d’acollida actuaria com a empresa.

El centre d’origen i el centre de destí estaran vinculats per l’Acord de Formació (Training Agreement) de l’estudiant, que signaran les tres parts implicades (estudiant, facultat d’origen i empresa de destinació) abans de l’inici de les pràctiques, a banda del conveni específic que la faculat/escola hagi pogut subscriure (convenis específics de centre o convenis universitat-empresa).

Així doncs, donat que aquesta acció Erasmus no es basa en acords bilaterals entre dues universitats, no hi ha disponible una llista de places ofertes, a nivell institucional, en una convocatòria centralitzada.

Per conèixer les possibilitats reals de participació en el programa, l’estudiant ha d’adreçar-se al coordinador de mobilitat de la seva facultat/escola. 


En general, podem parlar de 2 tipus de places:


- Places ofertes pel centre:  

Quan el centre (facultat o escola), de manera descentralitzada, ja té algunes places concertades amb empreses  (mitjançant un conveni específic o un vincle universitat-empresa) i ofereix als seus estudiants unes destinacions concretes.   

Actualment, aquest tipus de places només existeix en algunes facultats.   Cal adreçar-se al coordinador de mobilitat per consultar si el centre ofereix places d'aquest tipus.


- Places buscades pels propis estudiants:  

Quan l’estudiant ha buscat personalment una empresa que s’adapta a les seves necessitats particulars, i ja ha estat admès.

La majoria de placements es realitzen a través d’aquest tipus de places.


Incompatibilitats

La beca Erasmus és compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut procedents de fons no comunitaris (no UE), sempre que no sigui per a la mateixa finalitat.

Si l’estudiant ja ha rebut una beca per a pràctiques dins el programa Leonardo da Vinci, no pot participar en el programa Erasmus-Pràctiques. Els dos programes són incompatibles.

Recursos per buscar empreses

Aquests són alguns enllaços on trobar empreses que ofereixen estades de pràctiques:

 

Reconeixement Acadèmic

En tots els casos, fins i tot si l’estudiant no rep beca Erasmus, convé que el període de pràctiques sigui plenament reconegut per la institució d’origen, sempre que l’estudiant assoleixi els objectius requerits per l’empresa i compleixi amb les condicions del programa marcades per la universitat de procedència. 

El nombre de crèdits reconeguts varia en funció de les necessitats de l’estudiant, de la durada de l’estada, del pla d’estudis de la seva titulació, i dels criteris aplicats pel seu coordinador acadèmic.

El reconeixement acadèmic ha de quedar garantit amb el Training Agreement, que se signa abans de l’inici de les pràctiques. Un dels apartats d’aquest acord de formació inclou el nombre total de crèdits ECTS que li seran reconeguts a l’estudiant.

A més d’aquest document, a la UdL es demana que l’estudiant acordi amb el seu coordinador de mobilitat el document de Proposta de Convalidació, tal com es fa amb la resta d’estudiants d’intercanvi, ja que és en aquest document on es deixa constància detallada de les assignatures, crèdits i estudis específics que li seran reconeguts a l’alumne a canvi del període de pràctiques.

El coordinador acadèmic de mobilitat és responsable de l’orientació i del seguiment acadèmic durant el placement.  

En acabar les pràctiques, el coordinador demanarà un informe a l’empresa i procedirà a emplenar l'Acta Conveni Mobilitat, on s’estableix la qualificació o qualificacions equivalents que li corresponen a l’estudiant, segons el sistema d’avaluació a Lleida. Aquestes seran les notes que es reflectiran a l’expedient acadèmic de l’estudiant, on també es farà constar (a l’apartat d’observacions) que els crèdits assenyalats han estat obtinguts a través d’una estada Erasmus de pràctiques.


Estudiants d'últim curs:
A partir de la convocatòria 2014/15, els estudiants matriculats al darrer curs dels seus estudis podran demanar una estada de pràctiques per al curs següent a l'obtenció del títol (com a recent titulats). 
En aquest cas, no serà imprescindible convalidació de crèdits.

 

Per obtenir la convalidació de crèdits, l’estudiant ha de seguir aquest procediment:

 
1)     Un cop seleccionat, emplenar el Training Agreement (=Programa de Formació) amb l’ajut del seu coordinador i del tutor a l’empresa.  Un cop signat per totes les parts, portar un original a l’Oficina de Relacions Internacionals.

2)     Un cop seleccionat, emplenar la Proposta de Convalidació amb el seu coordinador de centre, acordant quins estudis seran reconeguts a la UdL a canvi de l’estada de pràctiques.  Un cop signat, portar un original a l’Oficina de Relacions Internacionals.

El total de crèdits ECTS que es convaliden a la UdL ha de coincidir amb la xifra de crèdits ECTS que es demana al "training programme" (apartat: sending institution). 

3)     Abans de marxar, matricular a la UdL els estudis que es vulguin convalidar. Les pràctiques també han d’estar matriculades prèviament a la realització de l’estada.

4)     Un cop finalitzades les pràctiques, demanar a l’empresa un informe d’avaluació (segons model facilitat per cada centre/facultat).  Portar l'original a l’Oficina de Relacions Internacionals i una còpia al seu coordinador de centre, per a la convalidació.

 

Allotjament

L’empresa no està obligada a facilitar allotjament a l’estudiant, sinó que és l’estudiant qui busca el seu propi allotjament.

No obstant això, l’estudiant pot posar-se en contacte amb la persona de l’empresa que actuï com a tutor de les pràctiques i demanar-li consell sobre opcions d’allotjament en aquella ciutat. 

Si les pràctiques s’han sol·licitat a través d’una associació d’estudiantat, aquesta associació també pot oferir assistència en la recerca d’allotjament.

 


RECURSOS PER BUSCAR ALLOTJAMENT

Assegurances

Tots els estudiants han de seguir les instruccions de la seva facultat/escola sobre el tema d'assegurances.  A més, per poder optar a l'ajut Erasmus, cal que l'estudiant disposi d'aquestes cobertures, d'acord amb la normativa de l'Agència Nacional Erasmus espanyola:

- assegurança mèdica  (Targeta Sanitària Europea o assegurança mèdica privada)
- assegurança d'accidents
- i assegurança de responsabilitat civil

 

Informació sobre assegurances

 

Matrícula

Cal tenir matriculats a la UdL, durant el curs de l’estada, els crèdits que es vulguin convalidar, és a dir, els estudis acordats en la proposta de convalidació, incloses les pràctiques.

Com fer la sol·licitud?

PAS 1.  Per sol·licitar un ajut Erasmus Pràctiques, cal haver trobat prèviament una empresa/institució/universitat que admeti l'estudiant per fer una estada de pràctiques i haver obtingut l’autorització del coordinador de mobilitat acadèmica del centre per realitzar aquestes pràctiques en el marc del programa Erasmus Traineeships.   

Autorització del centre:  Fitxa de dades

Cal adjuntar-hi la següent documentació: carta d'admissió del centre de destí i certificat d'idioma amb nivell assolit. 

Llista de coordinadors i dades de contacte: http://www.udl.cat/serveis/ori/coordinadors.html

Període de nominacions per part del centre:  fins a finals de febrer 2020

 

PAS 2. Els estudiants autoritzats pel seu centre podran participar en la següent convocatòria: 

Convocatòria Erasmus Pràctiques curs 2021/22

Formulari en línia

Data límit:  31 maig 2021

Ajuts Econòmics

Aquí trobareu informació sobre les beques a les quals podeu optar

Ajuts econòmics

   Darrera modificació:

Procediment per als estudiants nominats Erasmus Pràctiques

Abans de marxar

 Descarregar pdf
DOCUMENTACIÓ QUE CAL FER ABANS DE MARXAR:
 • Learning Agreement for Traineeships complet de signatures
 • Conveni de subvenció (s'enviarà arxiu per email) + prova d'haver contractat una assegurança
 • OLS:  Test d'idioma OLS i iniciar curs de llengua
 • Quan el learning agreement estigui aprovat i signat també pel centre de destí, reenviar-lo a Relacions Internacionals de la UdL

 

ALTRES INFORMACIONS PER CONSULTAR:

 • Assegurances: Per als estudiants de la modalitat Erasmus Pràctiques és obligatori disposar d'una cobertura mèdica, d'accidents i de responsabilitat civil. És necessari per tant disposar de la Targeta Sanitària Europea (TSE) i de contractar una assegurança addicional per la cobertura d'accidents i responsabilitat civil (tot sovint inclouen també cobertura mèdica entre altres). Trobareu més informació al DOSSIER que us vam enviar quan se us va seleccionar per realitzar l'estada.
 • Visat: Per als estudiants amb nacionalitat de països que no són membres de la UE, i per als nacionals de la UE que realitzin una estada en pasïsos no UE o fora de la zona Schengen:  Convé consultar la representació consular corresponent, en referència als tràmits de visat d'entrada.
 • Comproveu la VIGÈNCIA del vostre DNI o passaport (en funció del document que utilitzeu per viatjar) abans de marxar. Assegureu-vos que no us caduca durant l'estada i que el teniu vigent per a tot el període Erasmus.

 

OLS:  Online Linguistic Support

 


 
LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

Abans de l'estada, l'estudiant ha d'acordar amb el coordinador acadèmic del seu centre les pràctiques que realitzarà al centre de destinació i els crèdits que li seran reconeguts a la UdL.

El contingut del document haurà d'estar consensuat entre les parts: estudiant, coordinador i tutor al centre de destinació. S'ha d'emplenar amb ordinador (no a mà).

Podeu descarregar la plantilla aquí: Learning Agreement - pràctiques

Per consultar: Guidelines

 PROCEDIMENT:

 • Quan els LEARNING AGREEMENT estigui signat per l'estudiant i pel coordinador/a de mobilitat de la UdL, cal enviar-lo a destinació per obtenir la signatura del tutor de destí.
 • Un cop el learning agreement estigui signat per totes les parts, cal enviar-lo a Relacions Internacionals (ri@udl.cat)

 


VISAT 

Per als estudiants amb nacionalitat de països que no són membres de la UE, i per als nacionals de la UE que realitzin una estada en països no UE o fora de la zona Schengen: 
Convé consultar la representació consular corresponent, en referència als tràmits de visat d'entrada.

   Darrera modificació:

Durant l'estada

 Descarregar pdf

 FULL D'ARRIBADA  (=Arrival Form)

Quan hagueu començat l'estada Erasmus, demaneu al responsable Erasmus de la universitat de destinació que us signi el Full d'arribada (=Arrival Form) i després envieu-lo, si us plau, a Relacions Internacionals per email: ri@udl.cat

És necessari per a tramitar el primer pagament de la beca Erasmus.

Cal enviar també còpia de la targeta d'embarcament (boarding card) del viatge d'anada. Si heu anat amb cotxe/tren/autobús, podeu enviar fotocòpia dels tiquets de peatge o bitllets.

 

RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit un ajut MOBINT de la Generalitat:
Recordeu d'emplenar i enviar a l'AGAUR el full d'incorporació (model propi de l'AGAUR disponible a la seva pàgina web). Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.CANVIS EN EL LEARNING AGREEMENT (si cal)
 

Els canvis de learning agreement, cal enviar-los al coordinador/a de mobilitat per al seu vistiplau.

Com a criteri general del programa Erasmus, la petició de canvis s'haurà de realitzar en un termini màxim de 5 setmanes des de l'inici del període de mobilitat.REPASSAR CONVENI DE SUBVENCIÓ

Repasseu les dades del "conveni de subvenció" que vau entregar abans de marxar. 

Per exemple, si les dates reals d'inici i final d'estada no corresponen a les dates previstes al conveni perquè s'ha fet un allargament d'estada, caldrà fer un document d'esmena (ENMIENDA) per fer constar aquests canvis. Cal sol·licitar-ho a Relacions Internacionals (ri@udl.cat) aproximadament un mes i mig abans de la data final d'estada que estava prevista inicialment al conveni de subvenció.

 AL FINAL DE L'ESTADA, DEMANEU A DESTINACIÓ...

Abans de tornar a Lleida, demaneu al responsable Erasmus de destinació o a la vostra persona de contacte:

 • Que us empleni el Certificat d'assistència i el Traineeship Certificate.  Aquests documents els ha de facilitar l'estudiant als responsables Erasmus del centre d'acollida. Molt important:  Indiqueu-li que la data de la seva signatura ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 

  Vigileu que, amb les dates del certificat, l'estada tingui una durada de 2 mesos com a mínim (= 60 dies). Podeu comprovar el núm. de mesos amb aquesta taula, introduint la data d'inici i la data de fi.

 

   Darrera modificació:

Al final de l'estada

 Descarregar pdf
 •  QÜESTIONARI EU online (= UE Survey / Participant Report).  L'estudiant rebrà l'avís per correu electrònic i se li indicarà l'enllaç per emplenar-lo. L'avís provindrà d'una adreça de la Unió Europea amb l'extensió: ...@europa.eu  (comproveu paperera). Observacions: En cas d'haver rebut diversos avisos, cal respondre el qüestionari de l'últim avís rebut (en cas contrari, les respostes no entrarien al sistema).  No cal entregar-lo a Relacions Internacionals, només fer-lo en línia.
 • Notes o Informe d'avaluació de les pràctiques.  En alguns casos, per reconèixer els crèdits a la UdL, el centre només necessita el "traineeship certificate" de final d'estada.  En altres casos, cal demanar a destí que us emplenin un informe d'avaluació o l'apartat corresponent del dossier de pràctiques. Pregunteu al vostre coordinador/a de la UdL quin document d'avaluació és necessari a la vostra facultat/escola.

Fins que l'estudiant no hagi complert amb aquests tràmits al final de l'estada, no es podrà procedir al reconeixement dels crèdits dins el seu expedient ni al càlcul del segon pagament o balanç de la beca Erasmus.


RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit ajut MOBINT de la Generalitat: 
Recordeu de fer arribar a l'AGAUR el full de justificació de l'estada (model propi de l'AGAUR, disponible al seu web) signat per la universitat de destinació. Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.


NOTES i CONVALIDACIÓ
:

A partir de l'informe d'avaluació de les pràctiques a destí, el coordinador de mobilitat farà constar les qualificacions obtingudes i els crèdits reconeguts a la UdL en l'Acta conveni mobilitat.

La formalització d'aquest document es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que la convalidació no és immediata, sinó que triga un temps, ja que han de donar-hi el vistiplau el coordinador d'àrea i/o de centre, així com la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.  Finalment, la convalidació es trametrà a la Secretaria de centre, i aquesta l'introduirà a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjan setembre.

   Darrera modificació:

Ajuts econòmics - Erasmus Pràctiques

 Descarregar pdf

Curs 2021/22

 

1)  AJUTS ERASMUS PRÀCTIQUES 

 

2)  AJUTS MOBINT (GENERALITAT DE CATALUNYA) 

 

3)  ORI (UdL)

 Cursos d'idiomes a la Universitat d'estiu de la UdL per a preparació lingüística Erasmus:  LLENGÜES A L'ESTIU

 

4)  BEQUES EUROPA  (Fundació Ciutat de Valls)

 Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp: www.fcvalls.org

 

 

Curs 2020/21

 

 

1)  AJUTS ERASMUS PRÀCTIQUES  (Comissió Europea/SEPIE)

Imports de les beques Erasmus Pràctiques a la UdL (curs 2020/21)

 

2)  AJUTS MOBINT (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Full informatiu

Bases reguladores

Convocatòria 2020

 

3)   BEQUES EUROPA  (Fundació Ciutat de Valls)

 Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp: www.fcvalls.org

 

 

   Darrera modificació:

NOMINACIONS DELS CENTRES

Termini: finals de febrer del curs anterior a l'estada

Oficina de Relacions Internacionals
Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Carrer de Jaume II, 67 bis, 2a planta
E-25001 Lleida (Catalunya)
Incoming mobility: incoming@udl.cat
Outgoing mobility: ri@udl.cat

Horari d'atenció:
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00
Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30
Del 1 de juny al 15 de setembre: de 9.30 a 14.00, excepte període de tancament UdL a l'agost