Ajuts de viatge per a programes de mobilitat acadèmica pròpia (centres i altres serveis) de la UdL

 Descarregar Pdf

Què és


És un ajut econòmic que la UdL dóna a l'estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica pròpia (centres i altres serveis) de la Universitat de Lleida.

Qui el pot sol·licitar

Ho pots sol·licitar si estàs matriculat en titulacions oficials en els centres propis de la UdL i si fas el viatge dins del marc de programes de mobilitat acadèmica específics dels centres o altres activitats de mobilitat relacionades amb l'activitat acadèmica de l'estudiantat.

 
Quan el pots sol·licitar

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 31 d'octubre de 2017.

On has de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

  • Sol·licitud.
  • Document acreditatiu: certificació d'assistència de l'activitat per la qual s'ha sol·licitat l'ajut de viatge.
  • Justificant en què es detalli l'objectiu del viatge i se n'especifiqui l'adequació per a la formació de l'estudiant en relació amb els estudis que cursa, o altres circumstàncies que hagin motivat el viatge. Aquest justificant l'ha d'expedir la unitat estructural, el departament o el professor o professora de la UdL que avala el viatge.
  • Justificants (originals o còpies electròniques) de les despeses de transport (bitllets de tren, bitllets d'avió, bitllets d'autobús), en els quals ha de figurar l'import. Si no hi figura l'import, a més del bitllet cal presentar la factura en la qual consti l'import.
  • Full de dades bancàries (annex II) o fotocòpia de la llibreta del banc on consti que l'estudiant és el titular.

CONVOCATÒRIA 2017   (estat tancada)

Convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'adjudicació d'ajuts

Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

 

 

 

   Darrera modificació: