El Consell de Govern aprova un pressupost que puja el 3,45% per al 2014

El Pla de Recerca 2014-2018 aposta per la formació d'un Institut de Desenvolupament Social i Territorial

Descarregar pdf
cappont2013
Campus de Cappont. Foto: UdL

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida ha aprovat avui per 28 vots a favor, 7 en contra i 5 en blanc la proposta de pressupost de la institució per al 2014. Els comptes ascendeixen a 74.746.815,74 euros, fet que suposa un increment del 3,45% respecte a l'any anterior. Segons la Gerència, això "no implica que sigui un pressupost que permeti realitzar més activitat al disposar de més ingressos. Ans al contrari, es tracta d'un pressupost restrictiu" i la UdL manté les accions "per fer front a noves reduccions". La pujada reflecteix "l'import de les quantitats de matrícula que la UdL no recupera per culpa de les normatives, fixat en 1,8 milions d'euros, i el creixement vegetatiu de les despeses de personal, que suposen 0,7 milions", afirma. Els comptes se sotmetran a l'aprovació definitiva del Consell Social el proper dia 20 de desembre.

Per primera vegada s'han vinculat tots els programes pressupostaris amb el Pla Estratègic 2013-2016, que fixa cinc àmbits d'actuació: Docència, aprenentatge i ocupabilitat; Recerca i transferència de coneixement; Relació amb el territori i internacionalització; Comunitat universitària i polítiques transversals; i Organització, recursos i serveis. S'afegeixen dos programes que recullen les despeses de caràcter estructural: Personal i Despeses generals. Segons el gerent, Josep Maria Sentís, l'equip rectoral ha optat per confeccionar els comptes, tot i que "a dia d'avui les universitats públiques catalanes encara estiguin negociant amb la Secretaria d'Universitats i Recerca el finançament per a l'exercici de 2014", per posar en funcionament de forma immediata les accions del Pla Estratègic, i "perquè s'és plenament conscient de la línia vermella sota la qual el finançament de la Generalitat és inacceptable per a la UdL".

La distribució per capítols del pressupost és la següent:

 


INGRESSOS 2013 2014 % variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 17.650.898,00 20.629.912,70
16,88
Capítol 4 Transferències corrents 48.814.518,96 49.402.500,62
1,20
Capítol 5 Ingressos patrimonials 420.975,29

 

378.705,00
-10,04

Ingressos corrents 66.886.392,25 70.411.118,32
5,27
Capítol 7 Transferències de capital 5.248.654,03 3.980.697,42
-24,16
Capítol 9 Passius financers 118.000,00 355.000,00
200,85

Ingressos capital 5.366.654,03 4.335.697,42
-19,21

TOTAL 72.253.046,28 74.746.815,74 3,45


DESPESES 2013 2014 % variació
Capítol 1 Despeses de personal 52.002.897,40 53.710.711,72
3,28
Capítol 2 Despeses de béns i serveis 11.287.937,14 11.956.807,63
5,93
Capítol 3 Despeses financeres 46.126,59 106.944,82
131,85
Capítol 4 Transferències corrents 1.901.880,46 4.106.469,53
115,92

Despesa corrent 65.238.841,59 69.880.933,70
7,12
Capítol 6 Inversions reals 6.018.726,91 3.842.184,62
-36,16
Capítol 9 Passius financers 995.477,78 1.023.697,42 2,83

Despesa capital 7.014.204,69 4.865.882,04 -30,63

TOTAL 72.253.046,28 74.746.815,74 3,45

Pel que fa als ingressos, la Gerència insisteix que "la Universitat de Lleida no pot continuar fent front a la retallada en les aportacions de la Generalitat". Cal destacar l'increment pressupostari de taxes i preus públics, degut a que enguany es contemplen les beques equitat de la Generalitat i les del Ministeri d'Educació, que no es van incloure als comptes del 2013. De tota manera, "no es tradueix en ingressos disponibles reals".

Els ingressos patrimonials continuen baixant per la davallada dels interessos dels comptes de dipòsit, "degut al no pagament dels deutes pendents del 2011 i el 2012 per part de la Generalitat". També es redueixen les transferències de capital "per la no concessió d'ajudes a projectes de recerca i pel fet de no disposar de cap ajut per a realitzar inversions".

Quant a les despeses, destaca l'increment de les despeses financeres "per fer front a la pòlissa de tresoreria que la UdL s'ha vist obligada a contractar per garantir el pagament de les nòmines, ja que el Govern no ha pagat els deutes del 2011 i 2012". Les transferències corrents també augmenten, així com les aportacions als consorcis del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari i Campus Iberus.

Les despeses de béns i serveis pugen, tot i la reducció en diferents partides en el conjunt de la Universitat. El gerent ho atribueix a l'increment "en la despesa corrent de l'Oficina de suport a la R+D+I que ja no es finança majoritàriament pels projectes de recerca sinó per les prestacions de servei i/o projectes estalvi". Augmenta el capítol de personal, malgrat les retallades, pel creixement vegetatiu que suposen els triennis, els complements de trams de docència i recerca, i els  complements autonòmics, fet que "provoca un seriós problema d'increment de despesa impossible de compensar amb mesures com les jubilacions". Malgrat la Llei de Pressupostos de la Generalitat pel 2014 encara no esta aprovada,  "la UdL ha previst consignar la partida corresponent per poder fer front a  totes les pagues del seu personal i tots els beneficis socials", afirma el gerent. Una altra part de la pujada es deu a contractacions que tenen finançament específic, o bé projectes de l'Oficina de Suport a la R+D+I, l'Institut de Llengües, l'Institut de Formació Contínua o les càtedres universitat empresa.

A banda dels pressupostos, el Consell de Govern també ha donat llum verda al Pla de Recerca 2014-2018, que defineix el model d'investigació a la UdL per als propers quatre anys. Un model basat en la interacció entre els àmbits d'especialització següents: agroalimentació, biomedicina, tecnologia per a la sostenibilitat i desenvolupament social i territorial, d'acord, segons el vicerectorat de Política Científica i Tecnològica, a la importància social i estratègica d’aquestes àrees i a l'aposta que es va fer en el seu moment dins el Campus Iberus.

Entre els objectius principals del Pla està posicionar la UdL com a especialista reconeguda en aquests quatre àmbits, projectar una imatge de la institució capaç d’atraure talent investigador, impulsar relacions nacionals i internacionals en recerca i captar de recursos que ara com ara no es capten, assenyala el document.

Una de les apostes més importants incloses de l'equip de govern en aquest Pla és la formació un Institut de Recerca per al Desenvolupament Social i Territorial que aplegui els investigadors de ciències socials i humanitats, que ara com ara s’agrupen en el Centre d'Estudis Jurídics Europeus i Mediació (CEJEM) i l’Institut de Recerca en Identitats i Societat (IRIS).

A més, es vol consolidar el centre Agrotecnio, l'IRBLleida i l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES), pel que fa a la resta d'àmbits, així com garantir la presència de tots ells en les activitats del Campus Iberus, el PCiTAL i GlobaLleida.

Quant a la resolució de la convocatòria d’ajuts per a estudiants amb necessitats especials per al curs 2013/2014, enguany s’atorguen dos ajuts:  un, de 500 euros i un, de fins a 120 euros, per a dos alumnes de la UdL en concepte d’ajuda tècnica personalitzada.

També s'han aprovat convenis de cooperació amb la Universitat de Valparaíso (Xile), la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de la Universitat de Xile i la Universitat Estatal de Maranhao (Brasil).


Text: Direcció de Comunicació / Oficina de Premsa