Secretaria General

 Descarregar pdf
DolorsToldraRoca
Dolors Toldrà Roca

Dolors Toldrà Roca
Secretària General
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
sg.secretaria@udl.cat
+34 973 70 20 24
+34 973 70 20 11

Òscar Martínez Pelegrí
Adjunt a la Secretaria General
Assessoria Jurídica UdL
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
oscar.martinez@udl.cat
+34 973 70 21 97

Anna Maria García Companys
Adjunta a la Secretaria General
Facultat de Dret, Economia i Turisme
C. de Jaume II, 73
E-25001 Lleida
anna.garciacompanys@udl.cat
+34 973 70 32 63

Competències (art. 67 dels Estatuts)

El secretari o secretària general actua com a secretari o secretària del Claustre, del Consell de Govern i de la Junta Consultiva. És la persona fedatària de llurs acords, aixeca acta de totes les reunions d'aquests òrgans i exerceix les responsabilitat de custòdia documental, registre i arxivament.

Com a màxim responsable de la Secretaria General ha de:

  • Garantir la publicitat dels acords de la Universitat
  • Dirigir i organitzar el Registre de la Universitat
  • Dirigir i custodiar l'Arxiu General de la Universitat
  • Dirigir i coordinar els serveis jurídics de la Universitat
   Darrera modificació: