PREUS I PAGAMENT

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament. 

Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE GRAUS

MODALITATS DE PAGAMENT

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En el moment de fer la matrícula l’estudiant ha d’optar per una de les modalitats de pagament següents:

1 - Pagament únic domiciliat

La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

2 - Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis.

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

 • El primer termini serà a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula. Orientativament, en la matrícula del mes de juliol el cobrament es farà entre el 9 i 16 d’agost de 2023, i en la matrícula del mes de setembre el cobrament es farà entre el 20 i 30 de setembre de 2023. Es cobrarà el 40% dels crèdits matriculats més les taxes administratives de caràcter no docent.
 • El segon termini serà el 15 de novembre de 2023. Es cobrarà el 30% dels crèdits matriculats.
 • El tercer termini serà el 28 de desembre de 2023. Es cobrarà el 30% restant dels crèdits matriculats.

3 - Préstec bancari:

La informació sobre el préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR) la pots consultar a:  https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR

La modalitat de pagament “Préstec bancari” comporta que l’estudiant autoritza a l’AGAUR a amortitzar totalment o parcialment el préstec en nom teu en els casos en què estigui justificat per a la correcta gestió de l’instrument de finançament.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la llei. En cas que sol·licitis la modalitat "Préstec bancari", la UdL pot cedir les dades a l’AGAUR i a l’entitat financera corresponent.

COM DOMICILIAR EL PAGAMENT

Has d'introduir les dades del compte en l'apartat corresponent de l’automatrícula.

Has de presentar a la secretaria del centre en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec. Aquest document es genera al finalitzar l’automatrícula en el primer any o bé si s’ha fet posteriorment un canvi de titular del compte.

Pots presentar aquest document a la secretaria del centre, preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari per a l'enviament de documentació corresponent al teu centre que trobaràs en l'apartat d'Estudiants UdL; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

El rebut de la matrícula, tant si s’ha fet de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació.

La matrícula que per qualsevol causa, s’hagi d’abonar fora del pagament per terminis i amb posterioritat al tercer termini establert en el punt 2, s’haurà de pagar en efectiu en qualsevol de les entitats bancàries que s’indiquin en el document de cobrament.

Les dades bancàries per a la domiciliació del pagament pots modificar-les mitjançant l’imprès M2 (seu electrònica), i l’has de presentar a la secretaria del centre amb una antelació mínima de quinze dies al segon o al tercer termini de pagament. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una nova ordre de domiciliació SEPA signada per la persona titular del compte en el supòsit que aquesta hagi canviat.

PAGAMENT DE REBUTS NO DOMICILIATS

En el cas que hagis de realitzar el pagament d’un rebut de matrícula no domiciliat ho pots fer segons s’indica en el següent enllaç: Pagament de rebuts no domiciliats.

PROCEDIMENT I EFECTES DE L’IMPAGAMENT DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:

 • Des de la data de venciment i fins als dos mesos, el 5% de recàrrec.
 • Entre els dos i els quatre mesos, el 10% de recàrrec.
 • A partir dels quatre mesos, el 15% de recàrrec.

L’import d’aquests recàrrecs s’ha d’abonar amb independència que amb posterioritat a la notificació s’obtingui una beca o ajut.

La Universitat notificarà a l’estudiant l’import pendent i li enviarà un document de pagament que inclourà el recàrrec inicial del 5%, que tindrà una validesa de dos mesos.

L’estudiant haurà d’abonar l’import pendent abans de la data de venciment del rebut que se li enviarà adjunt a la notificació.

La notificació es farà electrònicament mitjançant compareixença en la seu electrònica de la Universitat de Lleida i avís tramés al mòbil i a l’adreça de correu electrònic institucional (.......@alumnes.udl.cat), facilitada als estudiants en formalitzar la matrícula de primer curs.

Transcorregut el termini de dos mesos, l’estudiant que no hagi fet efectiu el pagament haurà de sol·licitar a la secretaria del centre un nou document de pagament, que inclourà el recàrrec corresponent, depenent del termini transcorregut.

En el moment que la Universitat faci la notificació per impagament a l’estudiant, la seua matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.

Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícula, en la mateixa titulació o en una altra.

Aquesta normativa econòmica de la matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

ESTUDIANTS PENDENTS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PENDENTS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA A TRAVÉS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Els estudiants que esteu pendents d’admissió pel procés de preinscripció universitària en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en una altra Universitat, ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la matrícula com s’indica a continuació:

 • En el termini de deu dies després de fer la matrícula, haureu de pagar en efectiu (recordeu que el rebut no està domiciliat) l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria en alguna de les entitats bancàries que figuren en el rebut de matrícula. Consulteu com fer el pagament de REBUTS NO DOMICILIATS.
 • Si abans del 30 de setembre de 2023 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i es posarà al cobrament l’import pendent de la matrícula de la forma escollida per l’estudiant en l’automatrícula: únic domiciliat, fraccionat en tres terminis o préstec bancari.
 • A l’estudiant que obtingui plaça en una altra titulació de la UdL o en una altra universitat pública amb posterioritat al 30 de setembre de 2023, se li retornarà l’import corresponent als crèdits matriculats i la taxa de suport a l’aprenentatge, sempre que l’estudiant sol·liciti l’anul·lació de la matrícula abans de la data indicada en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 2023-2024.

   

  No es retornaran aquests imports quan aquesta reassignació sigui per un canvi de preferències sol·licitat per l’estudiant o hagi realitzat una nova preinscripció.

  Si l’anul·lació es presenta per altres motius s’aplicarà el que estableix l’article 6.1.3 de la normativa acadèmica de graus i haurà d’abonar l’import dels rebuts vençuts. CONSULTEU ARTICLE 

ESTUDIANTS DE SEGON CURS I SUCCESSIUS PENDENTS D’ADMISSIÓ PER TRASLLAT D’EXPEDIENT

Els estudiants que esteu pendents d’admissió per trasllat d’expedient en uns altres estudis , ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la matrícula com s’indica a continuació

 • En el termini de deu dies després de fer la matrícula, haureu de pagar (recordeu que el rebut no està domiciliat) l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria en alguna de les entitats bancàries que figuren en el rebut de matrícula. Consulteu com fer el pagament de REBUTS NO DOMICILIATS.
 • Si abans del 30 de setembre de 2023 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i es posarà al cobrament l’import pendent de la matrícula de la forma escollida per l’estudiant en l’automatrícula: únic domiciliat, fraccionat en tres terminis o préstec bancari.
 • L’estudiant que obtingui el trasllat amb posterioritat al 30 de setembre de 2023 haurà d’abonar a la UdL l’import dels rebuts vençuts, d’acord amb el que estableix l’article 6.1.3 de la normativa acadèmica. CONSULTEU ARTICLE