Bases del Concurs de Cartells 2021

1. El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida convoca el vint-i-quatrè concurs de cartells per anunciar l'edició de l'any 2021 de la Universitat d'Estiu de la Universitat de Lleida. El concurs és adreçat a tothom que hi vulgui participar.

2. Condicions que han de complir les obres:

a. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
b. Els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricomia (tots els colors).
c. S'haurà de presentar l'original del cartell i caldrà, també, presentar l'original de la portada dels fullets informatius dels cursos amb les mides següents:
  • El cartell ha de ser de 60 cm d'alt per 30 cm d'ample i s'ha de fer en sentit vertical.
  • La portada dels fullets informatius dels cursos ha de ser de 15 cm d'alt per 15 cm d'ample.
  • La portada dels fullets ha de ser una adaptació del cartell al format quadrat.
d. Les obres han de presentar-se muntades sobre un suport de cartró ploma, les mesures del qual no podran superar les del cartell ni les dels fullets.
e. Tant el cartell com la portada del fullets informatius han de tenir el seu propi suport de cartró ploma.
f. S'hi ha d'incloure, en els dos formats del cartell, el següent text com a mínim:
Universitat de Lleida
Estiu 2021
Del 28 de juny al 23 de juliol de 2021

 
  g. En el cas que el cartell guanyador inclogui una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi l'original.
 
3. S'estableix un premi únic de 1.000 euros, tributs inclosos.

4. Els originals hauran de presentar-se amb un lema identificatiu escrit al darrere. Hauran d'anar acompanyats d'un sobre tancat, a l'interior del qual hi hauran de constar el nom i els cognoms, l'adreça postal, el correu electrònic i el telèfon de l'autor/a. A l'exterior del sobre hi haurà de constar el lema escollit.

5. Les obres podran presentar-se fins a les 14.30 hores del dia 17 de febrer de 2021. Els treballs hauran de presentar-se, lliures de despeses, a la 
Universitat de Lleida
Oficina de la Universitat d'Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71

25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
 

La data d’enviament dels treballs tramesos per correu, o través d’un servei de missatgeria, haurà de ser com a màxim el 17 de febrer de 2021.

6. La comissió encarregada de seleccionar l'obra estarà integrada per representants de la Universitat de Lleida i per professionals del món de les arts. La resolució del concurs es farà pública durant la primera quinzena del mes de març de 2021. El premi podrà ser declarat desert. L'incompliment de qualsevol dels requisits tècnics i de contingut mínim previstos en la base 2 comportarà l'exclusió automàtica de l'obra presentada.

7. La Universitat tindrà cura en el tractament de les obres presentades, però no es farà responsable de cap incident o accident que puguin sofrir.

8. L'original que resulti guanyador quedarà en propietat de la Universitat de Lleida, que en farà l'ús que cregui convenient per a la difusió de l'edició de 2021 de la Universitat d'Estiu. En aquest original la Universitat afegirà la informació de servei necessària i els logos de la UdL i de les institucions patrocinadores.

9.
Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a l'Oficina de la Universitat d'Estiu a partir de la primera quinzena d'abril. Passat dos mesos des de la concessió dels premis, els originals que no hagin estat recollits quedaran a disposició de la UdL.

10. Prendre part en el concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquestes bases serà resolt per la comissió.
 

Lleida, novembre de 2020

 

   Darrera modificació: