Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a estudiants en situacions d'emergència 2023-2024

 Descarregar pdf

Ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència 2023-2024 (estat oberta)

CONVOCATÒRIA curs 2023-2024
 
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificulten l'evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants de la UdL.

 
Qui el pot sol·licitar

L'ajut està destinat als estudiants que es trobin en situació de greu dificultat econòmica, social o familiar, i no hagin pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades.
 
Requisits Generals
  1. Cursar estudis oficials de grau o de màster a un centre propi de la UdL.
  2. Acreditar documentalment una situació d’emergència que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.
  3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents.
  4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals per al qual se sol·licita l’ajut a l’estudi.
  5. En cas d’estudiants que hagin sol·licitat l’ajut socioeconòmic per a situacions greus en altres cursos acadèmics, caldrà que es presentin a les convocatòries de caràcter general que els hi siguin aplicables.
 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica i finalitza el 28 de juny del 2024.
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud i la documentació
 
La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari. Podeu consultar les instruccions per saber com ho heu de fer.
 

Quina documentació s'ha de presentar al Registre Electrònic 

  1. Declaració jurada de l'estudiant que justifiqui els motius pels quals demana l'ajut, és a dir, la situació d'emergència que hagi comportat un empitjorament de la seua situació econòmica, social o familiar.
  2. Documentació acreditativa suficient de la situació d’emergència (informe de serveis socials, situació d’atur, justificant de defunció de familiars, etc.).
  3. Certificat històric de convivència del domicili del sol·licitant (es sol·licita a l'Ajuntament).
  4. Si ho considera necessari, la Comissó d'Afers Estudiantils (CAE) podrà requerir un informe amb la valoració de la situació al deganat o direcció del centre en el qual estiguin matriculats els sol·licitants.
  5. La CAE podrà requerir qualsevol altre tipus de documentació que consideri, per valorar la situació personal i econòmica dels sol·licitants (per exemple declaració de la renda o trams de renda familiar)
   Darrera modificació: