Projecte Teulades Actives

teulades_actives Apostant per un nou model energètic, renovable, net i descentralitzat, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la Universitat de Lleida amb el projecte anomenat TEULADES ACTIVES aprofita les cobertes dels seus edificis mitjançant panells fotovoltaics per produir energia neta a partir del sol.

Amb les dues modalitats, exportació a xarxa i autoconsum, aquest projecte fa que les cobertes deixin de ser un component passiu de l'edifici per convertir-se en un element actiu, generador d'energia neta i integrat amb la instal·lació elèctrica pròpia de l’edifici.

No es tracta de realitzar macroprojectes de plantes fotovoltaiques sinó instal·lacions menors, distribuïdes i dimensionades per a cada edifici. La potència de cada planta no es preveu superior als 100 kWp però, en cada cas, la grandària de la instal·lació es determina en funció de l'espai de coberta disponible i l’energia generada aprofitable. En un dimensionat correcte, la coincidència entre la corba de generació i la corba de càrrega de l’edifici permet aprofitar en els períodes d’obertura de l’edifici gairebé el 100% de l’energia generada. Els excedents d’energia són mínims i la instal·lació es legalitza com a injecció zero. Tot i així, si el volum d’excedents en algun cas es considera prou important, aquest s’aboca a xarxa i la instal·lació es legalitza del tipus amb compensació simplificada d’excedents.

Actualment la UdL compta amb una superfície activa de 6.615 m2 que representen 1,1 MWp instal·lats. A més, hi ha altres instal·lacions en fase d’estudi.

En endavant, l’objectiu és continuar dotant tots els edificis amb generació fotovoltaica en mode d’autoconsum.

En els edificis existents, que disposen d’un històric energètic de consum, és possible afinar el dimensionat de la planta per tal de maximitzar la relació entre l’energia generada respecte de l’energia absorbida i, per tant, minimitzar excedents. Per contra, cal salvar els impediments arquitectònics normals en edificis no pensats per albergar aquestes instal·lacions. Aquest serà finalment el principal condicionant en el dimensionat.

Els edificis de nova planta hauran d’incorporar ja en el projecte executiu de l'edifici aquestes instal·lacions, què seran executades durant l’obra. El dimensionat de la planta fotovoltaica pot optimitzar-se quant a la disposició física dels elements captadors, però no es disposarà de cap històric energètic de consum i aquesta part haurà de ser estimada. En aquests casos aquest serà el condicionant principal del dimensionat.

 

 

 

logoODSLa UdL s'afegeix a la declaració d'estat d'emergència climàtica

En el Consell de Govern celebrat el 25 de juliol de 2019, la Universitat de Lleida aprovà una declaració sobre l’estat d’emergència climàtica i ha començat a treballar en el disseny d'un pla per millorar la protecció del medi ambient i conscienciar la ciutadania de la crisi ambiental i les seues greus conseqüències.

La generació, el control i la compra de l‘energia, objectius del projecte TEULADES ACTIVES, són actuacions centrades en promoure l'eficiència i l'estalvi d'aquesta energia i es troben emmarcades en alguns dels ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Accés al vídeo promogut per l'ACUP.