QUAN HEU DE FER L'AUTOMATRÍCULA?

Calendaris de matrícula per a estudiants de segon i altres cursos: curs 2024-25

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

 Descarregar pdf

Es poden fer modificacions de matrícula sense cap recàrrec en els terminis que els centres estableixen en el calendari de matrícula.

Fora del termini indicat en el calendari de matriculació del centre i en aquest apartat, qualsevol modificació i ampliació parcial de la matrícula haurà de sol·licitar-se a l’òrgan corresponent, tal com s’indica a continuació i s’haurà d’abonar el recàrrec que per aquest concepte estableix el decret de preus públics que publica la Generalitat de Catalunya.

>> Els estudiants dels centres adscrits heu de presentar aquests models directament a la secretaria del vostre centre. 

>> Els estudiants dels centres propis heu de presentar les sol·licituds a través de la seu electrònica de la UdL. 

Cal descarregar la sol·licitud corresponent des de la Seu Electrònica i seguir les instruccions que allí s’hi indiquen.

La notificació de la resolució es farà electrònicament mitjançant compareixença en la seu electrònica de la Universitat de Lleida i avís al mòbil i a l’adreça de correu electrònic institucional (.......@alumnes.udl.cat) facilitada als estudiants en formalitzar la matrícula de primer curs o a l’adreça que consti en l’expedient acadèmic, si s’escau.

M1 - ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

L’anul·lació de la matrícula suposa el cessament dels efectes acadèmics I administratius de la matrícula prèviament formalitzada, amb la consegüent pèrdua de les qualificacions obtingudes aquest curs acadèmic, dels drets d’examen, de la condició d’estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

MODEL DE SOL·LICITUD:

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula cal omplir la sol·licitud M1 i adjuntar els documents que justifiquin la causa d'anul·lació. Tots dos documents s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de la UdL.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne i has d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'alumne (no serveixen les credencials que vas utilitzar per a la matrícula de nou accés).

 

TERMINI:

El termini per sol·licitar l’anul·lació de matrícula finalitza el 30 de novembre de 2024.

Per als estudiants de primer curs, nou ingrés, que accedeixen a la universitat en el termini de preinscripció del febrer, el termini d’anul·lació de la matrícula finalitza l’3 de març de 2025.

 

CAUSES D'ANUL·LACIÓ:

Causes d’anul·lació de matrícula amb dret a devolució:

 • Accident o malaltia greu de l’estudiant justificada amb un certificat mèdic oficial o un informe del centre de salut o centre hospitalari. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2024. Les sol·licituds que es presentin passat aquest termini seran estudiades per la gerència que determinarà si si és procedent l’anul·lació de matrícula i, en cas afirmatiu, si escau la devolució total o parcial de l’import abonat.
 • Matrícula en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en un centre d’altres universitats, únicament quan en el procés de la preinscripció universitària es produeixen reassignacions de places i sempre que s’hagi presentat la sol·licitud d’anul·lació de matrícula abans de la data que fixa el decret de preus. No es retornarà l’import de la matrícula quan la reassignació hagi estat sol·licitada per l’estudiant perquè ha fet una nova preinscripció o ha demanat un canvi de preferència.
 • Impossibilitat d’obtenció del visat, en el cas d’estudiants estrangers. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2024.
 • Obtenció d’una plaça en un altre ensenyament universitari per trasllat d’expedient. Es pot sol·licitar fins al 30 de setembre de 2024.

En cap cas no es retornarà l’import corresponent a la taxa de gestió d’expedient acadèmic, l’assegurança obligatòria, els serveis contractats i les aportacions voluntàries.

Per als estudiants de primer curs de nou ingrés, l’anul·lació de matrícula implica la pèrdua de la plaça obtinguda amb la preinscripció.

Si l’anul·lació de matrícula és acceptada i l’estudiant ha sol·licitat beca del Ministeri d'Educació, la sol·licitud de beca també queda anul·lada.

Causes d’anul·lació de matrícula sense dret a devolució:

Les sol·licituds d’anul·lació que es presentin en el termini indicat i que no siguin per cap de les causes establertes en l’apartat anterior no s’acceptaran si no s’han pagat els imports dels rebuts vençuts’

En cas de matrícula amb pagament únic, si l’anul·lació s’ha sol·licitat amb posterioritat a la data de venciment del rebut i fins el 15 de novembre, caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40% de l'import dels crèdits; si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 de novembre caldrà abonar les taxes administratives de caràctes no docent i el 70% de l'import dels crèdits. Si l’estudiant ha pagat tota la matrícula se li’n retornarà la part corresponent. En qualsevol cas, sempre cal abonar l’import corresponent als serveis de caràcter no docent.

Situacions sobrevingudes sense dret a devolució.

En casos de situacions sobrevingudes degudament acreditats es podrà acceptar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula global fora del termini indicat fins a l’3 de març de 2025, sempre que s’hagi abonat la totalitat de l’import de la matrícula.

La Gerència podrà anul·lar la matrícula en aquells casos excepcionals i justificats en què es compensi l’anul·lació amb una nova matrícula en la UdL; aquesta compensació no s’aplicarà a les taxes de gestió de l’expedient acadèmic i de suport a l’aprenentatge pagades en la matrícula anul·lada.

Resolució

El gerent o la gerent resol l’anul·lació de matrícula. Contra la seua resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

>> M1 - ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PENDENTS DE MILLORAR L'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

Els estudiants que esteu pendents d’admissió pel procés de preinscripció universitària en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en una altra Universitat ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la mat´ricula seguint l'ordre que s'inidica a contiuació:

En el moment de formalitzar la matrícula haureu de pagar amb targeta l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria. En cas de no fer aquest pagament, la matrícula quedarà invalidada sense cap comunicació i, com a conseqüència, es perdrà la plaça en aquests estudis, la qual s’assignarà a la persona que correspongui d’acord amb el procés de preinscripció.

Els estudiants que heu formalitzat la matrícula amb la condició de pendent de millorar l'assignació de plaça,  si abans del 30 de setembre de 2024  no presenteu la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè us han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que voleu conservar la matrícula al grau i  se us comunicarà la forma de cobrament de la resta de l’import de la matrícula.

L’estudiant que obtingui plaça en una altra titulació de la UdL o en una altra universitat pública amb posterioritat al 30 de setembre de 2024, se li retornarà l’import corresponent als crèdits matriculats i la taxa de suport a l’aprenentatge, sempre que l’estudiant sol·liciti l’anul·lació de la matrícula abans de la data indicada en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 20234-2025.

No es retornaran aquests imports quan aquesta assignació sigui per un canvi de preferències sol·licitat per l’estudiant o perquè hagi fet una nova preinscripció.

Si l’anul·lació es presenta per altres motius s’aplicarà el que estableix l’article 6.1.3 de la normativa acadèmica de graus i haurà d’abonar l’import dels rebuts vençuts (CONSULTEU ARTICLE).

 

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula cal omplir la sol·licitud M1. El document s’ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UdL.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne i has d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'alumne (no serveixen les credencials que vas utilitzar per a la matrícula de nou accés).

Un cop finalitzat el procés s'indicarà si s'ha realitzat correctament. No tanquis la pantalla fins que tinguis la confirmació del registre.

>> M4 - ESTUDIANTS DE CONTINUACIÓ PENDENTS DE TRASLLAT D’EXPEDIENT

Els estudiants que esteu pendents d’admissió per trasllat d’expedient en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en una altra Universitat ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la matrícula seguint l’ordre que s’indica a continuació:

En el moment de formalitzar la matrícula haureu de pagar amb targeta l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria. Aquest pagament serà indispensable per mantenir la condició d’estudiant pendent de trasllat d’expedient fins al 30 de setembre de 2024.

Si abans del 30 de setembre de 2024 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i se li comunicarà la forma de cobrament de la resta de l’import de la matrícula.

L’estudiant que obtingui el trasllat amb posterioritat al 30 de setembre de 2024 haurà d’abonar a la UdL l’import dels rebuts vençuts, d’acord amb el que estableix l’article 6.1.3 de la normativa acadèmica (CONSULTEU ARTICLE).

 

 

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula cal omplir la sol·licitud M4. El document s’ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UdL.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne i has d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'alumne (no serveixen les credencials que vas utilitzar per a la matrícula de nou accés).

 1. Accedeix a l'apartat "Instàncies i registre"
 2. Desplaçat fins a trobar el punt "1" i com a estudiant de la UdL t'has de descarregar el model M4 que correspongui al teu centre.
 3. Obre el model que t'has descarregat, omple'l amb l'Adobe Acrobat i desa els canvis.
 4. En l'apartat "Instàncies i registre"  punt 3 tria el quadre referent a Estudiants de la UdL; identifica't i adjunta el model que tens guardat en el teu ordinador. Omple el breu formulari i envia’l.

Un cop finalitzat el procés s'indicarà si s'ha realitzat correctament. No tanquis la pantalla fins que tinguis la confirmació del registre.

M2 - CORRECCIÓ DE DADES PERSONALS I BANCÀRIES

Fora dels terminis indicats per fer modificacions, cal omplir la sol·licitud M2 de la Seu Electrònica, tan bon punt l’estudiant s’adoni de l’error.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne i has d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'alumne (no serveixen les credencials que vas utilitzar per a la matrícula de nou accés).

 1. Accedeix a l'apartat "Instàncies i registre"
 2. Desplaçat fins a trobar el punt "1" i com a estudiant de la UdL t'has de descarregar el model M2 que correspongui al teu centre.
 3. Obre el model que t'has descarregat, omple'l amb l'Adobe Acrobat i desa els canvis.
 4. En l'apartat "Instàncies i registre"  punt 3 tria el quadre referent a Estudiants de la UdL; identifica't i adjunta el model que tens guardat en el teu ordinador. Omple el breu formulari i envia’l.

Un cop finalitzat el procés s'indicarà si s'ha realitzat correctament. No tanquis la pantalla fins que tinguis la confirmació del registre.

També podreu modificar les dades bancàries i descarregar l’ordre de domiciliació SEPA des de Gestió de Rebuts   

M3 - SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA MATRÍCULA

Fora dels terminis indicats per fer modificacions, cal omplir la sol·licitud M3 de la Seu Electrònica de la UdL.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne i has d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'alumne (no serveixen les credencials que vas utilitzar per a la matrícula de nou accés).

 1. Accedeix a l'apartat "Instàncies i registre"
 2. Desplaçat fins a trobar el punt "1" i com a estudiant de la UdL t'has de descarregar el model M3 que correspongui al teu centre.
 3. Obre el model que t'has descarregat, omple'l amb l'Adobe Acrobat i desa els canvis.
 4. En l'apartat "Instàncies i registre"  punt 3 tria el quadre referent a Estudiants de la UdL; identifica't i adjunta el model que tens guardat en el teu ordinador. Omple el breu formulari i envia’l.

Un cop finalitzat el procés s'indicarà si s'ha realitzat correctament. No tanquis la pantalla fins que tinguis la confirmació del registre.

 

Únicament es retornarà l’import parcial de la matrícula quan sigui per causa imputada a la UdL o en els supòsits següents:

 • Supressió de matèries aprovades
 • Reconeixement de crèdits
 • Beca
 • Matrícules d’honor no aplicades
 • Descomptes no aplicats per als quals l’estudiant tenia la condició abans de l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica

No es retornaran els imports corresponents a la taxa de suport a l’aprenentatge i a la UdL, l’assegurança obligatòria, els serveis  contractats i les aportacions voluntàries.

El degà o degana o el director o directora de centre resol aquestes sol·licituds. També pot resoldre les sol·licituds sobre les situacions excepcionals que es poden produir en relació amb els treballs finals de màster i les pràctiques externes (i en el supòsit que impliquin una devolució de l’import d’aquests crèdits, caldrà que emeti un informe que en justifiqui l’excepcionalitat).

Contra la seua resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

 

RENÚNCIA D'ASSIGNATURES

Cal omplir l'apartat corresponent de la sol·licitud M3 de la Seu Electrònica de la UdL.

Els terminis per sol·licitar la renúncia són els següents:

 • Assignatures del primer quadrimestre: fins el 4 de novembre de 2024
 • Assignatures anuals: fins el 14 de desembre de 2024
 • Assignatures del segon quadrimestre i treball de fi de grau: fins al 10 de març de 2025

No es pot renunciar a les assignatures bàsiques i obligatòries matriculades que corresponguin a cursos inferiors.

El degà o la degana o el director o la directora del centre resol les sol·licituds. Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

En aquest cas, la renúncia de les assignatures no comporta la devolució de l'import abonat, però no es computa a l’efecte econòmic de recàrrec per als cursos següents.

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

Cal omplir l'apartat corresponent de la sol·licitud M3 de la Seu Electrònica de la UdL.

El pagament és únic.

Si no s'abona el pagament d’aquesta ampliació, tota la matrícula no esdevé efectiva.

No es concedirà l’ampliació si es té algun rebut de matrícula pendent de pagament.

Correspon al degà o la degana o director o la directora del centre resoldre les sol·licituds. Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

 

CANVI D'HORARI O GRUP

Fora del termini establert per fer les modificacions cal omplir l'apartat corresponent de la sol·licitud M3 de la Seu Electrònica de la UdL.

 

   Darrera modificació: