Programa DRAC d'Ajuts a la Mobilitat de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU)

 Descarregar pdf

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions membres de la XVU. Per tal d'assolir aquest objectiu, el programa conté cinc accions diferenciades.

Programa DRAC de la Xarxa Vives d'Universitats: https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/

Informació i Bases de la convocatòria (inclou quadres d'ajuts per desplaçament).

 

 ACCIONS DEL PROGRAMA DRAC:

  Acció 1. DRAC- ESTIU:  Estudiants de la XVU de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.  Ajuts per assistir als cursos o activitats d'estiu que promouen les universitats de la XVU.

 Acció 2. DRAC-  Formació avançada : Estudiants de doctorat i de màster oficial d'una universitat de la Xarxa.

 Acció 3. DRAC - Hivern: Estudiants de la XVU que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats.

 Acció 4. DRAC - PDI: Personal docent investigador amb dedicació a temps complet.

 Acció 5. DRAC- PAS: Personal d'administració i serveis, laboral o funcionari.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les convocatòries per les accions 2, 3, 4 i 5 és mantenen obertes al llarg de tot el curs acadèmic. Les  sol·licituds han de presentar-se dins els terminis establerts (15 de setembre, 15 de gener, i 15 de maig), i sempre abans de la realització de l'activitat, amb independència que la resolució es realiltzi amb posterioritat a l'activitat. En el cas de la convocatòria de l'acció 1 (DRAC Estiu) el termini de presentació finalitza el 10 de juny.

En cap cas s'admeten sol·licituds per a activitats ja realiltzades. No s'admet més d'una sol·licitud per persona en cada període de recepció. Les activitats no presencials s'exclouen de rebre ajut de mobililitat, que estarà condicionat a la presentació de la corresponent justificació documental.

Les resolucions es notifiquen per correu electrònic a les persones sol·licitants, un cop tancat el termini corresponent.

Presentació de sol·licitudsal Registre de la UdL (seu electrònica), adreçades al Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària. (Incloure  còpia de la informació o inscripció de l'acció per la que es demana l'ajut)

Formularis de sol·licitud DRAC 2021-2022:   EstiuFormació Avançada, Hivern, PDIPAS

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016, de protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades:

- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates, en el present procediment d'atorgament d'ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment d'atorgament d'ajuts.

- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap interessat n'hagi interposat recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats de la UdL inherents a l'autonomia universitària, en el marc de l'article 27.10 de la Constitució; en concret, la potestat d'atorgar beques i ajuts a l'estudi, prevista en l'article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

- La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona candidata en el present procediment d'atorgament d'ajuts, mitjançant escrit tramès a l'adreça
dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics."

 

RESOLUCIONS ANTERIORS:

DRAC 2021-22

Resolució DRAC-Setembre 2021

DRAC 2020-21

Resolució DRAC- Gener 2021

Resolució DRAC- Setembre 2020

DRAC 2019-2020

Resolució DRAC- Gener 2020

Resolució DRAC- Setembre 2019

DRAC 2018-2019

Resolució DRAC- Maig 2019

Resolució DRAC- Gener 2019

Resolució DRAC- Setembre 2018

DRAC 2017-2018:

Resolució DRAC - Maig 2018

Resolució DRAC - Gener 2018

Resolució DRAC - Setembre 2017

DRAC 2016-2017:

  Resolució DRAC - Estiu 2017

  Resolució DRAC - Maig 2017

  Resolució DRAC - Gener 2017

DRAC-Estiu 2016

Resolució DRAC-Estiu 2016

 

 

 


 

ALTRES  BEQUES

 

  • Convocatòria Beca SEGIMON SERRALLONGA 2021 PER A L'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS A L'ESTRANGER

  • L'Ajuntament de Torelló convoca la beca per a l'ampliació d'estudis superiors en universitats estrangeres 2021-22. La convocatòria s'adreça a persones titulades o a estudiants de darrer any d'una titulació de les àrees d'Humanitats, Arts, Ciènciès Socials i Ciències de l'Educació, que hagin cursat o cursin els estudis en alguna universitat de la Xarxa Vives i siguin menors de 30 anys. Dotació econòmica: 10.000 euros. Més informació: http://torello.cat/becasegimonserrallonga/

 

 

 

 

 

 

 
  • Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària
  • Edifici del Rectorat, despatx 2.02
  • vceu.secretaria@udl.cat
  • 973 702 083
   Darrera modificació: