Descarregar Pdf
  XIV EDICIÓ DEL PREMIS A TREBALLS DE RECERCA D'ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

Els estudiants guanyadors rebran els diplomes en un acte de lliurament, un cop començat el curs 2017/2018, i els que estiguin ja cursant estudis en els centres propis de la UdL rebran també els ajuts equivalents a l’import de la matrícula de primer curs en el centre de la UdL en el quan hagin obtingut plaça i s’hi hagin matriculat. En el mateix acte, els tutors dels treballs i els centres respectius, així com els tutors del Programa Itínera de la UdL rebran els diplomes acreditatius i els premis econòmics corresponents. Els estudiants guanyadors participaran, si escau, en aquelles activitats de promoció i difusió de la UdL adreçades a centres de secundària (xerrades, jornades, etc). Els estudiants guanyadors podran demanar l’ajornament de la recepció del premi corresponent a l’import de la matrícula, mitjançant sol·licitud raonada adreçada al Consell Social de la UdL. En el supòsit que es produeixi un canvi d’universitat per reassignació, interès particular o abandonament dels estudis, l’import de la matrícula i el premi de 200 euros (import net) atorgat a l’estudiant s’hauran de retornar a la UdL. L’estudiantat guardonat que no es matriculi a la UdL rebrà un diploma acreditatiu de la condició de premiat. Els tutors i els centres rebran igualment els premis indicats.

Els estudiants que han merescut una menció rebran un diploma acreditatiu.

Es comunicarà oportunament la data i el lloc de l'acte de lliurament dels premis.

Els treballs no premiats es podran recollir en el Servei d’informació i Atenció Universitària de la Universitat de Lleida fins al 2 d’octubre de 2017. Passada aquesta data no es retornarà cap dels treballs. Si una vegada vençut aquest termini no han estat retirats, els organitzadors dels premis entendran que els seus autors hi renuncien.


TREBALLS GUANYADORS

 

Àrea de Salut i Nutrició

PREMIS

Autora: Roser Regada Prat
Títol: Els àcars: petits desconeguts que conviuen amb nosaltres
Centre: Institut Francesc Ribalta (Solsona)
Tutora: M. Josep Figueras Roldán
 
Autora: Pilar Perpiñán Blasco
Títol: Aliments funcionals: estudi d'emulsions enriquides amb β-carotè
Centre: Institut de Seròs
Tutora: Mercè López Vicente

Autor: Nikita Deinega
Títol: Efecte de la restricció de metionina en el procés d'envelliment
Centre: Institut Guindàvols (Lleida)
Tutora: Mercè del Barrio Arranz
 
MENCIONS
 
Autora: Andrea Cabero Arnold
Títol: Descanses o només dorms? Estudi de la qualitat del son
Centre: Institut Guindàvols (Lleida)
Tutora: Mercè del Barrio Arranz
 
Autora: Roxana Mocanu
Títol: Transtorns de la conducta alimentària
Centre: Institut Els Planells (Artesa de Segre)
Tutor: Josep M. Castella Ribera
 
Autora: Laia Llobera Irun
Títol: We Dance What We Eat. Nutrition and Ballet
Centre: Institut Màrius Torres (Lleida)
Tutora: Estel Gatell Novell
 
 

Àrea Juridicoeconòmica

PREMIS
 
Autora: Anna Torres Tuca
Títol: Impacte de les TIC en el màrqueting
Centre: Col·legi Lestonnac l'Ensenyança (Lleida)
Tutora: Mònica Bifet Gonzàlez
 
Autora: Rosa Folguera Argelich
Títol: Herència atípica: revolució a l'Associació de Dones Merli d'Alguaire
Centre: Institut Joan Solà (Torrefarrera)
Tutora: Neus López Novau
 
 

Àrea d'Humanitats

PREMIS

Autora: Maria Ginesta Simon
Títol: Procés d'aprenentatge musical del clarinet
Centre: Institut Joan Brudieu (La Seu d'Urgell)
Tutor: Narcís Mellado Mujal
 
Autor: Marçal Escartin Guerrero
Títol: Pròxima estació, Mauthausen
Centre: Institut Ribera del Sió (Agramunt)
Tutora: Maribel Solsona Companys
 
 
MENCIONS
 
Autora: Clara Sarrià Moreno
Títol: Les seigneurs du mal
Centre: Institut Celestí Bellera (Granollers)
Tutora: Manuela Martínez Navarro
 
Autor: Aleix Ganyet Lucas
Títol: La Tàrrega de 1716 segons el cadastre de Patiño
Centre: Institut Manuel de Pedrolo (Tàrrega)
Tutor: Juan Carlos Estrella Fernández

 

 
   

Àrea d'Educació i Treball Social

PREMIS

Autora: Andrea Asensio Díaz
Títol: La prevenció de la salut a judici
Centre: Institut Guindàvols (Lleida)
Tutora: Mercè del Barrio Arranz
 
Autora: Judit Berengué Piró
Títol: Motivació acadèmica
Centre: Institut La Serra (Mollerussa)
Tutora: Magdalena Andrés Capdevila


Àrea Tecnològica

PREMIS

Autora: Julia Domínguez Martínez
Títol: La cara dolça de la llum. Determinació experimental de la concentració de sucre en begudes refrescants mitjançant polarimetria i refractometria low cost
Centre: Institut Guindàvols (Lleida)
Tutor: Anicet Cosialls Manonelles
 
Autor: Víctor Fernández Florensa
Títol: Como programar un juego con Game Maker
Centre: Col·legi Mater Salvatoris (Lleida)
Tutor: José Antonio Salse Larraz
 
MENCIÓ
 
Autora: Sònia Escolà Iglesias
Títol: Disseny i construcció d'un aerogenerador
Centre: Institut Guindàvols (Lleida)
Tutor: Josep M. Perelló Gregori

 

Àrea Agroalimentària i Forestal

PREMIS

Autora: Rosa Jové Joana
Títol: Efecte de les emissions dels GHG al cultiu del panís
Centre: Institut Maria Rúbies (Lleida)
Tutora: Olga Fuertes Navarro
 
Autora: Alba Cervelló Gibert
Títol: Horticultura. Estudi comparatiu de diferents tipus de compost
Centre: Institut Josep Lladonosa (Lleida)
Tutors: Alba Guiral Herrera/Josep M. Calucho Solé
 
MENCIONS
 
Autora: Núria Babot Pereña
Títol: La tecnologia darrere d'una emulsió
Centre: Institut Guindàvols (Lleida)
Tutora: M. Lourdes Codina Garcia
 
Autora: Àngels I. Florea Jauset
Títol: El citocrom P-450. Estudi de l'expressió del gen CYP6AE14 en larves d'helicoverpa armigera
Centre: Col·legi Mater Salvatoris (Lleida)
Tutor: Anivid Blanco Subirada
 
Autor: Robert Torres Tosquella
Títol: Aplicacions de les noves tecnologies a l'agricultura
Centre: Institut Ermengol IV (Bellcaire d'Urgell)
Tutora: Núria Puigdevall Lamolla

 

Estudis de Gènere


Autora: Núria Vidal Domingo
Títol: Misogínia del segle XXI: noves formes, antics costums
Centre: Institut Guindàvols (Lleida)
Tutora: M. Teresa Quintillà Zanuy
 
 

Estudis de Cooperació i Desenvolupament

Desert
  BASES DE LA CONVOCATÒRIA

El curs 2016/17 el Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL, i amb el suport del Servei d'Informació i Atenció Universitària la catorzena edició dels Premis a Treballs de Recerca adreçats a l’estudiantat d'ensenyament secundari.

 
Activitat :

XIV Edició dels premis a Treballs de Recerca d'estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

Qui es pot presentar als premis?

Els estudiants matriculats en un centre d'ensenyament secundari que estiguin cursant el darrer curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (CFGS) durant el curs 2016/17.

Com es presenten els treballs?

  1. Els treballs —redactats en català, castellà, occità, anglès o francès— han de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors/es pel seu centre. Els treballs que es presentin hauran de ser originals, elaborats individualment, i hauran de tenir el vistiplau explícit dels/de les tutors/es del centre de secundària.
  2. Els treballs s’han d’identificar amb una etiqueta on hi ha de figurar el títol i l’àrea a la qual es presenten. En un sobre, identificat exteriorment amb el títol i l’àrea, s’han d’indicar les dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre mitjançant l’imprès formalitzat que es pot trobar annex en aquesta convocatòria i a la web de la Universitat de Lleida http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/treballsrecerca.html.

         No s’acceptaran treballs elaborats per més d’una persona.

         El document no ha de contenir cap dada que permeti la  identificació de l’autor/a.

  1. Els treballs han d'anar acompanyats d'un resum (seguint el model de l'annex de la convocatòria) d'una pàgina d'extensió com a màxim. El resum ha de ser una síntesi del treball de recerca, que inclogui els següents apartats: justificació, objectius i hipòtesis de treball, metodologia utilitzada, resultats i conclusions.
  2. Es desestimaran d'ofici les sol·licituds emplenades o presentades de forma incorrecta.
  3. En cas que el treball vagi acompanyat de maquetes o altre material complementari, aquest es retornarà als autors un cop feta l’avaluació. Tanmateix, el treball en suport paper i informàtic ha de ser perfectament comprensible i interpretable sense la maqueta, mitjançant fotos, plànols, esquemes, dissenys, etc.
  4. Dels treballs triats per cada centre se n'ha de fer arribar una còpia en suport paper amb impressió a doble cara, i dues còpies cadascuna en un llapis de memòria, que també contindrà el resum del treball en pdf, per correu certificat o personalment, a l’adreça següent:

Servei d'informació i Atenció Universitària

Universitat de Lleida

Carrer Jaume II, 67 bis

25001 Lleida

 

Fins quan s'accepten els treballs?

El termini de presentació dels treballs finalitza el 31 de març de 2017.


Sobre que han d'anar els treballs?

Els treballs de recerca han d'estar relacionats amb les àrees de coneixement dels ensenyaments que s'imparteixen en els centres de la UdL. Per a més informació sobre els estudis impartits: www.udl.cat/estudis/tots_estudis.html.


TEMÀTIQUES GENERALS:


a) Àrea de Salut i Nutrició
b) Àrea Juridicoeconòmica
c) Àrea d’Humanitats
d) Àrea d’Educació i Treball Social
e) Àrea Tecnològica
f) Àrea Agroalimentària i Forestal

TEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES

g) Estudis de Gènere
h) Estudis de Cooperació i Desenvolupament

 

En què consisteixen els premis?


S'atorgaran catorze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals i un premi per a cadascuna de les temàtiques específiques. A les persones guanyadores, un cop matriculades a la Universitat de Lleida el curs 2017/18, se'ls concedirà un ajut  de 200 euros (import net), més un ajut equivalent a l'import de la matrícula per cursar el primer curs en el centre propi de la UdL en el qual hagin obtingut plaça i s'hagin matriculat, alhora que rebran un diploma. Els/les guanyadors/es que no es matriculin a la Universitat de Lleida rebran un diploma. També s'atorgaran sengles premis de 200 euros (import net) i als/les tutors/es dels treballs i als respectius centres, així com als tutors del Programa Itínera de la Universitat de Lleida.
 
Si el/la guanyador/a del premi no es matricula a la UdL, rep els 200 €?

No. El premi en metàl·lic està condicionat a la matriculació a la UdL.

Un treball pot ser presentat per més d'un alumne?

No s'acceptaran treballs elaborats per més d'una persona.

Si el treball té diversos tutors: el premi de 200 € és per a cada tutor?

No. El premi de 200 euros per als tutors és únic per al tutor o grup de tutors del treball guanyador.

Si un centre té més d'un treball premiat, rep 200 € per cada treball?

Sí. El premi, tant per tutors com per centres, és de 200 per treball.

Si un guanyador, té reducció de matrícula per algun motiu, es té en compte en el premi?

No. El guanyador rep com a premi l'import total del que costa la matricula en funció dels crèdits matriculats. Si per exemple, un alumne té Matrícula de Honor de batxillerat o descompte per família nombrosa, no es descompta del premi la reducció que suposen aquests conceptes en la matrícula. No obstant, s'ha de tenir en compte que s'aplica un percentatge de retenció fiscal segons la normativa vigent.

Com es fa la valoració dels treballs?

Els treballs son avaluats quantitativament i qualitativament per professorat expert en cadascun dels àmbits. La proposta d'avaluació s'eleva al Jurat que finalment atorga els premis. El Jurat pot declarar desert algun dels premis d'un àmbit i reassignar-lo a un altre.

Quan s'entreguen els premis i els diplomes?

En un acte a començament del curs 2017/18, en la primera quinzena de novembre.

 

Servei d'Informació i Atenció Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
info@udl.cat

 

   Darrera modificació: