Programa de beques Santander d'ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

 Descarregar pdf

Memòria

Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus 2022-2023 (estat tancada)

CONVOCATÒRIA curs 2022-2023 
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques i no hagin pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat matriculat en titulacions oficials (grau i màster) en el centres propis de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2022-2023, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.
 
 
Requisits Generals

Els requisits generals es troben recollits en l’articulat 2 i 17 de les “Bases reguladores en matèria de convocatòries de beques i ajuts propis gestionades pel vicerectorat competent en estudiants i ocupabilitat de la Universitat de Lleida".

Requisits Acadèmics

Per beneficiar-se d’aquests ajuts, cal complir els següents requisits:

 1. Ser estudiant de la UdL del curs 2022-2023 en qualsevol titulació oficial de grau i màster en un centre propi de la UdL.
 2. Haver demanat la beca general del Ministerio d’Educació i Formació Professional o l’ajut AGAUR el curs acadèmic 2022-2023.
 3. Tenir nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de resident
 4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d’un títol oficial d’un ensenyament del mateix nivell dels estudis per als quals es demana l’ajut.
 5. Acreditar la situació socioeconòmica familiar especialment greu durant el curs acadèmic.
 6. Complir els següents requisits acadèmics següents:
 • Estudiants de primer curs (nou ingrés) de grau: tenir com a mínim una nota d'accés a la universitat de 5.
 • Estudiants de primer curs (nou ingrés) de màster: tenir com a mínim una nota mitjana dels estudis cursats i que donen accés al màster de 6.
 • Resta d’estudiants: haver superat com a mínim el 40% dels crèdits matriculats del curs anterior.
 
 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitzarà el 15 de febrer de 2023.
 
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud
 
 
La sol·licitud l'heu de realitzar a través de la Plataforma del Banc de Santander.
         
La documentació a adjuntar l'heu de presentar a través del Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari. Podeu consultar les instruccions per saber com ho heu de fer.
 

Quina documentació s'haurà de presentar 

 • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat de la UdL
 • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
 • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR o documentació similar que serà sol·licitada per la unitat d’Informació i Orientació Universitària. IMPORTANT: Consultar el termini de sol·licitud d’aquesta acreditació, que es publica per a cada curs acadèmic
 • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.

 

Llista provisional de persones i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista per tal que les persones excloses puguin presentar els documentació. Es podrà presentar a través del Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari i podeu consultar les instruccions següents.

El termini finalitza el 25 de maig de 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

   Darrera modificació: