Introducció

 Descarregar pdf
 
El 27 de setembre de 1999 es va subscriure el Conveni marc per a l'establiment d'un programa de mobilitat d'estudiants entre les universitats espanyoles, amb l'objectiu d'establir un programa d'intercanvis entre les universitats de l'Estat espanyol que permeti a l'estudiantat experimentar sistemes docents diferents i conèixer els aspectes socials, culturals i lingüístics d'altres comunitats autònomes.

Aquest programa de mobilitat es regula pel Sistema d'intercanvi entre centres universitaris d'Espanya (SICUE), elaborat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Es tracta d'un mecanisme inspirat en l'experiència del programa Erasmus de la Unió Europea, del qual és complementari, que permet als estudiants d'una universitat de l'Estat espanyol cursar una part dels seus estudis en una universitat situada en una altra localitat amb la garantia de reconeixement acadèmic a la universitat d'origen dels estudis cursats i superats en aquella.

Paral·lelament, el Ministeri d'Educació i Cultura convoca els ajuts Sèneca per a la mobilitat d'estudiants, que consisteixen en la concessió de beques mensuals i ajuts de viatge als estudiants que   participen en el programa de mobilitat SICUE.
 
   Darrera modificació: