Accions d’acollida, formatives i informatives

 Descarregar pdf

Comprèn activitats en cadascun dels cursos acadèmics que componen la titulació. La informació es fa arribar als estudiants de forma progressiva a mesura que la necessiten i perquè els resulti més útil en funció de l’etapa de la formació en la qual es troben.

 

JORNADES D’ACOLLIDA

És important que els estudiants de nou accés coneguin des del primer moment el marc acadèmic en el qual s’hauran de moure durant, com a mínim, els quatre cursos següents a la seua incorporació. Per aquest motiu, cal articular activitats informatives adreçades a fer-los més fàcil l’arribada, per salvar els obstacles que es puguin trobar i augmentar la seua autonomia. Amb aquesta finalitat es duen a terme les jornades d’acollida, que desenvolupen les accions següents:

a) Presentar als estudiants l’estructura de la Universitat i de cadascun dels centres, així com els plans d’estudis, els serveis i els principals recursos al seu abast.

b) Introduir-los en algunes de les competències transversals més generals i bàsiques, com les eines del Campus Virtual o els recursos bibliogràfics.

c) Presentar-los el seu tutor acadèmic o tutora acadèmica i establir contactes amb els seus nous companys.

Les jornades d’acollida  les organitza cada centre i tenen lloc els primers dies de la setmana en què s’inicia el curs. Permeten a l’estudiant fer una primera presa de contacte amb la Universitat i els qui seran els seus companys a partir d’aquell moment. La durada, la distribució horària i el contingut de les jornades el decideix cada centre, respectant els continguts comuns mínims que s’estableixin. Durant el dia o els dies de l’acollida es duen a terme sessions informatives en les quals es presenten els serveis i es donen a conèixer la Universitat i els estudis corresponents.

Altres activitats de caràcter més lúdic o festiu s’organitzen amb la finalitat d’apropar els estudiants, forans o autòctons, a la ciutat, a la seua cultura i a les organitzacions juvenils, i, sobretot, per afavorir el coneixement mutu i fomentar el sentit d’identitat com a promoció.

 

TALLERS

L’objectiu dels tallers és facilitar als estudiants els instruments bàsics que els puguin servir per desenvolupar les competències transversals genèriques al llarg de la seua carrera universitària, així com aquelles altres que tinguin un desenvolupament específic en el posterior exercici de la seua professió.

Des del Vicerectorat es proposa un conjunt d’activitats adreçades a cada curs, però cada centre també pot organitzar tallers de temàtica bàsicament transversal, tenint en compte l’heterogeneïtat de l’alumnat, la complexitat de l’aprenentatge i les exigències del mercat de treball.

 

Com a proposta, i amb la temporalitat més adient segons els estudis, es preveuen les activitats següents:

Curs Semestre Activitats
1 Primer Jornades d'acollida
2 Primer Sessió formativa sobre mobilitat internacional: Erasmus, mobilitat pròpia de la UdL...
3 Primer o segon Sessió informativa sobre pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars
4 Primer

Sessió formativa sobre com fer el TFG o TFM
Jornada d'Orientació Professional
Sessió informativa sobre la plataforma UdLTreball JobTeaser

4 Segon Sessió formativa sobre ètica professional

 

 

 
     
   Darrera modificació: