El Consell de Govern dóna llum verda a un pressupost de 81 milions pel 2016

Suposa un increment de l'1,29% respecte l'actual exercici

Descarregar pdf
Cappont2015UdL
Campus de Cappont. FOTO: UdL

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui per assentiment la proposta de pressupost de la institució per al 2016. Els comptes ascendeixen a 81.351.395,83 euros, el que suposa un increment de l'1,29% respecte a l'actual exercici. El pressupost se sotmetrà a l'aprovació definitiva del Consell Social aquest divendres, 18 de desembre.

Pel que fa a ingressos, la Gerència preveu el manteniment de l'aportació de la Generalitat de Catalunya i de la matrícula, així com un lleuger increment de l'activitat de la formació contínua i en terceres llengües. Quant a les despeses, el pressupost contempla un lleuger increment de la despesa de personal, fruit de l'increment de l'1% de les retribucions per al proper exercici, així com de les contractacions per a les titulacions de Veterinària a l'ETSEA i d'Infermeria a Igualada. "La despesa corrent s'incrementa pels ajustaments després de les fortes retallades, i també per l'augment de les beques a l'estudiantat amb noves convocatòries", segons la mateixa font.

"La Universitat de Lleida ha aconseguit fer front a la reducció de les transferències de la Generalitat des del 2011 amb sacrificis, reestructuracions i millores en el funcionament dels serveis. Ara bé, la no reposició de la totalitat del personal docent investigador i la nul•la reposició del personal d'administració i serveis durant aquests darrers quatre anys posa en perill la prestació dels serveis universitaris", es lamenta la Gerència. Per aquest motiu, la UdL "continuarà requerint a la Generalitat disposar de la reposició de la totalitat del personal de la UdL i garantir una docència i recerca de qualitat", afegeix.

La distribució per capítols és la següent:

INGRESSOS 2015 2016 VARIACIÓ
CAPÍTOL 3   Taxes, preus públics i altres ingressos  22.493.282,25  24.992.333,70  11,11%
CAPÍTOL 4   Transferències corrents  49.703.873,71  50.010.960,70  0,26%
CAPÍTOL 5   Ingressos patrimonials  280.655,00  229.032,00  -18,51%
                     INGRESSOS CORRENTS  72.477.810,96  75.232.326,40  3,80%
CAPÍTOL 7   Transferències de capital  7.680.697,46  5.973.069,43  -22,23%
CAPÍTOL 9   Passius financers  155.000,00  146.000,00  -5,81%
                     INGRESSOS DE CAPITAL  7.835.697,46  6.119.069,43  -21'91%
                      TOTAL  80.313.508,42  81.351.395,83  1,29%


DESPESES 2015 2016 VARIACIÓ
CAPÍTOL 1   Despeses de personal  54.009.167,12 55.657.236,43  3,05%
CAPÍTOL 2   Despeses de béns i serveis 12.335.516,26 12.999.436,83  5,38%
CAPÍTOL 3   Despeses financeres 93.996,80 61.918,22 -34,13%
CAPÍTOL 4   Transferències corrents 5.398.637,56 5.710.508,00 5,78%
                     DESPESA CORRENT 71.837317,74  74.429.099,48 3,61%
CAPÍTOL 6   Inversions reals  7.424.594,67 5.886.507,17  -20,72%
CAPÍTOL 9   Passius financers 1.051.596,01 1.035.789,19  -1,50%
                     DESPESA CAPITAL 8.476.190,68  6.922.296,35  18'33%
                      TOTAL  80.313.508,42  81.351.395,83  1,29%

Atenent a les actuacions derivades dels programes del pressupost, és a dir, dels àmbits del Pla Estratègic 2013-2016, la Gerència destaca:

El programa sobre Docència, aprenentatge i ocupabilitat incrementa un 23% en relació al pressupost de 2015 per una convocatòria d'adquisició d'equipament docent dotada amb un milió d’euros pels propers quatre anys, el fet de duplicar la dotació al programa d'assistents de docència i la incorporació d'un nou programa per potenciar la formació dual. El que més augmenta, però, és el relacionat amb Organització, recursos i serveis. Un 61%, atès que s'ha pressupostat l'import del Pla d'Inversions Universitàries, que en els tres anys anteriors no s'havia inclòs davant la manca d'informació de l'import assignat per la Generalitat. Per al 2016 no hi ha cap confirmació, però es preveu la mateixa aportació que els dos darrers anys.

El programa centrat en Comunitat universitària i polítiques transversals també augmenta un 5%, afegit al creixement del 36% del 2015. Es convocaran noves ajudes a l'alumnat: ajuts a les despeses d'habitatge, beques excel·lència als millors estudiants de secundària, i beques per a activitats culturals, participació i representació estudiantil. A més, es preveu un increment de les beques CRUE-Cepyme.

El programa sobre Relació amb el territori i internacionalització es manté, malgrat una reducció dels projectes Tempus. Augmenta la dotació per a la promoció a secundària, es farà una convocatòria d'ajuts per a la mobilitat internacional de l'estudiantat, apareix una nova partida per a beques Iberoamèrica finançada pel Banc Santander i s'incrementa la dotació per a les beques Erasmus.

Per contra, el programa relacionat amb Recerca i transferència de coneixement té una baixada de l'11%, provocada per la reducció de les inversions en la fase final de la construcció de l'edifici de Biomedicina 2 (al 2015 es van pressupostar 3,5 milions d'euros per a l'obra, i per al 2016, un milió). Pel que fa a la despesa corrent, hi ha un increment de personal investigador contractat (predoctorals UdL, Juan de la Cierva i la convocatòria Empleo Juvenil) i es preveu doblar l'aportació als centres de recerca propis.

A banda dels pressupostos, el Consell de Govern també ha donat llum verda a l'oferta de títols propis de la Formació Contínua de la UdL i diferents convocatòries d'ajuts per a la correcció de tesis, materials docents i articles d'investigació, així com les ajudes per a accions de cooperació al desenvolupament de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL per a l'any 2016.