AVÍS LEGAL

Universitat de Lleida

AVÍS LEGAL

L'empresa titular del domini web https://www.udl.cat és la Universitat de Lleida (en endavant, UdL), amb NIF Q-7550001-G i domicili social a la plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida (Espanya), la qual duu a terme el servei públic d’educació superior a través de la docència, l’estudi i la recerca.

La finalitat del domini web de la UdL és donar a conèixer els serveis i activitats de la Universitat de forma actualitzada, veraç i íntegra, garantint en tot moment l’accessibilitat i usabilitat dels usuaris que s’hi connecten.

De conformitat amb l’article 38.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, només la seu electrònica (https://seuelectronica.udl.cat/) comporta la responsabilitat de la UdL quant a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir.

La UdL no es fa responsable de les pàgines web no pròpies a les quals es pot accedir a través dels enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una pàgina web no pròpia és fet per voluntat i risc exclusiu dels usuaris, i la UdL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè al domini web de UdL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres enllaços o pàgines web; de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web de la UdL com en accedir a la informació d'altres webs des del web de la UdL.

La UdL no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis o productes de tercers als quals es pugui accedir directament a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, entramat o similars des dels webs de la UdL, ja que queda prohibida la seua inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la UdL.

La UdL es reserva el dret a fer canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Els continguts prestats per la UdL, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seues pàgines web, esdevenen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en aquesta matèria.

Resta prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment previ exprés i per escrit de la UdL.

Resten prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d'ordinador), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per la UdL, així com la seua traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, quan els actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents webs esmentats, i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la UdL, o de tercers titulars d'aquests drets que han autoritzat degudament la inclusió en els diferents webs mitjançant llicències Creative Commons CC BY.4.0 i/o les pròpies de la font cedent, subjectes a les seues condicions d'ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d'aquestes, esdevenen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i resten, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que hi siguin aplicables. L'incompliment d’aquestes condicions implica actes greus il·lícits i subjectes a sanció per la legislació civil i penal.

Resta prohibit qualsevol acte mitjançant el qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o fer un ús comercial, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, sense permís previ i per escrit de la UdL.

Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt o els anteriors serà considerada com a lesió dels drets legítims de propietat intel·lectual de la UdL sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

S’exclou d’aquestes restriccions d’ús la informació de publicitat activa obtinguda en el Portal de transparència de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/transparencia.php), segons l’article 4.2.a) de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (“Reutilització de documents posats a disposició del públic sense subjecció a condicions”), en els termes i condicions fixades en aquesta normativa.

La legislació aplicable, tant per al present domini web com per als enllaços de responsabilitat de la UdL, és l'espanyola.

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l'aplicació o interpretació dels termes que conformen aquest avís legal es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya), que tindran competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció.

CONDICIONS D'ÚS WEB

L'accés –i/o ús– a aquest portal titularitat de la Universitat de Lleida (UdL), des del mateix moment en què s’hi accedeix, atribueix la condició d'usuari amb l'acceptació de les condicions generals d'ús aquí reflectides. En conseqüència, els usuaris han de llegir atentament aquestes “Condicions d'ús web i política de privacitat” cada vegada que hi accedeixin.

Els usuaris del web de la UdL hi han d'accedir de conformitat amb la llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir al web o als continguts de forma contrària a la prevista i amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de UdL o d’usuaris tercers.

Tant l'accés als webs com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts que incloguin seran d'exclusiva responsabilitat de qui els facin. Per tant, l'ús que puguin fer de la informació, imatges, continguts i productes ressenyats i accessibles a través d'aquesta informació està supeditat a la legalitat aplicable, nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran completament responsables d'aquest accés i ús correcte. Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums i als drets de tercers o de la UdL, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. La UdL no assumeix responsabilitats, directes o indirectes, en concepte de dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts fet pels usuaris o tercers.

La UdL és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i serveis que s'hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic o dels diferents formularis de contacte.

La UdL, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seues pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

La UdL no es fa responsable de les pàgines web no pròpies a les quals es pot accedir a través del lloc web mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una pàgina web no pròpia es fa sota la voluntat i el risc exclusiu dels usuaris, i la UdL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè al web de UdL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o mal ús d'un enllaç o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web de la UdL com en accedir a la informació d'altres webs des del web de la UdL.

La UdL no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, entramat o similars des dels webs de la UdL, ja que queda prohibida la seua inclusió sense el consentiment previ exprés i per escrit de UdL.

La UdL es reserva el dret a fer canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Els continguts prestats per la UdL, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seues pàgines web, esdevenen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en aquesta matèria.

Resta prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública en relació tant amb les pàgines web com amb els continguts i informació, sense el consentiment previ exprés i per escrit de UdL.

Resten prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d'ordinador), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per la UdL, així com la seua traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web esmentats i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la UdL, o de tercers titulars d'aquests drets que n’han autoritzat la inclusió en els diferents llocs web mitjançant llicències Creative Commons CC BY.4.0 i/o les pròpies de la font cedent, subjectes a les seues condicions d'ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d'aquestes, esdevenen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i resten, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que hi siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes condicions comporta la comissió de greus actes il·lícits i la sanció d’acord amb la legislació civil i penal.

Resta prohibit qualsevol acte mitjançant el qual els usuaris puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, sense permís previ i per escrit de la UdL.

Qualsevol transgressió del que preveu aquest punt o els anteriors serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de la UdL sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

S’exclou d’aquestes restriccions d’ús la informació de publicitat activa obtinguda en el Portal de transparència de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/transparencia.php), segons l’article 4.2.a) de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (“Reutilització de documents posats a disposició del públic sense subjecció a condicions”), en els termes i condicions fixades en aquesta normativa.

La UdL, creadora del lloc web, es reserva el dret d'efectuar sense avís previ, i sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

La UdL declina qualsevol responsabilitat en el cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, independentment de quina sigui la causa. Així mateix, UdL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a la UdL.

La UdL no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errades, que els defectes siguin corregits o que el servei o el servidor que els posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que la UdL s’esforci per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que els usuaris haguessin de prendre determinades decisions o fer accions segons la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Resta prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics a través dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per la UdL per al seu funcionament.

En tot cas, la UdL té implementades mesures de seguretat adequades per al manteniment del web, així com dels seus servidors, de cara a garantir-hi un accés segur i lliure de programes maliciosos (malware).

La UdL només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de què sigui titular, o sobre les quals tingui un dret de naturalesa anàloga. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora del present web, és responsabilitat dels seus titulars i, per tant, un cop s’hi accedeixi, els usuaris estaran sotmesos a les polítiques que cada servei tingui establertes.

La UdL utilitza de forma ordinària diferents aplicacions, xarxes socials i altres entorns virtuals, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només hi accedeixin una vegada hagin comprès i acceptat en la seua totalitat aquests textos legals.

La UdL es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquests entorns virtuals socials, i impedirà o bloquejarà l’accés al compte de la UdL als usuaris que en facin un ús incorrecte.

Per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, la UdL recomana, seguint instruccions de les autoritats en matèria de protecció de dades, l'execució de les accions següents:

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals per operar a través d'Internet, de manera que els permeti disposar d'una autèntica "identitat digital" que no posi en dubte la seguretat de la seua vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades prèviament per l'usuari com a "amics" o "contactes directes".
 • Es recomana acceptar com a contactes únicament aquelles persones conegudes o amb qui es manté alguna relació prèvia, no acceptar de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que es reben i investigar, si s’escau, la identitat de la persona que sol·licita el contacte.
 • Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer el lloc on es viu, on es treballa o s’estudia diàriament o els llocs d'oci que es freqüenten.
 • Als usuaris d'eines de microblogs es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troben en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts en relació amb els quals es compti amb els imprescindibles drets de propietat intel·lectual. En cas contrari, els usuaris estaran cometent un il·lícit civil protegit pels tribunals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de què siguin membres.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una llargada mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris que tinguin en els seus equips programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai no s'han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S'ha de llegir tota la informació quant a la pàgina web. En aquesta informació s'explica qui en són els titulars i la finalitat per a la qual es sol·liciten les dades.
 • Si els usuaris són menors de catorze anys, cal també el consentiment dels pares o tutors. En especial, sempre que es sol·licitin dades per part d'una xarxa social s’ha de requerir als pares o tutors la seua decisió sobre la subscripció.
 • No s'han de comunicar a tercers el nom d'usuari i contrasenya, ni compartir aquestes dades entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s'han de comunicar a tercers i/o desconeguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La UdL és la responsable del tractament de les dades personals que els usuaris proporcionen a través de la present pàgina web, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal  ­–Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Delegat de Protecció de Dades (DPD)
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

dpd@udl.cat
973 70 21 97

La UdL, segons la forma en què els usuaris les proporcionan, tracta les dades personals segons diferents categories. La finalitat del tractament canvia segons el canal a través del qual els usuaris les hagin proporcionat:

Seu electrònica:

 • Finalitat:
 • Accés dels usuaris a la seu electrònica de la UdL, així com la possibilitat de realitzar els tràmits i gestions disponibles: obtenció d’una clau temporal (clau 24 hores), presentació d’instàncies i/o registre de documents, gestió d’una carpeta personal, realització de pagaments, sol·licitud de la factura electrònica, etc.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades econòmiques i financeres.

Activitats:

 • Finalitat:
 • Participació en diferents activitats promogudes per la UdL o en què la UdL col·labora.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades econòmiques i financeres.

Bústies de contacte, sol·licitud d’informació o assessorament, suggeriments:

 • Finalitat:
 • Contactar amb les diferents àrees, serveis, facultats i/o òrgans de la UdL. Resoldre dubtes, presentar queixes o plantejar consultes i suggeriments.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades laborals.

Inscripció a cursos:

 • Finalitat:
 • Inscripció i participació als cursos impartits per la UdL.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.

Compres a Edicions i Publicacions de la UdL:

 • Finalitat:
 • Tramitar la compra dels productes seleccionats a la botiga d’Edicions i Publicacions de la UdL.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica , telèfon, adreça, DNI, NIE o passaport).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades laborals.
 • Dades econòmiques i financeres.

Butlletí d’informació:

 • Finalitat:
 • Subscripció o baixa del butlletí de la UdL.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (adreça electrònica).

Alumni UdL:

 • Finalitat:
 • Registre, accés i participació en la plataforma de l’associació d’antics alumnes de la UdL, així com en els serveis i iniciatives promoguts des d’aquesta plataforma.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça).
 • Dades acadèmiques.

Formació del professorat no universitari:

 • Finalitat:
 • Inscripció de professors de fora de l’àmbit universitari en formacions impartides per la UdL.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, data de naixement, NIF, adreça electrònica, telèfon).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades laborals.

Portal de pràctiques de la UdL:

 • Finalitat:
 • Alta d’organitzacions o empreses i alumnes en la plataforma de pràctiques externes de la UdL.
 • Categoria de les dades:
 • Dades identificatives (nom, cognoms, data de naixement, DNI, NIF, passaport, adreça electrònica, telèfon, gènere).
 • Dades acadèmiques.
 • Dades laborals.

Les bases legals per als tractaments realitzats i descrits en el punt anterior són les següents:

 1. El consentiment explícit atorgat per la persona interessada en l’acceptació de les condicions d’ús i la política de privacitat en relació amb els diferents serveis que el requereixen.
 2. L’obligació del tractament en relació amb la necessitat d’execució d’un contracte (laboral, acadèmic, conveni, etc.) entre ambdues parts.
 3. L’obligació del tractament en compliment d’alguna obligació legal que pugui existir.
 4. L’obligació del tractament per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits per la UdL.

La manca d'acceptació de la present política de privacitat (obligatòria) donarà lloc a la impossibilitat de dur a terme la gestió dels serveis i/o accions realitzades per la persona interessada. En aquest cas no es durà a terme cap tipus de tractament.

Conservem les dades dels usuaris facilitades d’acord amb els següents criteris:

 1. En aquells tractaments en què la finalitat no caduqui, les dades es conservaran mentre els usuaris no exerceixin els seus drets de supressió o oposició i/o revoquin el consentiment explícit prestat.
 1. D’acord amb els terminis establerts normativament.
 1. Fins a la prescripció de les accions legals que se’n puguin derivar.

En qualsevol cas, les dades es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL i en les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu).

La UdL podrà comunicar les dades personals a tercers en els supòsits següents:

 • Proveïdors que prestin serveis a la UdL. La UdL té signat el corresponent contracte o addenda d’encàrrec del tractament amb cadascun dels proveïdors que col·laboren amb la UdL per assegurar que les vostres dades personals es tracten de conformitat amb la normativa aplicable.
 • Entitats i/o col·laboradors de la UdL que participin en una finalitat del tractament descrita en la present política i per a la qual els usuaris hagin facilitat les seues dades personals.
 • En aquells casos en què existeixi una obligació legal de comunicar les dades.

Els usuaris, en qualsevol moment, poden accedir a les seues dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats descrites, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat.

També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

En principi, les dades sempre procedeixen dels seus titulars. En cas de rebre una comunicació de la UdL i no tenir constància d'haver-nos facilitat les vostres dades, és possible que un tercer hagi usurpat el vostre estat o identitat. En aquest cas, us preguem que ens ho comuniqueu a través dels mitjans facilitats en la present política de privacitat.

En aquest sentit, els usuaris són els responsables de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la qual siguin aportades, i assumeixen la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant en concepte de lucre cessant com de dany emergent, que es puguin desprendre de les inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis són de titularitat d'un tercer, els usuaris esdevenen els únics responsables de la correcta captació del seu consentiment i de facilitar-li la informació sobre els aspectes reflectits en els present savís legal i política de privacitat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN ELS FORMULARIS WEB 

El responsable del tractament de les dades personals facilitades és la Universitat de Lleida (UdL) (dades de contacte del representant: Secretaria General, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Les dades només s'utilitzaran per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d'acord amb el text del missatge.

La UdL està legitimada per tractar aquestes dades si hi doneu el consentiment, i mentre no desistiu de la vostra sol·licitud.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d'acord amb el text del missatge, i mentre no prescriguin les possibles responsabilitats que se'n derivin, si s'escau. Es destruiran en els termes i condicions previstos en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL i en les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat o per mitjans no electrònics.

El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados es la Universidad de Lleida (UdL) (datos de contacto del representante: Secretaría General, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

Los datos solo se utilizarán para gestionar la respuesta a su solicitud, de acuerdo con el texto del mensaje.

La UdL está legitimada para tratar estos datos si usted da el consentimiento, y mientras no desista de su solicitud.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para gestionar la respuesta a su solicitud, de acuerdo con el texto del mensaje, y mientras no prescriban las posibles responsabilidades que se pudieran derivar. Se destruirán en los términos y condiciones previstos en la normativa sobre conservación y eliminación de los documentos administrativos de la UdL y en las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalidad de Cataluña (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/archivo/).

La UdL no cederá ni comunicará los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

Puede acceder a sus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse al tratamiento, y solicitar la limitación de su tratamiento, siempre que sea compatible con las finalidades de su solicitud, mediante un escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad o por medios no electrónicos.

Universitat de Lleida (UdL) is the controller of personal data provided to it (the contact details for the controller’s representative are: Office of the General Secretary, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 LLEIDA, Spain sg@udl.cat. The contact details for the data protection officer are: dpd@udl.cat).

The data will only be used to manage the response to your application, in accordance with the message text.

The UdL is lawfully entitled to process these data if you give your consent and as long as you do not withdraw your application.

The data will be retained for the time necessary to manage the response to your application, in accordance with the message text, and as long as the responsibilities arising therefrom have not expired. The data will be destroyed according to the terms and conditions set out in the UdL’s regulations on the retention and disposal of administrative documents, and in the document assessment tables approved by the Government of Catalonia (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/archivo/).

The UdL will not transfer or communicate the data to third parties, except in the cases strictly provided for by law.

You have the right to access your data; to request their rectification, erasure and portability; to object to their processing; and to request a restriction of their processing provided such actions are compatible with the purposes of your application. To exercise these rights, you will need to send an e-mail to dpd@udl.cat. You may also submit a complaint to the Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Catalan Data Protection Authority) via its online office or by non-digital means.

POLÍTICA DE GALETES (COOKIES) 

Les galetes són dades, generalment en fitxers de text, que les pàgines web col·loquen en els dispositius  amb els quals els usuaris accedeixen al lloc web, amb la funció d’emmagatzemar informació amb la qual els llocs web puguin millorar l’experiència de navegació, perquè recorden l’identificador, les preferències, les accions que s’hagin fet anteriorment, etc.

Un píxel invisible és una imatge no visible amb una línia de codi inserida en la nostra pàgina web que permet fer seguiments de la navegació dels usuaris a través de la web mateixa o de pàgines web de tercers. Aquests elements poden utilitzar-se per dur a terme mesuraments i seguiments d’ús o per a l’obtenció de dades agregades sobre el tràfic i la interacció del lloc web, amb la finalitat d’oferir publicitat personalitzada, identificar tendències i obtenir estadístiques per a la millora de la pàgina web.

A través de les galetes i dels píxels invisibles podem recopilar la informació següent: diversos identificadors (únic de les galetes, únic del dispositiu, a més d’informació addicional com ara el tipus), adreça IP, domini, tipus de navegador, idioma, país i zona horària, informació de galetes, pàgines web visitades, informació sobre la interacció a la pàgina, temps d’accés o URL.

Les dades obtingudes a través de les galetes i els píxels invisibles també poden ser recopilades per tercers mitjançant el vostre dispositiu i/o navegador des de la nostra pàgina web, també amb connectors (plug-ins) o amb ginys (widgets). El tractament d’aquestes dades estarà subjecte a les polítiques de privacitat i de galetes pròpies d’aquests tercers. Podeu obtenir més informació d’aquestes galetes en la taula descriptiva que conté aquest document. També podeu esbrinar quins són aquests tercers instal·lant un connector del navegador específic per a aquesta finalitat.

Podeu modificar les preferències, per tal d’eliminar determinades galetes o evitar que es desin sense el vostre consentiment, des del tauler de configuració de les galetes de la web de la UdL. També podeu desactivar les galetes mitjançant les opcions de configuració de cadascun dels navegadors i dispositius que utilitzeu. Per saber com podeu modificar les galetes consulteu el menú d’ajuda del navegador.

Chrome | Firefox | ExplorerEdge | Safari | Safari per a l’iPhone i l’iPad | OperaChrome per a Android | Chrome per a Iphone i l'iPad

Per deshabilitar les galetes de Google Analytics cliqueu aquí.

Heu de tenir en compte que si inhabiliteu o desactiveu les galetes probablement no tindreu accés a moltes funcions que milloren l’eficiència de la pàgina web, i és possible que algun dels nostres serveis no funcioni correctament.

La nostra pàgina web utilitza les categories de galetes següents:

Galetes tècniques (estrictament necessàries): són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Segons el termini de temps que romanen actives:

 • Galetes de sessió: són un tipus de galetes dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre accediu a la nostra web que romanen a l'arxiu de galetes del navegador fins que abandoneu la pàgina (per exemple, les galetes d'identificació).
 • Galetes persistents: són un tipus de galetes en què les dades segueixen emmagatzemades en el terminal, i s'hi pot accedir i es poden tractar durant un període determinat de temps.

Segons la seua finalitat i l'entitat que les gestiona:

 • Galetes de tercers: són aquelles que s'envien a l'ordinador o terminal des d'un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres sinó per una entitat col·laboradora. Per exemple, les usades per Google, que instal·la galetes que ens ajuden a analitzar el funcionament del nostre lloc web i millorar l'efectivitat de les nostres campanyes de màrqueting.
 • Galetes d'anàlisi i de rendiment: són aquelles que, tractades sia per nosaltres sia per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i fer l'anàlisi estadística de la utilització que els usuaris fan del nostre web. Per això, analitzem la navegació en la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que oferim. Alguns exemples:

El nombre de visitants únics de cada pàgina/secció, que s'utilitza per fer un recompte de les vegades que el lloc és visitat per un usuari, així com la primera i última vegada de la visita. Això ajuda a conèixer les àrees de més èxit i a augmentar i millorar el contingut, amb el resultat que els usuaris obtinguin una experiència i un servei més satisfactoris.

La data i hora d'accés al nostre web, per tal de permetre esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per evitar problemes de saturació a les hores punta.

La font de tràfic, que enregistra l'origen dels usuaris, és a dir, l'adreça d'internet des de la qual parteix l’enllaç que adreça al nostre web, amb l’objectiu de potenciar els diferents enllaços i bàners que apunten al nostre servidor i que ofereixen millors resultats.

Galetes publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si s’escau, s’hagin inclòs en la pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual es presten els serveis.

Galetes socials: són aquelles que interactuen amb les xarxes socials externes (Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram, etc.) i que tenen la funció de controlar la interacció amb els ginys socials dintre del web.

   Darrera modificació: