Comissió de Permanència

 Descarregar pdf

La Comissió de Permanència és una Comissió estatutària de la Univesitat de Lleida. Creada per acord númeroa 261/2017 del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2017 per donar compliment al que estableix la Normativa de Permanència Estudis de Grau i Màster.

Les funcions d'aquesta Comissió són, d'acord amb el que estableix l'apartat 6 de l'article 6 i les disposicions finals segona i tercera d'aquesta Normativa, estudiar i presentar propostes de resolució al rector o rectora, a petició d els persones interessades, en els casos següents:

  • En els supòsits d’estudiants dels dobles graus, les titulacions dels quals no s’ofereixin de forma independent.
  • En els casos particulars sobre els límits de crèdits matriculats que no hagin estat resolts pel degà, degana, director o directora del centre.
  • Qualsevol situació no prevista en aquesta Normativa.


Membres que formen part de la Comissió de Permanència

Presidenta:
Sra. Montserrat Rué Monné, vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

Vocals:
Sra. Paquita Santiveri Morata, vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Sra. Núria Camps Mirabet, coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació
Sra. Magda Valls Marsal, directora de l'Escola Politècnica Superior
Sr. Eduardo Marcos Cristóbal Fransi, degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. conxita Villar Mir, secretària executiva del Consell Social
Sr. Josep Sala Marqués, en representació de l'estudiantat de l'àmbit de les enginyeries
Sr. Aleix Gómez Subarroca, en representació de l'estudiantat dels altres àmbits
Sr. Frederic Solà Eras, assessor jurídic

Secretària:
Sra. Danae Sarradell Pamies, cap de servei de Gestió Acadèmica

   Darrera modificació: