Modificació

Els possibles canvis en els títols universitaris es poden classificar en funció de la seva tipologia:

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: