e-Signatura

 Descarregar Pdf
PROJECTE e-SIGNATURA ELECTRÒNICA
CONCEPTES

La Signatura Electrònica es el conjunt de dades en forma electrònica, consignats amb d'altres o associats amb ells , que poder ser utilitzats com a mitjà d'identificació de la persona que signa, es regula per la llei 59/2003 de 19 de desembre, a Catalunya és competència de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Hi ha tres tipus de signatura electrònica:

  • Signatura electrònica ordinària: Es reconeix la persona que signa , per tant qui envia el document.

  • Signatura electrònica avançada: Permet identificar al signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades.

  • Signatura electrònica reconeguda: Es generada amb un certificat reconegut i té la mateixa validesa que la signatura manuscrita d'un document en paper.

DIRECCIÓ Gerència
EQUIP

Jaume Esteban (ASIC), Isaac Múñoz (ASIC), Albert Vila (Entitat de Registre de Certificació Digital) , Margarida Serveto (unitat d'Organització i Processos).

Responsables i operadors de campus (ASIC)

OBJECTIU FINAL

Garantir en l'entorn de la comunitat universitària i respecte a la signatura electrònica :

  • Autenticitat: La signatura permet al receptor d'un missatge estar segur que el remitent és qui diu ser.

  • Integritat: Emissor i receptor voldran estar segurs que el missatge no s'ha alterat durant la transmissió.

  • No repudiació: En un context criptogràfic, fa referència a l'acció de negar la relació amb un missatge (per exemple dient que ha estat enviat per un tercer).

Incorporar un nou servei dins el carnet universitari.

Facilitar la simplificació de tràmits administratius .

ACCIONS A REALITZAR

Seguiment del projecte pilot

Avaluació

Propostes de millora

ACCIONS REALITZADES

Creació de l'Entitat de Registre de Certificació Digital de la UdL (ERCD).

Projecte pilot d'implementació de la signatura electrònica als membres del Consell de direcció, càrrecs acadèmics i PAS adscrits a ambdós.

ESTAT DEL PROJECTE
Inici Anàlisi funcional Anàlisi tecnològica Anàlisi jurídica Disseny Validació Preproducció Producció Avaluació Millora
DATA DE FINALITZACIÓ:OBSERVACIONS:

MÉS INFORMACIÓ >> ENTITAT DE REGISTRE DE CERTIFICACIÓ DIGITAL DE LA UdL (ERCD)
   Darrera modificació: