PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST

 Descarregar pdf

El pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2022 és de 97.274.729,96 €, el que suposa un augment de 4,1 M€ (4,39%) respecte l’any anterior. És el pressupost més alt que ha tingut mai la UdL.

El model finançament de les universitats públiques catalanes es va aturar l’exercici de 2017. Ara, després d’uns anys de congelació de les transferències, els pressupostos de 2022 de la Generalitat de Catalunya contemplen un cert increment de les transferències del Departament de Recerca i Universitats (DRU) a les universitat públiques. Una part d’aquest increment dependrà del model de finançament que es consideri, mentre que l’altra part, important, s’oferirà a través de convocatòries competitives.

En particular, el DRU contempla un increment en les transferències per despeses corrents, en el Pla d’Inversions Universitàries i en les transferències de recerca, així com el manteniment de les transferències corrents per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la disminució del 30% dels preus públics de matrícula de grau el curs 2020-2021, i la disminució del 30% dels preus públics de matrícula de màster el curs 2021-2022.

Amb aquests i la resta d’ingressos, la Universitat de Lleida haurà de fer front a les despeses de l’exercici de 2022, que contemplen un increment en les despeses de personal i un increment significatiu en les despeses i inversions de transformació digital amb l’objectiu d’adaptar-nos a l’etapa post pandèmia.

 

***

 

Els programes pressupostaris, articulats amb els cinc àmbits del Pla Estratègic de la UdL i amb els 25 eixos estratègics, permeten fer una lectura econòmica del pla estratègic.

Els programes que més creixen són els vinculats amb la docència i la recerca i, en general, pot observar-se un increment en la major part dels programes respecte a les xifres de l’exercici precedent.

El programa 1 -Docència, aprenentatge i ocupabilitat- augmenta en un 7,3% i inclou el programa de millora de la qualitat i prestigi de la docència, el programa de coordinadors de graus i de màsters, el finançament de les facultats i escoles i dels departaments, el finançament dels màsters oficials i, entre altres, la formació contínua.

El programa 2 -Recerca i transferència de coneixement- presenta un increment del 6,3%. Els increments més significatius corresponen a la política del personal investigador, als projectes d’investigació estatals i als Serveis Cientificotècnics. La previsió d’ingressos per convenis de transferència de coneixement, en canvi, disminueix lleugerament, a conseqüència de l’efecte retardat de la pandèmia.

Els programes 3 -Relació amb el territori i internacionalització-, 5 -Organització, recursos i serveis i 7 -Despeses generals- augmenten entre el 2,8% i el 4,3%.

Pel que fa al programa 4 -Comunitat universitària i polítiques transversals- es mantenen els ajuts per als estudiants de beques salari, els ajuts a l’habitatge, les beques d’introducció a la recerca o, entre altres, els ajuts per a situacions econòmiques sobrevingudes. El programa disminueix un 3,5%, principalment a causa de la disminució d’un 32,1% de la despesa per beques no compensades per les administracions públiques -conseqüència directa de la disminució del preu de les matrícules-, i per l’alineació de les convocatòries pròpies de la UdL amb les convocatòries estatals i de la Generalitat de Catalunya.

 

***

 

En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capítols pressupostaris, dels exercicis 2022 i 2021, així com la variació percentual i el percentatge en relació al total d’ingressos de l’exercici de 2022:

El capítol 3 -Taxes, preus públics i altres ingressos- inclou els ingressos per matrícula i les taxes per la prestació dels serveis, i en conjunt creix un 5,6%. Els ingressos de matrícula tenen un increment superior (7,8%) per l’increment previst en els crèdits matriculats. Per la seva part, els ingressos per prestacions de serveis es mantenen en les xifres de l’any anterior, atès que es preveu que la matrícula de formació contínua i les despeses indirectes dels serveis de transferència encara no hagin recuperat del tot la situació pre-covid-19.

El capítol 4 -Transferències corrents- està destinat a finançar les despeses de funcionament de la Universitat.

Dels 65,1 M€ d’ingressos per transferències corrents, 62,8 M€ provenen de la Generalitat de Catalunya, i recullen tant la transferència corrent compensatòria per la reducció del 30% dels preus públics de graus i màsters, com la millora del finançament del sistema universitari que contempla el pressupost 2022 de la Generalitat de Catalunya.

Les transferències corrents de l’Estat i de les corporacions locals es mantenen, mentre que les de les empreses privades i les de les famílies, institucions sense ànims de lucre i exterior es redueixen sensiblement.

El capítol 5 -Ingressos patrimonials- presenta un increment substancial (27,7%), atès que, al recuperar-se l’activitat presencial als campus, es preveu tornar als valors anteriors a la crisi sanitària, ja que aquesta havia comportat un menor cobrament dels cànons de les concessions administratives i de les rendes de béns immobles. Finalment, el tipus d’interès negatiu impedeix obtenir ingressos per rendiment de la tresoreria.

