Descarregar pdf

La UdL et visita

A petició dels propis instituts d'Ensenyament Secundari o bé les Associacions de Mares i Pares, la Universitat de Lleida VISITA ELS CENTRES organitzant SESSIONS PRESENCIALS O VIRTUALS INFORMATIVES per donar a conèixer la UdL als futurs alumnes i/o als pares i mares, i resoldre els vostres dubtes

 

La Unitat d'Informació i Orientació Universitària participa en sessions PRESENCIALS O VIRTUALS Informatives sobre la Universitat de Lleida quan així ho demanen des dels CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARI. En el cas que el centre estigui situat en una comarca allunyada del radi d'influència de Lleida o d'Igualada, la xerrada s'ofereix en format virtual. Si esteu interessats en una sessió informativa en el vostre centre podeu omplir el formulari següent.

 
 
 

A més a més, la UdL també ofereix aquestes sessions informatives a les ASSOCIACIONS DE MARES I PARES (AMPA). Podeu fer-nos arribar la vostra petició a secundaria@udl.cat indicant les dades de l'AMPA (nom, adreça, població), persona de contacte, telèfons de contacte, nombre previst d'assistents i proposta de data de la sessió.

 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i pel qual es deroga la directiva 95/46/CE ( Reglament general de protecció de dades), la persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancelació mitjançant escrit tramès a l'adreça: dpd@udl.cat. Us informem que les dades que aporteu seran tractades per la Universitat de Lleida exclusivament per a la finalitat per la qual han estat sol·licitades.
 
 
Visites de la UdL als Centres

Coneix la UdL

Informació i Orientació Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 00 35 88 - 973 00 35 95 - 973 00 35 26
 

 

   Darrera modificació: