PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA MATRÍCULA

 Descarregar pdf

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Si no faig la matrícula el dia assignat, què pot passar?

Perds la plaça. Si es dona el cas, cal presentar una instància a la Secció de Preinscripció i Beques al·legant els motius de la incompareixença i sol·licitant de nou poder fer la matrícula. Has de contactar amb la facultat o escola on s'imparteixen els estudis dels quals t'han assignat la plaça. La matricula es farà pel sistema d'automatrícula per als alumnes de nou accés.

 

Què passa si em matriculo i voldria que m’assignessin per preinscripció una altra plaça millor?

Encara que et matriculis en la preferència assignada, pots continuar en el procés de reassignació fins al setembre, sempre i quan seleccionis en el Portal Accesnet l’opció “Continuar en el procés de reassignació de places” a https://accesuniversitat.gencat.cat/

 

He d’indicar en la matrícula si estic pendent de reassignació pel procés de preinscripció?

Si estàs pendent de reassignació de plaça pel procés de preinscripció universitària ho hauràs d'indicar en l'automatrícula (apartat "Descomptes i Tipus de matrícula").

 

He de pagar el total de la matrícula si he marcat que estic pendent de reassignació?

No

Quan te marquis en l’automatrícula que estàs pendent de reassignació es generarà un rebut en efectiu amb l’import de la taxa de gestió del teu expedient i l’assegurança obligatòria que hauràs de pagar abans de la data de venciment que s’indica. Si no es fa en aquest període s’aplicarà el recàrrec corresponent. Consulta Pagaments en efectiu

 

Què he de fer si m’assignen una plaça en una altra titulació?

En cas que t’assignin una plaça en una altra titulació has d’ANUL·LAR la matricula que has fet presentant la sol·licitud a través de la seu electrònica.

És molt important fer aquest tràmit per evitar que et passin a cobrar la resta de l’import de la matrícula i, d’aquesta manera la plaça que deixis lliure podrà tornar a assignar-se a una altra persona.

 

Com he de presentar l'anul·lació de la matrícula si finalment no estudio la titulació on m'he matriculat?

 La sol·licitud que has de presentar és el model específic M1 - Anul·lació, excepte en el supòsit d’haver sol·licitat un trasllat d’expedient de sortida, per a la qual cosa cal omplir la sol·licitud M4, que trobaràs a l'apartat  "Instàncies i registre" de la seu electrònica.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne i has d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'alumne (no serveixen les credencials que vas utilitzar per a la matrícula de nou accés).

 1. Accedeix a l'apartat "Instàncies i registre"
 2. Desplaçat fins a trobar el punt "1"  i com a estudiant de la UdL t'has de descarregar el model M1 que correspongui al teu centre.
 3. Obre el model que t'has descarregat i omple'l amb l'Adobe Acrobat i desa els canvis.
 4. En l'apartat "Instàncies i registre" punt 3 tria el quadre referent a Estudiants de la UdL; identifica't i adjunta el model que tens guardat en el teu ordinador. Omple el breu formulari i envia'l.
 5. Un cop finalitzat el procés s'indicarà si s'ha realitzat correctament. No tanquis la pantalla fins que tinguis la confirmació del registre.

 

Fins quan puc estar matriculada amb la condició de pendent de reassignació?

Si abans del 30 de setembre de 2023 no has presentat cap sol·licitud d’anul·lació de matrícula la Universitat entendrà que vols continuar en els estudis matriculats.

Actualitzarem la teva matrícula i t’enviarem el resguard juntament amb una notificació electrònica informant-te de com serà el pagament de la resta de l’import de la matrícula.

Si tens les dades bancàries informades podrem cobrar-te els imports per domiciliació bancària, si no les tenim hauràs de fer els pagaments en efectiu.

 

Si la reassignació de plaça és posterior al 30 de setembre he de pagar la matrícula?

Si la Universitat t’ha enviat el rebut de matrícula actualitzat has de fer el pagament abans de la data de venciment. En cas de no pagar aquest rebut, la Universitat el reclamarà amb el recàrrec per impagament corresponent.

Si has obtingut una plaça amb posterioritat, la Universitat te retornarà l’import pagat corresponent als crèdits matriculats i la taxa de suport a l’aprenentatge sempre que sol·licitis l’anul·lació de la matrícula abans de la data indicada en el decret de preus de la Generalitat.

No es retornaran aquests imports si aquesta assignació ha estat per un canvi de preferència que ha sol·licitat l’estudiant.

 

Quina és la data màxima per anul·lar una matrícula?

El termini màxim per sol·licitar l’anul·lació de matrícula finalitza el 30 de novembre de 2023.

Per als estudiants de primer curs de nou ingrés que accedeixen a la universitat en el termini de preinscripció del febrer finalitza l’1 de març de 2024.

 

Si anul·lo la matrícula per motius personals, laborals o altres motius em retornaran els imports pagats?

No

Les causes que comporten la devolució de l’import són:

 • Malaltia greu de l’estudiant justificada amb un certificat mèdic oficial.
 • Matrícula en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en un centre d’altres universitats, únicament quan en el procés de la preinscripció universitària es produeixen reassignacions de places i sempre que s’hagi presentat la sol·licitud d’anul·lació de matrícula abans de la data que fixi el decret de preus. No es tornarà l’import de la matrícula quan la reassignació hagi estat sol·licitada per l’estudiant perquè ha fet una nova preinscripció o ha demanat un canvi de preferència.
 • Impossibilitat d’obtenció del visat, en el cas d’estudiants estrangers. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2023.

 • Obtenció d’una plaça en un altre ensenyament universitari per trasllat d’expedient. Es pot sol·licitar fins al 30 de setembre de 2023.

No es retornaran l’import corresponent a la taxa de suport, taxa de gestió d’expedient, assegurança obligatòria i altres serveis contractats.

 

He de pagar els rebuts que tingui pendents de cobrament?

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de tenir pagats els rebuts que en aquell moment hagin vençut, es a dir, que la data de venciment sigui anterior a la data de sol·licitud d’anul·lació.

En cas de matrícula amb pagament únic, si l’anul·lació es sol·licita amb posterioritat a la data de venciment del rebut i abans del 15 de novembre caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40 % de l’import dels crèdits; si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 de novembre caldrà abonar les esmentades taxes i el 70 % de l’import dels crèdits. Si l’estudiant ha pagat tota la matrícula se li’n retornarà la part corresponent.

 

Que passa si no pago els rebuts vençuts?

No s’acceptarà la sol·licitud d’anul·lació i s’aplicaran els recàrrecs que corresponguin a través del procediment d’impagament.

La matrícula quedarà suspesa fins que no s’aboni l’import corresponent. Això implicarà que no es podrà fer cap modificació de la matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, demanar el títol ni fer cap nova matrícula en la mateixa titulació o en una altra.

DUBTES SOBRE LA MATRÍCULA

Quan m’he de matricular?

Des del moment en que sàpigues que t'han donat plaça a la UdL, ja pots consultar a http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/ la informació rellevant per a realitzar la matrícula, els dies de matrícula i la documentació que has d'aportar.

 

On haig d’anar a matricular-me?

Has de consultar a http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/ la informació rellevant per a realitzar la matrícula, els dies de matrícula i què has de fer per matricular-te. La matricula es fa pel sistema d'automatrícula.

En el cas que no puguis fer la matricula on-line contacta amb la secretaria del centre on t'han assignat plaça per demanar cita prèvia i matricular-te de forma presencial.

 

De quants crèdits m’he de matricular?

La Normativa de Permanència regula el nombre de crèdits mínim i màxims que pots matricular. En aquest enllaç trobaràs un RESUM d’aquesta normativa.

En general es considera que els estudiants tenen una dedicació als estudis a temps complet, i per tant, el primer curs de matrícula cal fer-ho de tot el curs complet. Si decideixes no matricular-te del curs sencer pots sol·licitar la matrícula a temps parcial. L’autorització no és automàtica, per tant, caldrà que presentis la sol·licitud i la documentació justificativa abans de la matrícula. Si després que s’hagi iniciat el curs vols canviar de modalitat de dedicació, has d’adreçar-te a la secretaria acadèmica de la teva facultat o escola.

 

Un cop feta la matrícula podré modificar-la?

Un cop realitzada la matricula se'n poden fer modificacions segons indica l’apartat següent: Calendari de matrícula - Modificacions de la matrícula

Fora dels terminis indicats, qualsevol modificació i ampliació de la matrícula ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica i s'haurà d'abonar el recàrrec que correspongui per aquest concepte.

 

PAGAMENT DE REBUTS DE MATRÍCULA

Què passa si no pago algun dels rebuts de matrícula? 

En el cas de no pagar algun dels rebuts de matrícula es procedirà segons indica l'article 5.2 de la Normativa Acadèmica.

La matrícula quedarà suspesa fins que no s’aboni l’import corresponent. Això implicarà que no es podrà fer cap modificació de la matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, demanar el títol ni fer cap nova matrícula en la mateixa titulació o en una altra.

 

De quines maneres diferents puc pagar la matrícula?

Pots consultar tots els temes referents al pagament de la matrícula en l'apartat de Preus i pagament.

 

He de presentar l’ordre de domiciliació bancària “SEPA” per domiciliar els meus pagaments?

Si introdueixes un número de compte nou o modifiques el titular d’un número de compte ja existent, al finalitzar l’automatrícula t’apareixerà el document “SEPA” que haurà de signar el titular del compte, i que hauràs de presentar a la secretaria en el termini de 10 dies.

La no presentació d’aquest document implicarà que el proper curs no et puguis matricular.

 

Com he d’enviar la documentació a la secretaria del meu centre?

La documentació de matrícula com qualsevol altre document requerit s'ha de presentar a la secretaria del centre, mitjançant un dels procediments següents (per ordre de preferència):

 • A través de la  seu  electrònica  utilitzant  el  formulari  específic  per  a  l'enviament  de  documentació que trobareu a l'apartat d'Estudiants no UdL o, si ja heu estat matriculats, d'Estudiants UdL;
 • Per correu postal, a l'adreça del centre corresponent;
 • Presencialment, per la qual cosa cal demanar hora (dades de contacte amb els centres);
 • Per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

Consulta l'apartat: Documentació a presentar

BEQUES I DESCOMPTES

Quins descomptes puc aplicar-me sobre el preu de la matrícula?

Els descomptes que pot aplicar-te son els següents:

 • Família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o d’honor)
 • Beca general del Ministeri
 • Matrícula d'honor de batxillerat
 • Matrícula d’honor Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Matrícula d'honor en assignatures de la titulació
 • Discapacitat, grau mínim del 33%
 • Víctima d’actes terroristes
 • Víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella
 • Ingrés mínim vital
 • Ajuts  d’empreses  o  institucions  (només aplicable a màsters)

Llegeix l'apartat referent a les Exempcions i bonificacions en la matrícula.

  

En quin moment puc aplicar-me un descompte?

És possible aplicar-se els descomptes sempre que es tingui la condició i la doucmentació vigent abans de l'inici de l'activitat acadèmica, no serà possible aplicar-ho en aquell curs si la condició s'adquireix posteriorment.

En el moment de la matrícula et podràs aplicar el descompte que correspongui si has presentat prèviament la documentació que ho justifica a la secretaria del teu centre.

Llegeix el document referent a les Exempcions i bonificacions.

 

Puc aplicar-me un descompte una vegada ja realitzada la matrícula?

Si en el moment de la matrícula no vas pensar en aplicar-te un descompte al qual tenies dret, ho pots fer per automatrícula i sense recàrrec en les dates de modificació de matrícula que aparèixen en el calendari del teu centre.

Fora d'aquests terminis de modificacions també pots sol·licitar-ho a la secretaria del teu centre.

ALTRES

Acreditació de la tercera llengua:

Consulta aquest enllaç:  Acreditació tercera llengua

També pots consultar la informació que difon la Generalitat a https://www.aprencidiomes.cat/ca/que-vull-saber.

 

Què és el rendiment i permanència?

El rendiment acadèmic és el nombre mínim de crèdits que cal superar cada curs acadèmic, la permanència en els estudis és el nombre màxim d’anys que es permet matricular-se en una mateixa titulació, i la permanència per assignatura és el nombre de cursos acadèmics que disposa una persona per a superar una assignatura.

En aquest enllaç es pot consultar un RESUM de les Normes de Permanència.

 

Què passa si no assoleixo el rendiment o permanència

Si no superes els nombre mínim de crèdits, suspens tres vegades una assignatura o excedeixes el nombre màxim d'anys establerts en la Normativa de permanència no et podràs matricular en el curs següent. Un cop tancades les actes de les assignatures hauràs de presentar una sol·licitud de permanència a través de la Seu Electrònica i et podràs matricular si s’escau quan rebis la resolució.

 

Què és un crèdit ECTS?

És la unitat de valor dels ensenyaments universitaris de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). A la UdL cada crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

   Darrera modificació: