Bases del Concurs de Cartells 2024

1. El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida convoca el vint-i-setè concurs de cartells per anunciar l'edició de l'any 2024 de la Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida. El concurs és adreçat a tothom que hi vulgui participar.

2. Condicions que han de complir les obres:

a. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
b. Els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricomia (tots els colors).
c. S'hauran de presentar els originals del cartell i d'una versió quadrada més petita (per poder ser utilitzats en els diversos materials promocionals de la Universitat d'Estiu: cartells, fullets informatius, anuncis, xarxes socials), amb les mides següents:
  • El cartell ha de ser vertical, de 60 cm d'alt per 30 cm d'ample.
  • La versió quadrada, adaptada del cartell vertical, ha de fer 15 cm d'alt per 15 cm d'ample.
d. Les obres han de presentar-se muntades sobre un suport de cartró ploma, les mesures del qual no podran superar les indicades en aquestes bases.
e. Els dos formats del disseny han de tenir el seu propi suport de cartró ploma.
f. S'hi ha d'incloure, en els dos formats, el següent text com a mínim:
 
Universitat de Lleida
Estiu 2024
Del 25 de juny al 19 de juliol de 2024
 
3. S'estableix un premi únic de 1.000 euros, tributs inclosos.

4. Els originals hauran de presentar-se amb un lema identificador escrit al darrere. Hauran d'anar acompanyats d'un sobre tancat, a l'interior del qual hi hauran de constar el nom i els cognoms, el correu electrònic i el telèfon de l'autor/a, així com la població de residència. A l'exterior d'aquest sobre hi haurà de constar el mateix lema escollit per identificar el cartell.

5. Les obres podran presentar-se presencialment, per correu postal o mitjançant un servei de missatgeria fins el dia 21 de febrer de 2004.

a. Presencialment.
Universitat d'Estiu-Universitat de Lleida. Campus de Cappont. Edifici Polivalent 2 (C/ Pere de Cabrera, 5). Espai 1.09. De dilluns a divendres, de 8 a 14 h o a la consergeria del mateix edifici, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h. Si es deixa a consergeria, haurà de quedar ben clar que es tracta d'una obra que es presenta al Concurs de Cartells de la Universitat d'Estiu.

b. Correu postal o servei de missatgeria, lliures de despeses.
Universitat de Lleida - Universitat d’Estiu. C/ Pere de Cabrera, 5.  25001 Lleida (tel. 973 70 33 90)
La data d'enviament que constarà en el paquet podrà ser com a màxim el 21 de febrer de 2024.

6. La resolució del concurs es farà pública durant la primera quinzena del mes de març de 2024. La comissió encarregada de seleccionar l’obra guanyadora estarà integrada per representants de la Universitat de Lleida i per professionals del món de les arts o del disseny gràfic. Un cop seleccionada, la comissió obrirà el sobre amb les dades personals de l'autor o autora per poder identificar, i comunicar el resultat, a la persona guanyadora.  El premi podrà ser declarat desert. L'incompliment de qualsevol dels requisits tècnics i de contingut mínim previstos en la base 2 comportarà l'exclusió automàtica de l'obra presentada.

7. La Universitat tindrà cura en el tractament de les obres presentades, però no es farà responsable de cap incident o accident que puguin sofrir.

8. L'original que resulti guanyador quedarà en propietat de la Universitat de Lleida, que en farà l'ús que cregui convenient per a la difusió de l'edició de 2024 de la Universitat d'Estiu. En aquest original la Universitat hi afegirà la informació de servei necessària i els logos de la UdL i de les institucions patrocinadores.

9.
Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a l'oficina de la Universitat d'Estiu a partir de la primera quinzena d'abril. Passat dos mesos des de la concessió dels premis, els originals que no hagin estat recollits quedaran a disposició de la UdL. Tots els sobres amb les dades personals dels autors i autores dels treballs presentats al concurs, excepte el de l'obra guanyadora, seran destruïts sense obrir-los passats aquests dos mesos

10. Prendre part en el concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquestes bases serà resolt per la comissió.

Lleida, novembre de 2023