Personal d'Administració i Serveis

 Descarregar Pdf

Convocatòria d'ajuts per a estades de docència i formació de personal de la UdL en institucions d'educació superior estrangeres. 2017/18.

Aquest programa d’ajuts té per finalitat promocionar activitats de mobilitat internacional relacionades amb la formació professional.

Text íntegre convocatòria.

TERMINIS:

Aquesta convocatòria es resoldrà en dos fases:

 • la primera estarà oberta fins al dia 31 de març de 2017 i correspon a les activitats de mobilitat previstes entre els mesos de gener i juny de 2017;
 • la segona estarà oberta des del 3 d'abril de 2017 fins al dia 30 de juny de 2017 i correspon a les activitats que s'han de fer entre els mesos de juliol 2017 i gener 2018.
 • la tercera estarà oberta des del 3 de juliol de 2017 fins al dia 30 de novembre de 2017 i correspon a les activitats que s'han de fer entre els mesos de febrer i agost de 2018..

SOL·LICITUD:

Per accedir a la sol·licitud online, cliqueu en aquest enllaç.

 • Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla). Per poder completar la sol·licitud correctament, seguiu les instruccions detallades.
 • Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). UTILITZEU EL CORREU INSTITUCIONAL. Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

 • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei. (No hi ha cap model ni formulari, el cap ha de redactar l'informe).
 • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
 • Autorització de Gerència. Als efectes d'aquesta autorització, Gerència valorarà tant la proposta del programa com l'informe favorable del cap orgànic.
 • Pla de treball. Cumplimentat signat i escanejat:

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals la documentació següent:

 • certificat d'estada
 • memòria que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada i l'aplicació o projecció d'auqestes activitats a la tasca de la UdL

Stella for Staff

The aim of this programme is to provide opportunities for administrative staff mobility, to enhance cross cultural experience and work placement experience by means of two weeks work exchanges among University members within the Compostela Group.

Nowadays, there are many different national and international programmes and projects available for students and teachers but there is a clear lack of initiatives for the staff who works at Universities.

Since 2002, STELLA provides opportunities for administrative staff to enhace cross cultural and work placement experience.

CONVOCATÒRIA 2017:

Instruccions i directrius del programa.

OFERTA DE PLACES:

TERMINIS I SOL·LICITUD:

Sol·licitud de mobilitat Intercontinental: La convocatòria finalitza el 13 de febrer.  Abans de presentar la sol·licitud d'ajut a l'Oficina de Relacions Internacionals, el PAS haurà de presentar tota la documentació a Gerència.

Documentació:

 • Full de sol·licitud Stella.
 • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei. (No hi ha cap model ni formulari, el cap ha de redactar l'informe).
 • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
 • Autorització de Gerència. Als efectes d'aquesta autorització, Gerència valorarà tant la proposta del programa com l'informe favorable del cap orgànic.
 • Pla de treball. (1 per cada opció sol·licitada, signat pel sol·licitant i pel cap orgànic).

Sol·licitud de mobilitat Europea:

S'ha d'entrar en contacte directament amb el coordinador del centre on es vol anar a fer l'estada i contactar amb l'Oficina de Relacions Internacionals per rebre les instruccions per a fer una mobilitat ERASMUS PAS.

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals una memòria que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada i l'aplicació o projecció d'auqestes activitats a la tasca de la UdL

Erasmus Formació

Informació detallada sobre:

 • Convocatòria
 • Durada
 • Sol·licitud
 • Termini
 • Ajut econòmic

a la pàgina web: Erasmus STT

Programa DRAC

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Més informació a: www.vives.org

Programa gestionat pel Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

DRAC- PAS: ajuts destinats a la mobilitat del personal d'administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la XVU i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les universitats membres.

Convocatòria: és manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i el 15 de setembre

Més informació a:

Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

Edifici de Rectorat, despatx 2.51

973 702 083

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vac/ijlv/

Campus Iberus: Erasmus Formació

   Darrera modificació: