Erasmus FORMACIÓ (STT KA131)

Informació general: Convocatòria

Convocatòria d'ajuts per a estades curtes de formació de PAS i PDI

 Descarregar pdf

Com trobar destí

a) Contactar directament amb el departament homòleg d'una universitat/centre/empresa concreta, que sigui d'especial interès per al sol·licitant, i proposar-los una estada "Erasmus Staff Mobility for Training" per visitar-los i treballar uns dies amb ells, amb l'objectiu de formar-se i adquirir nous aprenentatges per al lloc de treball a la UdL, sigui com a docent o com a personal d'administració.

En el programa Erasmus Formació no és necessari que existeixi un conveni interinstitucional entre la UdL i la universitat de destí; només cal que el centre de destinació estigui d'acord a rebre el participant i arribar a un acord sobre les dates aproximades en què es realitzarà l'estada.

b) Consultar les ofertes publicades a la plataforma europea iMotion: http://staffmobility.eu/staff-week-search i veure si alguna s'ajusta al calendari de la convocatòria de la UdL i a les necessitats del participant. Majoritàriament són ofertes per al PAS i tenen un programa definit i es realitzen en unes dates fixades. 

 

Observacions:

En tractar-se d'estades de mobilitat, queden exclosos d'aquesta convocatòria els congressos, jornades i conferències, així com les activitats de recerca. 

Durada

Mínim 2 dies de treball  (excloent caps de setmana).

El finançament atorgat serà per a un màxim de 5 dies de treball. 

Sol·licitud i documentació que cal adjuntar

Formulari de SOL·LICITUD EN LÍNIA:

Cal entrar al PORTAL d'Staff sortint, emplenar el formulari corresponent a aquesta convocatòria, adjuntar-hi la documentació requerida i enviar-lo en línia. 

ENTRAR al PORTAL d'Staff outgoing

Dins l'apartat "Formularis de Sol·licitud", cal buscar el nom "Sol·licitud del programa Erasmus Formació. Curs 2024/25".

 

PER A NOUS USUARIS DEL PORTAL DE MOBILITAT:

Abans d'emplenar la sol·licitud, cal REGISTRAR-SE al portal de mobilitat, creant un usuari i contrasenya: Primerament cal fer el registre o "inscripció" a la part dreta de la pantalla. I després accedir al portal des de l'apartat "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla).  Recordeu bé la contrasenya, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud i per poder fer-hi canvis, si és necessari. 

La sol·licitud es pot guardar i modificar tants cops com sigui necessari, però sempre abans d'enviar-la.  Un cop enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar.

 

DOCUMENTACIÓ que cal carregar en línia, com a part de la sol·licitud:

 • CARTA D'INVITACIÓ del centre de destí (o document equivalent), en què es faci palesa l’admissió per a rebre formació dins del Programa “Erasmus Staff Mobility for Training”. Format lliure.

          Signat per les 3 parts:

 • per la persona sol·licitant;
 • per la UdL:  a) Si el sol·licitant és PDI, cal la signatura del professor/a que coordina els programes de mobilitat a cada escola/facultat. Podeu consultar la llista de coordinadors i coordinadores en aquest enllaç; b) Si la persona sol·licitant és PTGAS, cal la signatura del cap orgànic. 
 • i pel centre de destinació

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar únicament en línia. 

Termini:  7 de juny de 2024, a les 14:00 hores

 

Termini

Termini:  7 de juny de 2024, a les 14:00 hores

Ajut econòmic

Màxim per a 5 dies de treball (exclosos caps de setmana).

- Viatge:  import variable segons distància
- Dieta:   import variable segons país de destinació

Vegeu taula d'imports a les bases de la convocatòria.


SISTEMA DE PAGAMENT:
L'ajut es rebrà, preferentment, en dos pagaments del 70% i 30%. 
- El primer pagament es tramitarà després de lliurar el Conveni de subvenció signat, abans d'iniciar el viatge. 
- El segon pagament es tramitarà un cop finalitzada l'estada, després d'haver presentat el Certificat d'assistència, juntament amb les factures de les despeses, i després d'haver contestat el Qüestionari UE en línia (participant report). En el cas del PTGAS, també caldrà presentar l'informe que es detalla a la base 11a de la convocatòria.

   Darrera modificació:

DOCUMENTACIÓ PER A LES ESTADES CONCEDIDES - Formació

 Descarregar pdf

Abans de marxar

 • Conveni de subvenció. S'enviarà per email a cada participant. Cal presentar el document amb la signatura original (no és vàlid escanejat).
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea (o assegurança mèdica que tingui vigència durant el període de la mobilitat). Cal lliurar-la alhora amb el conveni de subvenció.

 

DURANT L'ESTADA:  Recordeu-vos de:

 • Guardar les factures i tiquets de les despeses
 • Demanar al centre de destí que us signi el certificat d'assistència que trobareu a l'apartat "després de l'estada".

Després de l'estada

 • Qüestionari de la UE (= Erasmus+ participant survey): Us enviaran un missatge electrònic des d'una adreça de la Comissió Europea amb l'extensió ......@ec.europa.eu, amb un l'enllaç individual per respondre el qüestionari UE. Comproveu paperera o correu brossa.
 • Factures, tiquets i altres justificants de despeses:  avió, allotjament i altres.
 • Per al PAS:  El PTPAS també haurà de lliurar a Gerència un informe, amb el vistiplau del cap orgànic, que descrigui les activitats dutes a terme durant l’estada i l’aplicació o projecció d’aquestes activitats a la UdL, amb propostes de millora per a la seva unitat, sens perjudici del que estableixi la resolució d’autorització per a la mobilitat de Gerència.
   Darrera modificació: