Serveis

  Els serveis que ofereix la unitat de RMN són:

 

 • Experiments de 1H,13C,19F i 31P amb varietat de condicions i experiments bidimensionals bàsics, amb o sense gradients (COSY, TOCSY, NOESY, HSQC, HMBC, etc.).
 • Elucidació d’estructures d’espècies químiques orgàniques, organometàl·liques i bioquímiques.
 • Caracterització química d’un material obtingut d’un ésser viu i control de la seva variació.
 • Anàlisi i determinació quantitativa de mescles multicomponents.
 • Determinació de l’índex de iode en biodièsels per RMN de 1H.
 • Anàlisi i quantificació de compostos de fòsfor en detergents i fertilitzants per RMN de 31P
 • Anàlisi de la relació isotòpica de l'aigua D/H i 18O/16O de mostres d'aigua de diferents procedències com per exemple de pluja, trascol, aigües subterrànies, rierols, sòls, vegetals (xilema), aliments,...per aplicacions com estudis climàtics, reconstruccions paleoclimàtiques, isòtops en precipitacions, traçadors d'aigües de sòl i superficials, dinàmiques d'aqüífers, mapes de migració d'ocells, tests d'hidrologia analítica i activitat metabòlica.
 • Identificació de pigments d'obres d'art per espectroscòpia Raman.
 • Caracterització de materials per espectroscòpia Raman.
 • Anàlisi de mostres sòlides o líquides per FTIR amb diferents accessoris: comprimit KBr, cel·les per a líquids, ATR i reflectància difosa (DR) .
 • Realització de pesades de mostres amb balança de precisió de 6 xifres amb una resolució d'1 µg.

 

Sectors

Aquestes aplicacions poden ser de gran utilitat a sectors com:

 

 • Entitats públiques o privades i centres de recerca
 • Indústries alimentàries, de material agrícola, de petroli, farmacèutiques, d’aromes i de cosmètica dedicades a:

- Obtenció, caracterització i ús de substàncies químiques d’origen natural o sintètic.

- Producció i comercialització de materials de naturalesa orgànica que necessiten ser caracteritzats, per tal de conèixer i controlar les seves propietats.

- Estudis sobre l'afectació de la composició química a les propietats d’un material o ser viu.

 

A més, les instal·lacions del servei es poden utilitzar en règim d'Autoservei.

Espectròmetre de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) MERCURYplus NMR Spectrometer Systems VARIAN

OP_RMN
MERCURYplus NMR Spectrometer Systems VARIAN

Imant AS de 400 MHz (9.40 Tesles), amb un camp magnètic residual de 5 Gauss a 0,9 m axials del centre d’imant

 • Driver Pulsed Gradient L700: Unitat de gradients en Z Performa II (68.05 G/cm)
 • Sonda: 400 AutoSwitchable 4 Nucleus Probe 1H/ 19F/13C/31P, 1H/ 19F/{ 15N- 31P} PFG
  • Rang de temperatura de -80º a +130 ºC
  • Sonda de banda ampla ATB 1H/19F/X de 5mm., amb elevada tolerància a canvis de dissolvents tant en observació de 1H com en 13C.
 • Canviador Carrussel de 9 mostres
 • Software: vnmrJ-4.2, controlador de l’equip i processat de dades
 • Tractament de les dades:

MNova 11.0 per processament  i predicció d'espectres de RMN de diferents nuclis

ACDLabs: NamePro, ChemSketch, H i C Viewer, HMNR i CNMR Predictor
ACDLabs 9.0: 1D i 2D Processor, 3D Viewer

RAMAN NRS-7100 de Jasco

OP_Raman
RAMAN NRS-7100 de Jasco

Espectròmetre dotat d’un microscopi confocal amb tres objectius (5x, 20x i 100x), un detector CCD refrigerat per aire (-70ºC) y dos làsers (532 nm i 785 nm).

- Mesura de les transicions Raman en l’interval de 50 a 8000 cm-1 amb una resolució de  0,5 cm-1

- Mesura amb moviment en les tres direccions de l’espai (mapeig)

- Sonda externa per a l’anàlisi de mostres de grans dimensions per làser 785 nm

FT-IR 6300 series de Jasco

OP_FETIR
FT-IR 6300 series de Jasco

Accessoris: pastilla KBr, ATR, DR i cel·les per a líquids (ZnSe, NaCl i CaF2 ); detector: MCT

Analitzador d'isòtops de l'aigua Picarro L2120-i

OP_picaro
Picarro L2120-i

L'analitzador Picarro L2120-i proporciona el ràtio dels isòtops estables de l'aigua D/H i 18O/16O d'una forma molt precisa i ràpida, tant de l'aigua en estat líquid com en estat  vapor. Aquest sistema utilitza un làser en la regió de l'infraroig proper per quantificar les línies úniques d'absorció de H216O, H218O i HD16O en forma de vapor quan passen a través d'una cavitat de mesura òptica (CRDS). A més, l'equip permet identificar i quantificar contaminació orgànica.

Balança de precisió Mettler Toledo MX5

Balança de precisió amb una càrrega màxima de 5,1 g, mínima de 0,1 mg i una resolució de 0,001 mg, calibrada anualment per ENAC.

 • Ionitzador d’alt voltatge Mettler Toledo (Haug Multistat Ionizer) per eliminar la càrrega estàtica.
 • Anemòmetre digital per mesurar la temperatura, pressió atmosfèrica i humitat relativa.

Responsable del servei

Dr. Ramon Canela i Garayoa

Correu electrònic:

canela@quimica.udl.cat

Telèfon de contacte:

+34 973 70 28 43 

Tècnic de suport

Dra. Mireia Oromí Farrús

Correu electrònic:

mireia.oromi@udl.cat

Telèfon de contacte

+34 973 70 64 73

Adreça

Campus ETSEA

Edifici 5A

Servei Científicotècnic de RMN

C.P.: 25198

Lleida