Pressupost

 Descarregar Pdf

El pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2018 es un pressupost estable, després d’una etapa de pressupostos amb molta variabilitat. L’objectiu és mantenir les polítiques implantades en els darrers anys i anar millorant la seva eficàcia.

Els programes pressupostaris de la Universitat de Lleida coincideixen amb els cinc àmbits del Pla Estratègic, així com els subprogrames pressupostaris amb els 25 eixos estratègics. Aquest fet permet tenir una visió estratègica del Pressupost de la UdL, i vincular les actuacions amb repercussió econòmica amb cadascun dels eixos estratègics.

 

 

El programa 1 –Docència, aprenentatge i ocupabilitat- incrementa un 3,2% en relació al pressupost de 2017. Es mantenen programes com la millora i el prestigi de la docència, la potenciació de la formació dual, l’adquisició i renovació de l’equipament docent, i les noves formes d’aprenentatge. Destacar les accions del Pla director de la formació contínua -recentment aprovat- i del Programa de desenvolupament de la docència online, i s’implantaran les places de gestors de la qualitat, per tal de millorar la gestió de la qualitat dels títols mitjançant la professionalització del personal.

El programa 2 –Recerca i transferència de coneixement- té un increment de l’ 1,4%, per la previsió d’increment de convenis i projectes de recerca i transferència, i per la major aportació als centre de recerca propis. Durant aquest exercici s’emprendran accions derivades del segell de qualitat (HRS4R) en la contractació i formació de personal investigador, es posaran en marxa els Espais de Recerca i Innovació Multidisciplinar (ERIM) per facilitar la col·laboració entre grups i centres de recerca de diferents àmbits, i s’iniciaran els projectes derivats del PECT INNO4AGRO.

El programa 3 –Relació amb el territori i internacionalització- incrementa un 1,3%. Les principals accions es centren en potenciar les accions per a la captació d’estudiants i la mobilitat internacional dels estudiants i del professorat.

El programa 4 –Comunitat universitària- augmenta un 3,7%, afegint-se al 50% dels tres últims anys. Es mantenen les convocatòries d’ajudes als estudiants per les despeses d’habitatge, beques excel·lència als millors estudiants de secundària, per estudiants amb necessitats econòmiques sobrevingudes, per aprenentatge d’una tercera llengua, per mobilitat, suport a estudiants amb necessitat econòmiques, etc. En relació al Personal d’Administració i Serveis destacar la consolidació de les accions formatives de competències professionals i l’aprovació de convocatòries de promoció interna tan per a funcionaris com per laborals, després de quasi vuit anys sense convocatòries.

El programa 5 –Organització, recursos i serveis- té una variació de quasi l’1,7%, destacant les accions per obtenir un estalvi energètic i la partida de revistes electròniques. S’inclouen accions de les obres de l’edifici de quiròfans docents veterinaris a Torrelameu i de l’edifici Polivalent 2 del Campus de Cappont.

En termes quantitatius, el pressupost del 2018 és de 84,8 M€, el que suposa un increment del 2,16 % en relació al pressupost del 2017.

En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2017 i 2018, així com la variació percentual entre ambdós exercicis:

En relació al capítol 3 (Taxes, preus públics i altres ingressos), hi figuren els ingressos per matrícula i les taxes per a la prestació dels serveis. La previsió d’ingressos de la matrícula 2018-2019 és d’una mínima reducció de crèdits matriculats de graus i màsters oficials, mantenint-se els ingressos de doctorat, escoles adscrites i taxes de matrícula. Pel que fa a la resta d’ingressos del capítol 3, la previsió d’increment de prestació de serveis, compensa la davallada en la formació contínua.

En referència al capítol 4 (Transferències corrents), destinat a finançar les despeses de funcionament de la Universitat, es preveu un increment de l’aportació de la Generalitat de Catalunya. En el moment de la redacció de la memòria encara no es coneix l’import de l’aportació de la Generalitat del 2017. Per aquest motiu s’ha partit dels ingressos reconeguts l’exercici 2016, i s’ha incrementat amb l’1% d’increment de retribucions del 2017, el creixement vegetatiu i les noves titulacions amb finançament. En la resta de partides es preveu un augment de les transferències corrents de l’Estat,
bàsicament per finançar personal investigador i una disminució de les aportacions de les empreses privades.

El capítol 5 (Ingressos patrimonials) continua la disminució per la situació dels tipus d’interès, malgrat haver recuperat la tresoreria. 

El capítol 7 (Transferències de capital) té una reducció d’un milió d’euros. Aquesta reducció no és real, sinó comptable. Una part de les ajudes per projectes de recerca del Ministeri inclouen fons FEDER, i fins ara es comptabilitzaven com a transferències de capital, i cal comptabilitzar-les com bestreta reintegrable, que es transforma en subvenció en el moment que es justifica l’actuació. Per aquest motiu disminueix el
capítol 7 i incrementa el capítol 9 (Passius financers).

Si s’analitza l'origen del finançament dels ingressos corrents del pressupost 2018 s’observa que dos terceres part, un 67,7% són recursos aliens, en concret els capítols 3 (Taxes, preus públics i altres ingressos) i 5 (Ingressos patrimonials), i solament el 32,3% són recursos propis. Aquesta és una distribució que es manté en els darrers anys. 

En relació a les despeses, aquestes es distribueixen d’acord amb el següent quadre:

La despesa de personal té un increment d’1,3 M€ respecte al 2017, ascendint a un total de 58,2 M€. Aquest increment està provocat per tres conceptes, l’increment de l’1% de la Llei de Pressupostos de l’Estat del 2017 que no figurava en el pressupost del 2017, el creixement vegetatiu –increment dels complements personals lligats a l’antiguitat i a l’activitat i producció del professorat- i per la previsió de contractació de personal lligat
a la implantació de les noves titulacions del Campus d’Igualada. El pressupost inclou la despesa social que ha de fer front la UdL segons els acords i convenis signats, a l’espera del que fixi posteriorment la normativa pressupostària pel 2018, pendent d’aprovació.

El capítol 2 (Despeses corrents de béns i serveis) incrementa un 3,4% respecte l’any anterior. Té especial incidència en l’augment, l’entrada en funcionament de l’edifici de Serveis Hospitalaris Veterinaris, que comportarà un important increment de les partides d’energia i neteja. En altres conceptes, cal destacar l’augment del 5% de l’aportació als centres docents i als departaments de la UdL, l’augment de la partida de redistribució
d’ajuts per centres de recerca propis i vinculats, i l’augment de la partida per redistribució de matrícula de dobles titulacions.

Al capítol 3 (Despeses financeres) es manté l’import.

El capítol 4 (Transferències corrents) té un increment del 3,7% pel manteniment de les convocatòries d’ajuts i beques implantades aquests darrers anys, tal com s’ha comentat en aquesta memòria, en els programes 3 i 4.

El capítol 6 (Inversions reals) es mantenen en 4,8 M€. Hi ha una reducció de l’anualitat 2018 del pla d’adquisició i renovació d’equipament docent. Cal indicar que no figura en el pressupost la construcció de l’edifici de quiròfans docents veterinaris a Torrelameu, ja que l’obra s’executa directament per la Diputació de Lleida.

El capítol 9 (Passius financers) recull la devolució de les bestretes reemborsables per la construcció d’edificis de recerca de la UdL finançats a través de les convocatòries de parcs científics.

Les polítiques impulsades per a la millora de la docència i l’impuls de la recerca, han contribuït a la millora del pes de la Universitat de Lleida en el sistema universitari català, motiu pel qual es consoliden aquestes accions. També es consoliden la política d’ajudes i beques als estudiants, amb l’objectiu de no impedir l’accés per motius econòmics, i de facilitar la vida universitària, l’estada, la mobilitat i l’aprenentatge dels estudiants.

Roberto Fernández Díaz
Rector de la Universitat de Lleida
Lleida, 27 de novembre de 2017

Universitat de Lleida - Pressupost 2018

Pressupost per programesPodeu consultar pressupostos d'exercicis anteriors a Tots els pressupostos

   Darrera modificació: