El pressupost de la UdL es redueix un 3,2% per al 2021

Creixen les despeses de personal i de posada en marxa de nous edificis

Descarregar pdf
campus-de-cappont_7344813896_o
Foto: UdL
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la proposta de pressupost per al 2021, que és de 93.179.647,50 €, el que suposa una disminució de 3,5 milions d'euros (-3,2%). Per a l'aprovació definitiva, cal el vistiplau del Consell Social, que es reunirà el proper dilluns, 21 de desembre.

El gerent de la UdL, Ramon Saladrigues, ha argumentat que el topall en els ingressos per transferències corrents de la Generalitat de Catalunya i les despeses creixents de personal estan dificultant l'equilibri pressupostari que la UdL necessita per garantir la docència i la recerca. Saladrigues ha afegit que "davant la nova reducció del preu de les matrícules per al curs 2021/2022, caldrà que la Generalitat compensi amb transferències corrents la reducció dels ingressos de matrícula i aprofiti per dotar a les universitats d'un finançament adequat a les necessitats que la societat actual reclama. Altrament, serà difícil evitar el dèficit pressupostari".

Pel que fa a ingressos, segons ha informat el gerent, es preveu el mateix import dels ingressos reconeguts de l'exercici 2016 –any que es va congelar el model de finançament de les universitats públiques catalanes-, augmentat amb els increments retributius. Tot i que per al 2021 es preveu mantenir el nombre d'alumnes matriculats, els ingressos per matrícules es reduiran, a causa de la disminució dels preus.

Pel que fa a les despeses, Saladrigues destaca que tots els capítols es redueixen per poder assumir l'increment sostingut de les despeses de personal. De fet, aquestes són les úniques que augmenten, amb un increment significatiu del 2,4% (1,6 milions d'euros) lligat als increment dels complements d'antiguitat i de productivitat del professorat, i als increments de les despeses socials, no contemplats en el model de finançament de les universitats i, per tant, no finançats per la Generalitat. Així mateix, la despesa de posada en marxa de l'edifici Polivalent 2, al campus 1 d'octubre (Cappont), tampoc ha estat finançada pel Govern català.

La distribució per capítols dels ingressos i de les despeses és la següent:


(Imports en milers d'euros)

 

 

INGRESSOS

2020

2021

Variació 2021/2020

 % capítols

Capítol 3

Taxes, preus públics i altres ingressos

27.700

21.867

-21,1%

23,47

Capítol 4

Transferències corrents

60.344

63.197

4,7%

67,82

Capítol 5

Ingressos patrimonials

146

112 

-23,3%

0,12

Capítol 7

Transferències de capital

7.898

7.790

-1,4%

0,36

Capítol 9

Passius financers

216

214

-0,9%

0,23

 

TOTAL

96.304

93.180

-3,24%

100%

         

 

 

DESPESES

2020

2021

Variació
2021/2020

 % capítols

Capítol 1

Despeses de personal

67.048

68.644

2,4%

73,67

Capítol 2

Despeses de béns i serveis

15.689

13.687

-12,8%

14,7

Capítol 3

Despeses financeres

40

37

-7,5%

0,0

Capítol 4

Transferències corrents

6.318

4.055

-35,8%

4,4

Capítol 6

Inversions reals

6.140

5.691

-7,3%

6,1

Capítol 9

Passius financers

1.069

1.067

-0,2%

1,1

 

TOTAL

96.304

93.180 

-3,24%

100%

D'altra banda, en la sessió d'avui s'ha aprovat el calendari acadèmic per al curs 2021-2022. Les classes començaran el 13 de setembre tant per als graus i dobles graus com per als màsters i finalitzaran el 27 de maig. Els períodes avaluatius seran del 10 de gener al 4 de febrer, per al primer semestre, i del 30 de maig al 23 de juny, per al segon.

NOTÍCIES RELACIONADES:

La UdL reclama al Govern tots els fons COVID per fer front a una situació econòmica "crítica"