El capítol 7 -Transferències de capital- presenta un important creixement del 13,5%, gràcies al fort creixement de les transferències de capital de l’Estat, que compensen les reduccions de transferències en recerca que provenen de la Generalitat i de l’Exterior.

Les despeses es distribueixen d’acord amb el següent quadre:

Al quadre s’observa com tots els capítols de despesa augmenten llevat de les transferències corrents i dels passius financers.

El creixement de les despeses de personal és de 3,8 M€. D’aquests, l’increment de despeses del personal pròpiament d’estructura (PDI i PAS) és de 2,45 M€, dels quals 0,35 M€ corresponen al creixement vegetatiu -lligats a l’antiguitat i a la producció del professorat-, 0,87 M€ al creixement de la Seguretat Social, 0,48 M€ a l’increment retributiu, 0,2 M€ a les noves titulacions amb finançament i 0,55 M€ a la regularització de determinades places de PDI i PAS.

El pressupost inclou la despesa social a la que ha de fer front la UdL segons els acords i convenis signats, a l’espera del que fixi posteriorment la normativa pressupostària pel 2022, pendent encara d’aprovació.

El capítol 2 -Despeses corrents de béns i serveis- augmenta un 2,6%, un augment contingut per fer cabuda al creixement de les despeses de personal. Les despeses corrents que més creixen són les de manteniment dels equips científico-tècnics (24%) i les de manteniment d’equips de processament de dades (20%). També creixen els arrendaments i cànons, les primes d’assegurances i, en general, les despeses de reparacions, manteniment i conservació.

El capítol 3 -Despeses financeres- per bé que té un pes testimonial en el pressupost, incrementa de manera molt significativa (40,5%) per fer front al tipus d’interès negatiu aplicat als comptes corrents.

El capítol 4 -Transferències corrents- té una disminució del 8,5%. Com ja s’ha esmentat en el programa 4 del pressupost per programes, aquesta reducció es deu, en part, a la disminució dels imports no compensats de les beques de l’Estat i de la Generalitat -a causa de la reducció del diferencial de preus entre el sistema universitari català i la resta de l’Estat-, i en part a la política d’alinear les de beques pròpies de la UdL amb les convocatòries estatals i les convocatòries de la Generalitat.

El capítol 6 -Inversions reals- incrementa un 12,3%. Mentre la inversió en projectes de recerca es manté en valors similars a l’any anterior, la inversió en equipament per activitats docents i de recerca pràcticament es dobla (99%). Les inversions recullen també la convocatòria Unidigital dels fons Next Generation EU, així com un increment del 61,2% del programa de reforma, ampliació i millora.

Finalment, el capítol 9 -Passius financers- recull la devolució de les bestretes reemborsables per la construcció d’edificis de recerca de la UdL finançats a través de les convocatòries de parcs científics, que presenta una notable reducció del 36,7%.

 

***

 

Les universitats necessiten un finançament adequat per a poder prestar els serveis que la societat els encomana. Si bé és cert que en l‘exercici de 2022 es preveu un increment en les transferències de la Generalitat, també ho és que aquest increment no compensa el creixement vegetatiu del personal de les universitats catalanes que es produeix per cinquè any des que es va aturar el model de finançament.

Caldria que la Generalitat avancés en la recuperació d’un model de finançament de les universitats públiques catalanes i en un increment de finançament que cobreixi, si més no, els increments vegetatius del nostre personal.

El valor més important de les universitats són les persones i a la UdL, el 33% del PDI esta en la franja que va dels 60 als 66 anys. En particular, més del 50% del catedràtics d’universitat de la UdL està en aquesta franja. En els propers anys aquest personal es jubilarà i cal posar en marxa uns programes de retenció i captació de talent per tal de reposar amb garanties el personal que es jubila si no es vol malmetre les fites aconseguides per la universitat en els seus 30 anys d’existència.

La UdL, en aquests 30 anys, ha fet compatible l’accés a titulacions d’educació superior amb l’arrelament al territori redreçant un biaix en nombre de titulats amb estudis superiors entre majors de 16 anys que a l’any 2001 era 17 punts percentuals menor que la mitjana de Catalunya. Junt amb les altres universitats del sistema català, la UdL assoleix posicions molt destacades en la creació de coneixement, especialment en els àmbits propis d’especialització, ocupant posicions capdavanteres en els rànquings d’universitats de l’estat espanyol en paràmetres intensius. L’èxit de la universitat de Lleida és doncs l’èxit del territori de ponent però també l’èxit de Catalunya com a societat equilibrada i com a tal mereix el finançament just i continuat que necessita.

 

 

Jaume Puy i Llorens

Rector de la Universitat de Lleida

 

Lleida, 9 de desembre de 2021

 

Universitat de Lleida - Pressupost 2022

 

Podeu consultar pressupostos d'exercicis anteriors a Tots els pressupostos

   Darrera modificació: