Com i on se sol·licita el títol oficial

 Descarregar pdf

Un cop hàgiu assolit els crèdits necessaris per demanar el títol, el podeu sol·licitar a través de:

  • o bé adreçar-vos a la Secretaria del centre on heu cursat els estudis.

Un cop efectuat el pagament heu de retornar a la secretaria del centre el rebut segellat per l’entitat bancària, perquè us expedeixin el resguard del títol, amb validesa fins que no s’hagi expedit el títol definitiu.

Si els documents acreditatius de la identificació (DNI, carta d’identitat o passaport, segons s’escaigui) que vàreu presentar en el moment de formalitzar la matrícula  no estan  en vigor,  al sol·licitar el títol oficial heu de portar a la secretaria del centre:

- Pels estudiants de nacionalitat espanyola: fotocòpia del DNI.

- Resta d’estudiants:
            - si teniu nacionalitat d’un país de la Unió Europea: carta d’identitat del país d’origen o passaport
            - si teniu nacionalitat d’un país de fora de la Unió Europea: passaport

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si s’escau.

- Qualsevol altre document que justifiqui exempcions o bonificacions que puguin afectar al títol

 

   Darrera modificació: