e-Registre

 Descarregar pdf
PROJECTE e-REGISTRE
CONCEPTES El Registre electrònic de la Universitat regularà la recepció i sortida de sol·licituds, escrits i comunicacions que es tramiten per via telemàtica, relatius als procediments, tràmits i actuacions de la seva competència.

La seguretat i la interoperabilitat del Registre electrònics es regirà per allò establert en l'Esquema Nacional de Seguretat.

El Registre electrònic es constituirà com un registre auxiliar del Registre General de la Universitat, al qual comunicarà tota anotació que efectuï.
DIRECCIÓ Secretaria General
EQUIP Pepita Raventós (Servei d'Arxiu i Documentació)
Jaume Esteban (ASIC)
Xavier Colom (ASIC)
Margarida Serveto (Unitat d'Organització i Processos)
OBJECTIU FINAL

Poder presentar al registre els següents documents:

a) Documents electrònics normalitzats, corresponents als serveis, procediments i tràmits que s’especifiquen en la seu electrònica d’accés al Registre electrònic de la Universitat.

b) Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació diferent de les esmentades al paràgraf anterior dirigit a qualsevol òrgan de la Universitat.

c) Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a d’altres administracions públiques amb les que la Universitat hagi subscrit un conveni de col·laboració per habilitar els seus respectius Registres per a la recepció d’escrits de la competència de l’altra administració.

ACCIONS A REALITZAR Creació del registre electrònic, basat en el producte ERES del consorci AOC.
ACCIONS REALITZADES Implantar un registre presencial que sigui compatible amb el reglament electrònic.
Inici del projecte amb l'empresa SADIEL
ESTAT DEL PROJECTE
Inici Anàlisi funcional Anàlisi tecnològica Anàlisi jurídica Disseny Validació Preproducció Producció Avaluació Millora
DATA DE FINALITZACIÓ:


OBSERVACIONS:
   Darrera modificació: