Usos i drets lingüístics a la UdL

 Descarregar pdf

L'Institut de Llengües recull consultes, reclamacions i propostes sobre els usos i els drets lingüístics a la Universitat de Lleida i, si escau, les trasllada als òrgans o unitats competents per resoldre-les.

Les queixes per la vulneració de drets lingüístics o reclamacions per l'incompliment de la impartició de la docència d'una assignatura en la llengua anunciada en la guia docent les gestionarà directament l'Institut de Llengües amb el concurs dels òrgans o unitats afectats.

   Darrera modificació: