Pressupost

 Descarregar Pdf

Els objectius del pressupost de la Universitat de Lleida per a l’exercici 2017 els podem resumir en dos. El primer és mantenir i donar continuïtat a les polítiques implantades darrerament, com les convocatòries de beques i ajudes a l’estudiantat, l’impuls de la millora de la docència –convocatòria impuls, assistents de docència, convocatòria equipaments docents-, l’impuls de la recerca –centres propis, personal investigador tant predoctorals com postdoctoral- i l’impuls de la internacionalització. El segon objectiu és la implantació de les titulacions del campus d’Igualada i del doble grau en veterinària i en ciència i producció animal, amb la contractació del personal necessari i la dotació del equipament per al seu funcionament.

Els programes pressupostaris de la Universitat de Lleida coincideixen amb els cinc àmbits del Pla Estratègic, així com els subprogrames pressupostaris amb els 25 eixos estratègics. Aquest fet permet tenir una visió estratègica del Pressupost de la UdL, i vincular les actuacions amb repercussió econòmica amb cadascun dels eixos estratègics.

 

 

El programa 1 –Docència, aprenentatge i ocupabilitat- incrementa un 9,5% en relació al pressupost de 2016. Es mantenen programes com la millora i el prestigi de la docència, els assistents de docència i potenciar la formació dual; s’incrementa la partida per adquisició i renovació de l’equipament docent, d’acord amb la convocatòria aprovada; i es preveu un augment del 25% en els ingressos per formació contínua.

El programa 2 –Recerca i transferència de coneixement- té una reducció del 7%, provocada per l’acabament de la construcció de l’edifici de Biomedicina 2, on al pressupost del 2016 s’hi destinava 1 M€. Pel que fa a la despesa corrent, es manté la partida de personal investigador contractat (predoctorals UdL, Juan de la Cierva i la convocatòria Empleo Juvenil) i l’aportació als centre de recerca propis, i es preveu un increment en convenis i projectes de recerca i en el programa de mobilitat d’investigadors.

El programa 3 –Relació amb el territori i internacionalització- es preveu una reducció del 2,5%. Les principals variacions són: l’augment de la partida de càtedres universitat empresa que s’incrementen any darrere any; les beques Erasmus es mantenen en global –encara que baixen les de països europeus per incrementar les de països no europeus-; i disminueixen les beques Santander Iberoamerica i de les de mobilitat internacional –pel
canvi de destí en el conveni Fundació La Caixa-.

El programa 4 –Comunitat universitària- augmenta més d’un 10%, afegint-se al 40% dels dos darrers anys. Es mantenen les convocatòries d’ajudes als estudiants per les despeses d’habitatge, beques excel·lència als millors estudiants de secundària, per estudiants amb necessitats econòmiques sobrevingudes, per aprenentatge d’una tercera llengua, per mobilitat, suport a estudiants amb necessitat econòmiques, etc. L’increment és degut a la comptabilització com a beques no compensades de la matrícula d’honor de la UdL i dels estudiants Erasmus.

El programa 5 –Organització, recursos i serveis- té un variació de quasi el 2% i cal destacar un increment a les partides de llibres i revistes electròniques i la inclusió d’una partida per fer front al conveni amb Cedro-Vegap pels drets de propietat intel·lectual. Disminueixen algunes partides de manteniment per estar l’equipament en garantia.

En termes quantitatius, el pressupost del 2017 és de 83,1 M€, el que suposa un increment del 2,12 % en relació al pressupost del 2016.

En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2016 i 2017, així com la variació percentual entre ambdós exercicis:

 

 

 

En relació al capítol 3 (Taxes, preus públics i altres ingressos), hi figuren els ingressos per matrícula i les taxes per a la prestació dels serveis. La previsió d’ingressos de la matrícula 2017-2018 és la mateixa en els crèdits matriculats de graus i un augment en els màsters oficials, encara que el principal increment és la comptabilització de la matrícula que no es cobra per matrícula d’honor de la UdL i pels estudiants Erasmus, que comporta que l’import de la matrícula que no s’ingressa passi de 2,8 M€ a 3,2 M€. Pel que fa a la resta d’ingressos del capítol 3, es preveu un increment de les despeses indirectes i dels ingressos de la formació contínua.

En referència al capítol 4 (Transferències corrents), destinat a finançar les despeses de funcionament de la Universitat, es preveu un increment de l’aportació de la Generalitat de Catalunya, mantenint els import assignats el 2016, que han suposat un increment del finançament ordinari al continuar l’augment del pes de la UdL en el sistema universitari i a la millora en el pes en el finançament per objectius de l’àmbit de la recerca. En la resta de partides es preveu una disminució de les transferències corrents de l’Estat, bàsicament per finançar personal investigador i un increment de les transferències de l’exterior lligat a programes Tempus.

El capítol 5 (Ingressos patrimonials) continua la disminució per la situació dels tipus d’interès, malgrat haver recuperat la tresoreria.

El capítol 7 (Transferències de capital) té una important disminució, com s’ha fet esment al comentar el programa 2 –Recerca i transferència de coneixement-, per l’acabament de la construcció de l’edifici de Biomedicina 2.

Finalment, pel que fa al capítol 9 (Passius financers), disminueixen els ingressos previstos de préstec reintegrable concedit a projectes de recerca.

Si fem referència a l'origen del finançament dels ingressos corrents, diferenciant entre finançament propi, que engloba els capítols 3 (Taxes, preus públics i altres ingressos) i 5 (Ingressos patrimonials) i finançament aliè, que engloba els capítols 4 (Transferències corrents), observem com els recursos propis representen el 33,5 % enfront un 66,4 % dels recursos aliens.

En relació a les despeses, aquestes es distribueixen d’acord amb el següent quadre:

 

 

 

La despesa de personal té un increment d’1,4 M€ respecte al 2016, ascendint a un total de 57,1 M€. Aquest increment està provocat per dos conceptes, el creixement vegetatiu –increment dels complements personals lligats a l’antiguitat i a l’activitat i producció del professorat- i per la previsió de contractació de personal lligat a la implantació de les noves titulacions del Campus d’Igualada i del doble grau en veterinària i en ciència i producció animal. El pressupost inclou la despesa social que ha de fer front la UdL segons els acords i convenis signats, a l’espera del que fixi posteriorment la normativa pressupostària pel 2017, pendent d’aprovació.

El capítol 2 (Despeses corrents de béns i serveis) incrementa un 7% respecte l’any anterior. Té especial incidència en l’augment, l’entrada en funcionament de l’edifici de Biomedicina 2 i de l’edifici de Serveis Hospitalaris Veterinaris, que comportarà un important increment de les partides d’energia i neteja. En altres conceptes, cal destacar l’augment del 5% de l’aportació als centres docents i als departaments de la UdL, l’augment en els convenis i empreses gestionades per l’ORDI, i per l’activitat en diversos projectes i convocatòries, un augment dels desplaçaments i conferències.

El capítol 4 (Transferències corrents) té un increment del 6,7 % pel manteniment les convocatòries d’ajuts i beques implantades aquests darrers anys, tal com s’ha comentat en aquesta memòria, en els programes 3 i 4, i per l’augment de les relacions interuniversitàries.

El capítol 6 (Inversions reals) es redueix en un milió d’euros per la finalització de l’edifici de Biomedicina 2, mantenint-se en imports molt similars la despesa en projectes de recerca i tenint un petit increment l’adquisició i renovació d’equipament docent.

El capítol 9 (Passius financers) recull la devolució de les bestretes reemborsables per la construcció d’edificis de recerca de la UdL finançats a través de les convocatòries de parcs científics.

La millora del pes de la UdL en el sistema universitari català és conseqüència del manteniment i millora dels crèdits matriculats, en gran part a causa de la implantació de les titulacions del campus d’Igualada i del doble grau en veterinària i en ciència i producció animal. Aquest increment del finançament s’ha de destinar a la contractació de personal docent i de suport a la docència i a la despesa corrent i d’inversió que genera la posada en marxa dels equipament per poder impartir les titulacions. Però no es pot obviar que les polítiques impulsades els darrers anys de millora de la docència i d’impuls de la recerca, també contribueixen a la millora del finançament de la UdL, i per aquest motiu es mantenen les accions en aquest sentit. I mentre duri l’actual política de preus públics de la matrícula per part de la Generalitat, el pressupost de la UdL ha de continuar fent esforços per donar ajudes i beques als estudiants, amb l’objectiu de no impedir l’accés per motius econòmics, i de facilitar la vida universitària, l’estada, la mobilitat i l’aprenentatge dels estudiants.

 

Roberto Fernández Díaz
Rector de la Universitat de Lleida
Lleida, 28 de novembre de 2016

 

Universitat de Lleida - Pressupost 2017

Pressupost per programesPodeu consultar pressupostos d'exercicis anteriors a Tots els pressupostos

   Darrera modificació: