Estructura dels estudis universitaris

 Descarregar Pdf
Biblioteca de Cappont

Els nous estudis s’estructuren en dos nivells: el grau i el postgrau. Dins del postgrau podem distingir el màster universitari i el doctorat. Els graus són estudis que tenen com a finalitat l’obtenció d’una formació orientada a la preparació per a l’exercici professional per compte propi o d’altri. Tenen 240 crèdits ECTS que es cursen en un període de quatre anys. Excepcionalment, alguns graus que habiliten per exercir professions regulades tenen més crèdits, com per exemple Medicina, que té 360 crèdits que es cursen en sis anys.

Tots els graus s’adscriuen a alguna d’aquestes cinc branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura. L’adscripció a una branca marca les assignatures bàsiques que s’hauran de cursar els primers anys.

En els plans d’estudis de grau hi ha matèries bàsiques, obligatòries i optatives; pràctiques externes en empreses o institucions; matèries que garanteixen el coneixement d’una tercera llengua, preferentment l’anglès, i un treball de fi de grau.

El títol oficial que s’obté després d’haver superat aquests estudis és el de graduat o graduada.

El suplement europeu al títol (SET) és un document que acompanya el títol universitari oficial i que reflecteix de manera clara i personalitzada la informació unificada dels estudis cursats, els resultats obtinguts i les capacitats professionals adquirides; en definitiva, la formació real de cada titulat o titulada. Així, el SET incrementa la transparència de les diverses titulacions d’ensenyament superior europees i facilita que les institucions puguin reconèixer-ne el valor acadèmic i professional.

Els màsters universitaris tenen com a finalitat que els estudiants adquireixin una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional o que promogui la iniciació en tasques investigadores. S’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de grau o qualsevol títol universitari oficial. Poden tenir entre 60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a un o dos anys.

El doctorat dóna dret a obtenir el títol de doctor o doctora. Implica l’especialització de l’estudiantat en la seua formació acadèmica o investigadora. Per accedir-hi s’ha d’haver cursat un mínim de 300 crèdits d’estudis universitaris oficials (grau i màster universitari).

   Darrera modificació: