Promoció de la salut

En 1986, la Carta d'Ottawa per a la Promoció de la Salut establia com una de les cinc àrees d’acció prioritàries per promocionar la salut "la creació d’entorns que recolzin la salut".

La universitat reuneix diverses de les característiques d’aquests entorns; d'una banda, és un centre de treball, per un altre és un centre educatiu i, a més, és una institució d’especial rellevància per la recerca que realitza i que garanteix l’avanç de la nostra societat.

Els Centres Universitaris, a més de ser motor de recerca i formació dels professionals de el futur, són entorns vius on interactuen factors ambientals, organitzatius i personals que afecten la salut i a el benestar. Per considerar-saludable, una universitat ha d'adquirir un compromís global de cara a la salut i desenvolupar el seu potencial com a agent promotor de la salut, el benestar i la qualitat de vida dels que hi estudien i treballen.

Una Universitat Saludable ha de ser un entorn que protegeixi i afavoreixi la salut, promovent coneixements i habilitats orientats al fet que els estudiants i treballadors adquireixin estils de vida saludables, proporcionant les infraestructures i espais necessaris, i afavorint la socialització i les activitats d'oci saludables.

Per aquestes raons es conforma a la UdL l'adjuntia de "Promoció de la Salut" dins del Vicerectorat d´Infraestructures, amb l'objectiu principal de promocionar i promoure la salut dins de la comunitat universitària de la UdL.

Per afavorir aquest objectiu la UdL durà a terme iniciatives i activitats dins de diferents àmbits relacionats amb la salut com l'activitat física, la salut mental i la nutrició. A més, la UdL forma part de diferents xarxes i programes tant estatals com catalans, com la "Red Española de Universidades Saludables", la "Xarxa Catalana d'Universitats Saludables" i la "Xarxa Vives d'Universitats Saludables i Sostenibles" amb l´objectiu de generar models estratègics d'universitats saludables.

Àmbits estratègics

Salut emocional

Salut emocional

Nutrició saludable

Nutrició saludable

Activitat física

Activitat física

Descàrregues saludables

Descàrregues saludables

Salut global

Salut global

Entitats relacionades amb la promoció de la salut