Entitat de Registre de Certificació Digital

 Descarregar Pdf

1. Presentació [+]

La signatura electrònica forma part del projecte de l'Adminsitració Electrònica a la Universitat de Lleida. Equival legalment a la signatura manuscrita, permet xifrar documents i dóna seguretat quant a la seva identitat, autenticació, integritat, confidencialitat i no rebuig .

2. La signatura electrònica [+]

La versió electrònica de la signatura té les mateixes funcions i usos que la manuscrita: subscriure documents per a certificar que se n'és l'autor, o que se n'aprova el contingut, o s’hi ha intervingut, o s’hi ha estat present.

3. Per signar electrònicament cal un certificat digital [+]

La targeta UdL és l’objecte que conté el certificat digital, el qual permet signar electrònicament als membres de la universitat.

4. Funcionament de la signatura electrònica [+]

La targeta UdL -contenidora del certificat digital-, un cop inserida en el lector del teclat (o en un d’extern) permetrà que el navegador (lector de correu, visor de documents PDF, office, etc.) signi els tràmits, documents i usos de l’administració electrònica.

5. L’Entitat de Registre de Certificació Digital i Projecte Pilot [+]

L’Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) és l’autoritat de certificació de la UdL encarregada de crear i gestionar els certificats digitals de tota la comunitat universitària.

6. Tipus de certificats digitals que l’ERCD pot expedir [+]

L’ERCD expedeix un tipus de certificat digital per cada PDI, PAS i estudiant. Així mateix pot expedir certificats a persones jurídiques, aplicacions i programes informàtics, servidors segurs web i seus electròniques.

7. Els actes administratius en l'administració electrònica [+]

L’administració electrònica requereix del registre d’evidències que garanteixi la validesa jurídica dels processos, dels documents i de les actuacions administratives practicades. És a dir, cal saber i fer saber quan i com es signa electrònicament.

8. Com signar electrònicament [+]

Per a que els membres de la UdL operin en l‘Administració Electrònica i signin electrònicament calen tres elements:

   Darrera modificació: