La UdL, per la paritat en els òrgans de govern i representació

Aprova una normativa per a la presència equilibrada de dones i homes

Descarregar pdf
claustreUdL2017
Imatge del darrer claustre, celebrat el 19 de desembre de 2017. FOTO: UdL

El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha donat llum verda avui a la Normativa per a la presència equilibrada de dones i homes als òrgans de govern i de representació i altres organismes de presa de decisions de la UdL. S’entén per presència equilibrada o paritat en el marc d’un òrgan de govern, de representació o de presa de decisions, quan en el conjunt de la participació en el mateix, les persones de cada sexe no superin el 60%, ni sigui inferior al 40%.

El document aprovat, té com a finalitat donar compliment a una de les mesures del II Pla d'igualtat de la UdL i incorpora bona part dels acords del I Pla d'Igualtat que ja havien recollit algunes normatives de la institució, com ara la del règim electoral i la de formació de comissions i de tribunals de selecció de personal.

La normativa fixa el compromís de la UdL de garantir la paritat als diferents òrgans (Claustre, Consell de govern, Consell social, consells de departament i juntes de centre, centres de recerca, equips de govern, Consell de l'estudiantat etc.) i afecta tots els col·lectius (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i estudiantat).

No té però, caràcter sancionador, només informador i no exigeix el canvi immediat dels òrgans de govern actualment constituïts. "Es tracta que es tingui present i sigui d'aplicació en la mesura del possible quan es vagin fent els canvis dels òrgans de govern i representació", explica la directora del Centre Dolors Piera, Ana Romero.

Avui també s'ha aprovat l'actualització del Reglament d'actuació en cas de violència de gènere a la Universitat de Lleida -que data del 2013- per adaptar-lo a les lleis catalanes 11/2014 per garantir els drets dels col·lectius LGTBI i eradicar l’homofòbia, la bifofia i la transfòbia i 17/2015 d'igualtat efectiva entre homes i dones. Així, el reglament guia la resposta davant les violències de gènere, no només contra les dones, sinó també contra les persones LGBTI.

En l'àmbit de la recerca, el Consell de govern ha ratificat l'acord de col·laboració que han signat la Universitat de Lleida i el Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI). En aquest consorci internacional, que aplega més de 150 experts dels cinc continents, la UdL serà el centre de referència (Hub) que coordinarà en el tractament de dades forestals a nivell mundial "oferint la seua expertesa tant en el àmbit forestal com en el de computació i el tractament de dades", ha explicat el vicerector de Política Científica i Tecnològica, Albert Sorribas.

La UdL s'encarregarà de desenvolupar l'arquitectura de dades, l'estandarització de la informació, i la integració i consolidació de les bases de dades, a més de gestionar-ne l'accés i fer el seguiment. La infraestructura que es posa a disposició del GTBI és l'Agritech BIG DATA, una plataforma computacional finançada amb fons europeus en el marc d'un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial. A banda de la UdL, els altres Hub són la Universitat de Purdue (Estats Units), l'Escola Federal Politècnica de Zuric (Suïssa) i la Universitat Forestal de Beijing (Xina).

El Consell de Govern de la UdL ha aprovat la creació del Departament de Psicologia, que fins ara formava part del Departament de Psicologia i Pedagogia. La creació d’aquest departament està justificada, ha explicat el vicerector de Personal acadèmic, Carles Capdevila,  "per la rellevància que han assolit els estudis de Psicologia a la UdL, tant de Grau com de Màster". El departament compta amb dinou professors a temps complert de les àrees de psicologia bàsica, social, evolutiva de l'educació, psicobiologia, metodologia de les ciències del comportament i personalitat, i avaluació i tractaments psicològics, a més de tres grups de recerca consolidats i dos càtedres universitat-empresa.

Quant a estudiantat, durant la sessió s'han aprovat diferents convocatòries d'ajudes i beques per un import global de 454.488'30 euros al curs 2018-2019. La partida més gran, 200.000 euros, correspon als ajuts per a l'habitatge (150.000€) i per al desplaçament diari (50.000€), que són excloents. Les beques d'introducció a la recerca sumen 111.488'30 euros gràcies al patrocini del Consell Social de la UdL. L'import màxim és de 1.750 euros per a estudiants de màsters oficials i 1.250, per als de l'últim curs de grau. Les beques-salari, per a alumnat amb excel·lent a secundària, compten amb 108.000 euros. D'aquests, 48.000 són per a estudiants de nou accés, 36.000 per a 9 ja becats al curs 2017-2018 i 24.000 per a 6 becats des del 2016-2017. Mentre, els ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa, compten amb una partida de 35.000 euros. El màxim són 1.500 euros per a cada estudiant tot i que, excepcionalment, i depenent de la gravetat de la situació econòmica, es podrà arribar a un ajut equivalent al cost de la matrícula.

D'altra banda, en el marc de la tercera convocatòria del Programa per a l'impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL, el vicerectorat de Docència destinarà 130.000 euros a una quinzena d'accions dels centres de la UdL per internacionalitzar els seus graus i màsters i millorar-ne la presència a xarxes socials, internet i mitjans de comunicació, a la qual cal sumar 32.000 euros més que aporten les pròpies escoles i facultats. Entre les iniciatives, la incorporació de professorat no permanent estranger, l'establiment de títols conjunts o dobles titulacions presencials o online de grau o de màster amb altres universitats, accions de difusió i promoció de títols a través de les xarxes socials i internet, així com propostes d’innovació docent.