Convocatòria d'ajuts per a activitats de Participació i Representació d'estudiants de la UdL 2024

 Descarregar pdf

L’objectiu de l’ajut és donar suport a iniciatives culturals, participatives i representatives, traduïdes en propostes d’activitats que organitzin i/o realitzin els estudiants de la UdL adreçades als mateixos estudiants, a tota la comunitat universitària i a la societat en general.

Destinataris

Grups d’estudiants matriculats en qualsevol de les titulacions oficials de la Universitat de Lleida que presentin una proposta conjunta d’activitat cultural, participativa i/o representativa amb un objectiu comú.

Aquesta és una convocatòria que respon a una filosofia bàsicament participativa, per tant, no es podrà sol·licitar l’ajut de forma individualitzada, tret dels casos en què l’activitat es realitzi en representació d’un centre de la UdL o de la mateixa UdL.

Despesa subvencionable

Les despeses generades en les activitats organitzades per a la promoció de la UdL o relacionades amb la participació i representació dels estudiants de la UdL en el si de la UdL o en altres universitats o organitzacions.

Aquests ajuts econòmics s’han de destinar exclusivament a sufragar despeses relacionades amb l'organització, difusió i/o realització de les activitats descrites a cada proposta.

Període d’execució

Activitats que es desenvolupin durant l’any 2024. Excepcionalment i amb el vistiplau de la Comissió d’Afers Estudiantils, es podran subvencionar activitats que es desenvolupin l’any següent, sempre i quan els sol·licitants continuïn essent estudiants de la UdL

Sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre electrònic de la UdL accedint com a estudiants UdL: grau, màster i doctorat, amb l'usuari i contrasenya de la UdL.  SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds és del 10 de gener al 15 de novembre de 2024. S’aniran fent resolucions parcials durant l’any fins a la data final sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

Pagament i Justificació

L’ajut es pagarà mitjançant transferència bancària al proveïdor en el cas de grups o persones individuals, o transferència a l’associació o entitat de la UdL que hagi efectuat el pagament.

Per tramitar el pagament s’han de presentar al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat de la UdL, a través del correu electrònic veo.secretaria@udl.cat posant a l'assumpte Ajut representació i participació estudiantil, en el termini màxim de 10 dies a partir de la data de finalització de l’activitat, els següents documents:

• Factures, bitllets, tiquets.
• Justificants de despesa (transferències....)
• Excel amb la Relació de despeses de tot l'ajut (imprescindible pel pagament de l'ajut)
• Document que acrediti la realització de l’activitat (certificat assistència...)

Qualsevol despesa que no estigui degudament justificada no serà acceptada.

Aclariment sobre a nom de qui va adreçada la factura:

Si l'ajut es concedeixi a grups d'estudiants o persones individuals les factures han d'anar a nom de la UdL: 
         Universitat de Lleida (Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat)
         NIF Q7550001G
         Plaça de Víctor Siurana, 1
         25003 Lleida

En cas que l'ajut es concedeixi a associacions o entitats de la UdL, les factures han d'anar a nom de l'associació o entitat i es presentaran com a justificació de la despesa juntament amb la documentació corresponent.

 

Per qualsevol dubte que tingueu podeu contactar amb veo.secretaria@udl.cat o truqueu al telèfon 973 70 21 17.

   Darrera modificació: