Erasmus Formació - STT

Informació general: Convocatòria

Convocatòria d'ajuts per a estades curtes de formació de PAS i PDI

 Descarregar pdf

Algunes destinacions per al PAS

iMotion Erasmus Staff Training: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Consultar a Relacions Internacionals sobre "International Weeks" organitzades per altres destinacions.

Durada

Mínim 2 dies de treball  (excloent dies de viatge i caps de setmana)

Sol·licitud i documentació que cal adjuntar

 • Formulari de SOL·LICITUD EN LÍNIA: Entrar al PORTAL d'Staff Sortint, emplenar el formulari corresponent a aquesta convocatòria i enviar en línia

PER A NOUS USUARIS:

Abans d'emplenar la sol·licitud, cal REGISTRAR-SE al portal i crear un usuari i una contrasenya. Primerament cal fer el registre o "inscripció" a la part dreta de la pantalla. I després accedir al portal des de l'apartat "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla). Recordeu bé la contrasenya, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud i per poder fer-hi canvis, si és necessari.

La sol·licitud es pot modificar tants cops com sigui necessari, però sempre abans d'enviar-la.  Un cop enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar.

Nom del formulari:  "ERASMUS ESTADA FORMACIÓ - OUTGOING - 2021/22"

 

Documentació per la sol·licitud

Documentació que cal carregar en línia, com a part de la sol·licitud:

 • CARTA D'INVITACIÓ del centre de destí (o document equivalent), en què es faci palesa l’admissió per a rebre formació dins del Programa “Erasmus Staff Mobility for Training”. (Model lliure)
 • PLA DE TREBALL (="Mobility Agreement - Staff Mobility for Training") Programa de formació signat pel sol·licitant i per destinació.  (Utilitzeu el model disponible en aquest link).  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els congressos, jornades i conferències.
 • Només per al PAS:  INFORME FAVORABLE DEL CAP ORGÀNIC

 

El Pla de treball i la Declaració responsable són documents amb un format concret, que cal descarregar.

Carta d'invitació i Informe favorable del cap orgànic: format lliure

 

Presentació de sol·licituds:

El PDI haurà de presentar la sol·licitud únicament en línia. 

El PAS haurà de presentar la sol·licitud en línia i també haurà d’enviar tota la documentació original impresa i registrada a Relacions Internacionals.

 

Termini

Fins al 27 d'agost de 2021

Ajut econòmic

Màxim per a 5 dies de treball (exclosos caps de setmana).

- Viatge:  import variable segons distància
- Dieta:   import variable segons país de destinació

Vegeu taula d'imports a la base 7a de la convocatòria.


SISTEMA DE PAGAMENT:
L'ajut es rebrà, preferentment, en dos pagaments del 70% i 30%. 
- El primer pagament es tramitarà després de lliurar el Conveni de subvenció signat, abans d'iniciar el viatge. 
- El segon pagament es tramitarà un cop finalitzada l'estada, després d'haver presentat el Certificat d'assistència, juntament amb les factures de les despeses, i després d'haver contestat el Qüestionari UE en línia. En el cas del PAS, també caldrà presentar l'informe que es detalla a la base 11a de la convocatòria.

   Darrera modificació:

DOCUMENTACIÓ PER A LES ESTADES CONCEDIDES - Formació

 Descarregar pdf

Abans de marxar

 • Conveni de Subvenció (s'enviarà per email als participants).
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea (o assegurança mèdica que tingui vigència durant el període de la mobilitat). Entregar-la juntament amb el conveni de subvenció.

 

DURANT L'ESTADA:  Recordeu-vos de:

 • Guardar les factures i tiquets de les despeses
 • Demanar al centre de destí que us signi el certificat d'assistència que trobareu a l'apartat "després de l'estada".

Després de l'estada

 • Certificat d'assistència (signat pel centre de destinació). Utilitzeu aquest model, si us plau.
 • Qüestionari de la UE en línia (= EU Survey / Individual Participant Report), quan rebeu l'avís per fer-lo. Se us enviarà un missatge electrònic des d'una adreça de la Comissió Europea amb l'extensió ...europa.eu  (comproveu correu brossa o spam), on se us indicarà l'enllaç per completar el qüestionari UE. En cas de rebre diversos avisos, cal contestar les preguntes a partir de l'últim enllaç rebut; en cas contrari, les respostes no arribarien al servidor i el qüestionari constaria com a pendent de completar.
 • Factures, tiquets i altres justificants de despeses:  avió, allotjament i altres.
 • Per al PAS:  També caldrà lliurar un informe que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada, i l'aplicació o projecció d'aquestes activitats a la UdL, amb propostes de millora per a la seva unitat. L'informe haurà de tenir el vistiplau del cap orgànic i es presentarà per duplicat, al efectes de lliurar-ne una còpia a Gerència.
   Darrera modificació: