Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament

 Descarregar pdf

Memòria

Ajuts per a l'habitatge i el desplaçament per a estudiants de grau

CONVOCATÒRIA curs 2023-2024  (termini tancat)
 
 
 
Què és

La Convocatòria d'Ajuts per a l'Habitatge i el Desplaçament, té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a aquells estudiants, amb domicili familiar fora de les seus de la Universitat de Lleida (Lleida, Igualada) o estudiants que es desplacen des del seu domicili familiar amb freqüència, que es matriculin en estudis de grau, en un centre propi de la Universitat de Lleida. Els ajuts són excloents entre sí.
 
Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció del complement de residència de les beques generals del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i amb les beques-salari de la UdL.
 
 
Qui pot sol·licitar l'ajut
 

Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants han de reunir els requisits que preveun les bases 3 i 4 de la Convocatòria.

Requisits acadèmics:

  • En el cas dels estudiants que es matriculen per primera vegada de primer curs d’estudis de grau i tenen el títol de batxillerat i cicles formatius i accedeixen a la universitat mitjançant les PAU, tenir com a mínim una nota d’accés a la universitat de 5,00.
  • En el cas dels estudiants que accedeixen a la universitat per altres vies que no siguin les PAU, haver obtingut com a mínim una nota de 5,00 en la prova o ensenyament que permet l’accés a la universitat.
  • En els casos excepcionals en què la qualificació obtinguda en la prova d’accés no es correspongui amb l’escala de 0 a 10, caldrà fer l’adaptació a aquesta escala que resulti procedent.
  • Els sol·licitants de segon curs i posteriors han d’haver superat, en els últims estudis cursats, els percentatges dels crèdits matriculats següents:

Àrea de Coneixement

Percentatge

Arts i Humanitats

90%

Ciències

65%

Ciències Socials i Jurídiques

90%

Ciències de la Salut

80%

Enginyeries o Arquitectura/ensenyaments tècnics

65%

 
  • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol acadèmic de grau.

Requisit econòmic:

No superar el tram de renda familiar 1 establert per la Generalitat de Catalunya (beques Equitat) o l’equivalent corresponent a la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (tret dels qui acreditin aquesta beca pels mateixos conceptes).

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds per sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar i la beca EQUITAT per al curs acadèmic 2023-2024, és del 14 de setembre al 31 d'octubre de 2023 a les 14:00 h (hora local de Barcelona), ambdós inclosos, informació.

 
On s'ha de presentar la sol·licitud

A través de la pàgina webhttps://ae-seu.udl.cat/ accedint al catàleg de serveis on està disponible aquest tràmit. El podeu fer a través d'un ordinador, d'una tablet o des del teu mòbil.


Quina documentació s'haurà de presentar 

  • Sol·licitud electrònica
  • Document acreditatiu del tram 1 de renda o l’equivalent corresponent a la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (tret dels qui acreditin la beca general pels mateixos conceptes). La UdL farà les consultes adients a les unitats internes o externes per tal de poder verificar aquesta informació, en cas que l’estudiant no l’aporti.
  • Justificant del lloc de residència familiar (certificat d’empadronament o un altre document justificatiu), en cas de no residir a Catalunya.
  • Justificant del lloc de residència durant el curs acadèmic (contracte de lloguer signat per ambdues parts o document justificatiu que permeti confirmar la residència de manera fefaent, en cas de presentar la sol·licitud d’habitatge o de residència universitària).
  • Document acreditatiu del compte corrent del qual l’estudiant és titular. En cas que l’estudiant no hagi aportat la documentació bancària corresponent dins del termini en què se li haurà requerit, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud d’ajut
 
Quan es pot sol·licitar

El termini per presentar la sol·licitud s’inicia el 2 de novembre de 2023 (l’endemà de la publicació de la convocatòria a l'e-tauler de la Seu Electrònica de la UdL) i finalitzarà el 31 d’octubre de 2023 30 de novembre de 2023.

 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatòria curs 2022-2023 (termini tancat)

 
 
 
 
 

Més informació:

Informació i Orientació Universitària

Tel. 973 003 589 / 973 003 588

suportestudiants@udl.cat

   Darrera modificació: