Bases del concurs

 Descarregar pdf

BASES DEL CONCURS D'IDEES PER AL DISSENY DE LA CARPETA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 2006-07
Vicerectorat d’Estudiantat

La Universitat de Lleida convoca el primer Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta de la UdL del curs acadèmic 2006-07.

1. Participants

a) Pot participar en aquest concurs qualsevol persona que sigui membre de la comunitat universitària de la UdL (centres propis i adscrits) en el període de vigència d'aquesta convocatòria.

b) Les propostes es poden presentar individualment o en grup.

c) Poden participar en l’elecció de la proposta de disseny guanyadora l’estudiantat, el personal acadèmic i el personal d’administració i serveis de la UdL. Aquesta elecció es farà entre les propostes prèviament seleccionades per un jurat.

2. Presentació de les propostes

a) Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

b) Les propostes s’han d’ajustar a les condicions de producció i als objectius de comunicació i imatge institucional de la carpeta. El manual d’imatge corporativa de la UdL és de compliment obligat.

c) El disseny ha de fer la funció de projecció institucional de la UdL, per la qual cosa ha de mostrar clarament el nom i el logotip de la UdL.

d) El disseny proposat s’ha de poder aplicar a una carpeta de cartró o de PVC.

e)
La proposta, reproduïble en òfset a un màxim de quatre tintes, s’ha de presentar de mida real: 54 cm x 35 cm (amplada de la carpeta oberta 54 cm; llargària: 35 cm; llom de la carpeta, inclòs en l‘amplada: 2,5 cm).

f)
L’original es po t confeccionar directament sobre pape o amb programes informàtics de disseny. En qualsevol cas s’ha de presentar muntat sobre cartró ploma amb les mides reals i també en un fitxe informàtic (en format TIFF de 300 dpi i amb les mides reals de la carpeta) en un disc compacte llegible en unPC.

g)
La proposta ha d’ana signada amb un lema (escrit al dors de la còpia impresa i al disc compacte, i també ha de se el nom del fitxer) i s’ha d’acompanyar d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hh hi ha de figurar el lema, amb la fitxa de les dades personals de l’autor o autora, segons el model adjunt a aquestes bases.

3. Lloc i termini

El termini de presentació de les propostes de disseny i la documentació a què fa referència l’apartat anterior acaba el 25 de novembre de 2005. Les propostes s’han de presentar en els registres de la UdL.

4. Jurat

El Jurat serà nomenat per la Comissió d’Extensió Universitària i estarà format per membres de la UdL i professionals de l’àmbit de la imatge i la comunicació.

5. Selecció i elecció

a) Primera fase: el jurat farà una selecció d’un màxim de cinc propostes, les quals es posaran a votació pública entre els membres de la comunitat universitària. El concurs pot ser declarat desert.

b) Segona fase: el 12 de desembre les propostes finalistes es publicaran en una pàgina web amb el seu lema, perquè la comunitat universitària participi en l’elecció de la proposta guanyadora.

Les votacions es duran a terme entre el 13 de desembre de 2005 i el 9 de gener de 2006.

c) Tercera fase: la proposta guanyadora es farà pública a partir del 13 de gener de 2006.

La UdL podrà fer els ajustaments que consideri necessaris al disseny guanyador per obtenir el producte final.

6. Premis

a) Un cop s’hagi fet la votació popular, les propostes finalistes es publicaran en la web amb el nom dels autors o autores, que rebran un obsequi de la UdL.

b) La proposta guanyadora es materialitzarà en la carpeta del curs 2006-07, en la qual es farà constar el nom de l’autor o autora i la seua condició de primer premi del concurs. El guanyador o guanyadora també rebrà un ordinador portàtil.

c) La UdL farà una àmplia difusió tant de les propostes finalistes com de la proposta guanyadora.

7. Disposicions finals

a) La UdL es reserva el dret en exclusiva de la utilització del disseny guanyador per a la carpeta del curs 2006-07, de manera que l’autor o autora del disseny guanyador no el podrà destinar a cap altre ús. La propietat intel·lectual de les propostes finalistes i de la proposta guanyadora serà dels autors, i la UdL en farà constar el nom en qualsevol difusió que se’n faci. La UdL també es reserva el dret d’adaptació del disseny de la proposta guanyadora a altres materials de promoció.

b) Les obres que no resultin premiades podran ser recollides en el Servei d’Extensió Universitària a partir del 16 de gener i fins al 17 de febrer, data a partir de la qual els originals que no hagin estat retirats quedaran a disposició del Vicerectorat d’Estudiantat.

c) La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases serà resolt per la Comissió d'Extensió Universitària, i les seues decisions seran inapel·lables.

Bases del concurs en PDF

Bases del concurs en PDF, 11.9 KB

Fitxa d'inscripció al concurs

Fitxa d'inscripció al concurs, 11.0 KB

   Darrera modificació: