Verificació

 Descarregar pdf

Abans de posar en funcionament una nova titulació, la proposta de pla d'estudis s'ha de sotmetre, via Consejo de Universidades, a l'avaluació prèvia de les agències. Si la verificació de la proposta de pla d'estudis és favorable, aquesta es trasllada a les comunitats autònomes, que decideixen si l'autoritzen o no. En cas afirmatiu, el títol quedarà inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació i ja es podrà impartir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: